Object structure

Title:

Środowiskowe zasoby lokalne czynnikiem potencjalnego sukcesu gospodarczego rejonu wsi Rogóźno (powiat zgierski) = Environmental local resources as a factor of potential economic success in Rogóźno (the Zgierz county)

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Creator:

Górecki, Michał

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

local resources ; economic success ; Rogóźno

Abstract:

The article portrays the Rogóźno area which is located in the Zgierz district, to the north east of Łódź, as an area with potential towards economic success based on local environmental resources. These resources located in the northern part of the Zgierz district might serve as a developmental boost for both the Rogóźno area and the entire region. A multitude of resources, however, poses a threat of the emergence of conflicts. The use of the resources of the salt dome and waters: mineral, thermal and therapeutic is in opposition to the exploitation of lignite deposits. Low awareness of public opinion is reflected in the NIMBY syndrome in relations to planned investments.

References:

1. Badera J., 2010, Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 26, 1, s. 106–125. ; 2. Bald K., Krakowska E., Karski K., Piasecki B., Denecki J., Dutkiewicz P., 2011, Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o. ; 3. Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 8, s. 9–20. ; 4. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14. ; 5. Bierkowska M., Błaszczyk J., 1989, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 6. Centrum Zrównoważonego Rozwoju, 2008, Geotermia wysadu solnego "Rogóźno", Polska Energetyka Alternatywna, Łódź. ; 7. Cyran K., Garlicki A., 2008, Złoża soli kamiennej w Polsce i możliwości ich wykorzystania, [w:] M.J. Kotarba (red.), Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo TBPŚ GEOSFERA, Kraków, s. 231–239. ; 8. Czapiewski K.Ł., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22. ; 9. Czapowski G., Bukowski K., 2009, Złoża soli w Polsce – stan aktualny i perspektywy zagospodarowania, Przegląd Geologiczny, 57, 9, s. 798–811. ; 10. Decyzja Ministra Zdrowia z 19.04.2013 r., Decyzja nr 70, MZ–OZU–520–31448–1/WS/13. ; 11. Dębski J., Podemski M., Szaniawski H., 1963, Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Rogóźno, pow. Łęczyca, woj. Łódź, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 12. Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, Space, Society, Economy, 10, s. 29–56. ; 13. Feltynowski M., 2009, Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, s. 19–207. ; 14. Górecki M., 2013, Ocena stopnia zagrożenia użytkowych poziomów wodonośnych pomiędzy Zgierzem a Ozorkowem, Praca licencjacka, Łódź. ; 15. Górecki M., 2015, Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno, Praca magisterska, Łódź (praca w Repozytorium UŁ: http://hdl.handle.net/11089/16858). ; 16. Górecki M., Ziułkiewicz M., 2016, The presence of geogenically saline waters in the area of salt dome Rogóźno (central Poland), Geology, Geophysics & Environment, 42, 3, s. 289–310. ; 17. Herman K., Naramski M., Szromek A.R., 2014, Perspektywy powstania nowych uzdrowisk w Polsce, [w:] A.R. Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Proksenia, s. 109–126. ; 18. Jabłońska B., 2006, Wpływ wód dołowych odprowadzanych z Kopalni Węgla Kamiennego "Ziemowit" na jakość wody w Potoku Goławieckim, Ochrona Środowiska, 3, s. 29–33. ; 19. Kasiński J.R., Czapowski G., Piwocki M., 2009, Rola halokinezy w powstawaniu trzeciorzędowych złóż węgla brunatnego na Niżu Polskim, Przegląd Geologiczny, 57, 11, s. 964–975. ; 20. Kasztelan A., 2010, Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba konceptualizacji, Problemy Ekorozwoju, 5, 2, s. 77–86. ; 21. Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., 2011, Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" w kontekście zgazowania węgla, Polityka Energetyczna, 14, 2, s. 203–214. ; 22. Klatkowa H., 1993, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Zgierz, Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 23. Kolago C., 1965, Perspektywy balneologiczne Łodzi, Przegląd Geologiczny, 13, 8, s. 350. ; 24. Krysiak S., 2014, Rola odłogów i terenów rekreacyjnych we współczesnych przemianach krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 75–87. ; 25. Kucharski L., Kopeć D. (red.), 2014, Pradolina Bzury-Neru. Monografia przyrodnicza obszaru Natura 2000, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź. ; 26. Kucharski M., Krupa W.A., Ołdytowski T.G., 2013, Operat uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej "Rogóźno" w gminie Zgierz, Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", Sopot. ; 27. Lewkiewicz-Małysa A., Winid B., 2005, Wybrane problemy związane z zagospodarowaniem wód kopalnianych, Wiertnictwo Nafta Gaz, 22, 1, s. 217–224. ; 28. Seweryn L., Górski G., Szczepanik P., Szczepiński J., 2004, Ochrona środowiska wodnego w rejonie kopalni Bełchatów przed wpływem wysadu solnego "Dębina" w aspekcie przyszłej eksploatacji złoża, Warsztaty z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie", Materiały Sympozjum, s. 269–276. ; 29. Smętkiewicz K., 2014, Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i w landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Ibidem, Łódź. ; 30. Stelmaszczyk Z., 1972, Ogólna charakterystyka hydrogeologiczna obszaru Rogóźna (praca magisterska), Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź. ; 31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, 1999, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o. ; 32.Tarka R., 1992, Tektonika wybranych złóż soli w Polsce na podstawie badań mezostrukturalnych, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 137, Warszawa. ; 33. Tynenski Z., Właziński Z., Adamska T., Lesiewicz A., 2007, Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódź. ; 34. Wójcik M., Dmochowska-Dudek K., Traczyk A., 2014, Konflikty społeczno-przestrzenne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, 4, s. 8–11. ; 35. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp do strony: 27.03.2017r.) ; 36. https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1007,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawienadania-statusu-obszaru-ochrony-.html (dostęp do strony: 8.01.2017r.) ; 37. http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/kwb-adamow-zaczyna-ofensywe-o-zloza-wegla-w-rogoznie, 334732,art, t,id, tm.html (dostęp do strony: 27.03.2017r.) ; 38. http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/samorzady-i-stowarzyszenia-przeciw-kopalni-w-rogoznie, 925433,art, t,id, tm.html (dostęp do strony: 27.03.2017r.)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

43

End page:

58

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: