RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej – między strategią a praktyką = Use of landscape resources in the municipal spatial policy in the Poznań agglomeration – between strategy and practice

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Natural and landscape resources may provide an important basis for the development of rural communities. Intense urbanization of suburban areas makes them more exposed to rapid loss of these resources than in the case of units located peripherally. In this context, the identification of the existing values in the suburban communes as well as their protection with the use of planning tools seem to be more important. The aim of this study was to identify the level of awareness of landscape resources in the communes of the Poznań agglomeration and confrontation between methods of space management and provisions in municipal spatial policy documents. As an example three communes were selected: Dopiewo, Tarnowo Podgórne and Stęszew - located in the western part of the Poznan County, in the area of intensive development of suburban settlements. The paper focused on the analysis of natural and landscape resources, with particular emphasis on forest areas and water reservoirs. Research was undertaken to recognize changes in the land use model and its dynamics in the vicinity of these areas, which in communes’ spatial planning documents are often described as the most valuable from the point of view of existing resources. There were clearly defined differences in the spatial policies of individual communes in the context of the conservation of these resources.

References:

1. Baranowski A., 2002, Koncepcja partnerstwa "miasto-wieś", [w:] E. Raszeja (red.), Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, s. 32–44.
2. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 29–43.
3. Bański J., 2014, Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 47–56.
4. Böhm A., 2008, Skuteczność istniejących w Polsce instrumentów prawnych, Czasopismo Techniczne, Architektura, 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 137–146.
5. Głębocki B., 2008, Zmiany w strukturze własnościowej i użytkowaniu gruntów w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej, [w:] T. Kaczmarek, A. Mazgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 177–192.
6. Halamska M., 2006, Polska: nowy kształt relacji wieś-miasto, Roczniki Socjologii Wsi, 26, s. 138–162.
7. Kowicki M., 1997, Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza Miasta, Monografia, 242, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
8. Raszeja E., 2006, Quo vadis civitas? – A rus. Przestrzenno-krajobrazowe aspekty procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Poznania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 6, Architektura i Urbanistyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 49–56.
9. Raszeja E., 2008, Ochrona krajobrazu kulturowego w teorii i praktyce zarządzania przestrzenią, [w:] K. Zimniewicz (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 49–67.
10. Raszeja E., Wilkaniec A., dr Mezer E., 2010, Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
11. Raszeja E., 2013, Ochrona Krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
12. Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej – metropolia Poznań 2020, 2011, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
13. Staszewska S., 2012, Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego Miasta, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 4, s. 53–68.
14. Szczepańska M., Wilkaniec A., 2014, Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 45–60.
15. Świderski A. 2007, Geoinformacyjne modele prognozowania użytkowania ziemi, Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
16. Wójcik M., 2013, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
17. Gmina Dopiewo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z naniesieniem zmiany studium w formie ujednoliconego tekstu, t. Kierunki, t. Uwarunkowania, zaktualizowane uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/308/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo w Poznaniu.
18. Mapa topograficzna w skali 1:25000, 1979, 422.24 Dopiewo, 422.22 Przeźmierowo, zdjęcie topograficzne 1977 r., Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
19. Messtichbtatt, 1940–44, mapy stolikowe w skali 1:25000, założone w latach 1890–92, Dabrowka (sekcja 3666), Buk (sekcja 3665), Sady (sekcja 3556), Gr. Gay (sekcja 3565) http://mapy.amzp.pl/maps.shtml (dostęp w lutym 2016)
20. Ortofotomapa, 2014,dostępna online w bibliotekach programu ArcGIS.
21. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stęszew 2010, załącznik do uchwały nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 r.
22. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stęszew, 2014, załącznik do uchwały nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 r.
23. Tarnowo Podgórne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, część A. Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, część B. Kierunki Zagospodarowania przestrzennego, 2011, załącznik do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku.
24. Uchwała Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew.
25. Wyrok NSA z 2014–11–19, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-osk-1014–13/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_skargi_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_i/2bf5228.html (dostęp w marcu 2016)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

105

End page:

123

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63451 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

325

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83180

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information