RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Utilisation of the potential of urban spaces during the winter period (using the example of revitalisation and humanisation in the town of Zvolen

Creator:

Koštialová, Katarina

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Využívanie potenciálu urbánnych priestorov v zimnom období (na príklade revitalizácie a humanizácie námestia v meste Zvolen) ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The paper deals with the potential of urban space management in Zvolen during the winter period. The urban spaces provide the opportunity for diverse and wide-ranging activities that are organised by the town authorities for its citizens. The way they are used, as well as their form and function, depend on several factors that include the microclimatic and geographical conditions. Within this context, the paper deals with the transformation of urban spaces, namely the main square, and the activities that the city offers its citizens during wintertime. The starting point for the paper is the concept of Smart City and other urban space concepts: their functions, the revitalisation and the humanisation. The paper is based on the long-term ethnological research on the town of Zvolen, located in central Slovakia, focusing on the present time

References:

Ambrožová Z. 2010, Veřejné prostory malých měst – Teoretická východiska, „Urbanismus a územnírozvoj“, Vol. XIII, No. 6, s. 14–20
Beňušková Z. 1999, Súčasné obytné sídliská na Slovensku. (Na príklade bratislavskejPetržalky), „Lidé Města“, Vol. 1, No. 2, s. 23–37
Beňušková Z. 2001, Etnologický výskum súčasných obytných sídlisk na Slovensku, „Journal of UrbanEthnology“, Vol. 5, No. 5, s. 55–64
Beňušková Z. 2007, Funkcie priestoru na brehoch Dunaja v Bratislave a zmeny jeho hodnôt v súčasnosti,[w:] Stawarz A. (ed.), Miasto po obu brzegach rzeki. Różne oblicza kultury, PolskieTowarzystwo Etnologii Miasta, Muzeum Historyczne, Muzeum Niepodległości, Warszawa, s. 55–64
Beňušková Z. 2009, Petržalka vtedy a dnes, [w:] Profantová Z. (ed.), Hodnota zmeny – zmenahodnoty – demarkačný rok 1989, Zing Print, Bratislava, s. 209–229
Bitušíková A. 1995, Premeny funkcií námestia ako priestoru spoločenskej komunikácie, „Etnologické rozpravy“, Vol. II, No. 2, s. 95–105
Bitušíková A. 2009, Post-Socialist City on the Way to Diversity. The Case of Banska Bystrica, [w:] Janssens M., Pinelli D., Reymen D., Wallman S. (eds.), Sustainable Cities. Diversity, Economic Growth and Social Cohesion. Edward Elgar, Publishing, s. 108–121
Bitušíková A. 2010, Verejné priestory ako prostriedok marketingu mesta, [w:] Bitušíková A.,Luther D. (eds.), Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste [Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City], Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, Banská Bystrica, Bratislava, s. 63–78
Bitušíková A. 2016, Verejný priestor a aplikovaná antropológia, [w:] Lutherová G. S., Hlinčíková M. (eds.), Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti, Etnologické štúdie 26, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 42–69
Czepczyński M. 2010, Interpreting post-socialist icons: from pride and hate towards disappearanceand/or assimilations, “Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography”. 4.1, s. 67–78, http://humangeographies.org.ro/articles/41/4_1_10_Czepczynski.pdf, 11. 11. 2016
Falťan Ľ. 2010, Verejný priestor ako sociálny priestor, http://www.uzemneplany.sk/sutaz/verejny-priestor-ako-priestor-socialny, 21.11.2016
Falťanová Ľ. 2006, Význam obchodu v živote mesta v kontexte súčasných zmien, „Slovenský národopis“, Vol. 54, No. 4, s. 481–496
Falťanová Ľ. 2007, Vzťah Bratislavčanov k pravému brehu Dunaja, [w:] Stawarz A. (ed.), Miasto po obu brzegach rzeki. Różne oblicza kultury, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, Muzeum Historyczne, Muzeum Niepodległości, Warszawa, s. 65–73
Gehl J. 2000, Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství, Nadace Partnerství, Brno
Janto J. 2007, Mestské sídlisko – meniaci sa priestor na príklade Petržalky. „Etnologické rozpravy“, Vol. XIV, No.1, s. 108–116
Janto J. 2008, Komunikácia a priestor (na príklade mestského sídliska), „Slovenský národopis“, Vol. 56, No. 3, s. 277–283
Janto J. 2012a, Sociálne siete a obnova mestských panelových sídlisk. „Slovenský národopis“, Vol. 60, No. 1, s. 18–37
Janto J. 2012b, Sociálne vzťahy na mestskom sídlisku. „Folia Ethnographica“, Vol. 46, No. 2, s. 83–201
Janto J. 2014, Verejný priestor v procese kultúrnej akcelerácie, „Slovenský národopis“, Vol. 62, No. 1, s. 45–58
Koštialová K. 2007, Diverzita v rozvojových programoch mesta, [w:] Bitušíková A. (ed.), Kultúrnaa sociálna diverzita na Slovensku I. Teoretické východiská k štúdiu diverzity [Cultural and social diversity in Slovakia I. Theoretical Perspectives on Diversity Research], Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 94–114
Koštialová K. 2009a, Zahraničná firma a zahraniční manažéri v malom slovenskom meste, [w:] Bitušíková A., Luther D. (eds.), Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzincimedzi nami [Cultural and social diversity in Slovakia II. Foreigners Among Us], Ústav vedya výskumu Univerzity Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, Banská Bystrica, Bratislava, s. 84–108
Koštialová K. 2009b, Človek – profesia – rodina. Kapitoly z urbánnej etnológie, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
Koštialová K. 2010, Podiel mestských inštitúcií na organizovaní rituálov, [w:] Bitušíková A., LutherD. (eds.), Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste [Cultural and social diversity in Slovakia III. Global and Local in Contemporary City], Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, Banská Bystrica, Bratislava, s. 77–92
Koštialová K. 2014, Kultúrne dedičstvo a globálne / lokálne prejavy v súčasnom malom meste. „Studiaetnologiczne i antropologiczne. Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechnianiadziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej“, No 14, s.197–209
Koštialová K. 2015, Hlavné aspekty transformácie sídliska. Sídlisko Zvolen – Podborová. [w:] Darulová J. (ed.), Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku V. Občania a priestory mesta [Cultural and social diversity in Slovakia V. Citizens and urban Space], Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 69–94
Kováč B. 2003, Význam a miesto peších zón v organizme mesta, [w:] Minulosť a perspektívy pešíchzón na Slovensku: Zborník referátov z vedeckej konferencie SAS a FA STU v Martine 4.6.2003, Aprojekt, Bratislava, s. 4–5
Lom M., Přibyl O. 2016, Smart Cities aneb města budoucnosti I. http://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy/13780-smart-cities-aneb-mesta-budoucnosti-i, 24. 10. 2016
Lombardi P., Giordano, S., Farouh, H., Yousef, W. 2012, Modelling the smart city performance, „Innovation The European Journal of Social Science Research“, Vol. 25, No. 2, June 2012, s. 137–149
Luther D. 2005, Procesy diverzifikácie mestského centra Bratislavy (etnologické charakteristiky priestoru), [w:] Kloch B., Stawarz A. (eds.), Tożsamość społeczno-kułturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej, Muzeum w Rybniku, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, Rybnik-Warszawa, s. 23–35
Luther D. 2009, Priestorová diverzita mesta a lokálna pamäť obyvateľov: prípad Bratislava. „Českýlid“, Vol. 96, No. 4, s. 381–394
Luther D. 2010, Občania, developeri a globalizované město, [w:] Bitušíková A., Luther D. (eds.),Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste [Culturaland social diversity in Slovakia III. Global and Local in a Contemporary City], Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, Banská Bystrica, Bratislava, s. 31–40
Luther D. 2015, Active citizens and the historical identity of a city: Bratislava in the era of globalisation. „Slovak Ethnology“, Vol. 63, No. 4, s. 355–365
Rusnák P. 2014, Moja Banská Bystrica. 3×7+2 zamyslenia o mojom meste. RP-Projekt, Banská Bystrica
Střelcová K., Jakubis M. 2013, Klimatické pomery vo Zvolene a okolí, [w:] Bebej J., Maliniak P.,Čatayová S. (eds), Zvolen, Mesto Zvolen, Zvolen, s. 22–25
Šilhánková V. 2003, Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Vysoké učení technické v Brně, Brno
Ľadová plocha na Námestí SNP už od piatka: http://zvonline.sk/ladova-plocha-na-namesti-snp-uz-od-piatka/, 15.05.2017
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014–2020 s výhľadom do roku 2025: http://strategia.zvolen.sk/download_file_f.php?id=694016, 04.11.2016
reSite: http://resite.cz/cs/about/, 17.11.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 135 o verejnom poriadku na území mesta Zvolen: http://samosprava.zvolen.sk/download_file_f.php?id=125297, 06. 11. 2016

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Start page:

129

End page:

143

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64941 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 11, 2021

In our library since:

Mar 6, 2018

Number of object content hits:

112

Number of object content views in PDF format

162

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/84258

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information