Object

Title: O możliwościach i ograniczeniach metody traseologicznej w badaniach masowych materiałów archeologicznych z kopalń krzemienia

Subtitle:

Archeologia Polski T. 56 Z. 1-2 (2011)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

References:

Balcer B., 2002, Ćmielów–Krzemionki–Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Warszawa ; Bińczyk E., 2007, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków ; Bronowicki J., Masojć M., 2008, Przemysł krzemienny z osady ludności łużyckiej na stanowisku Zakrzów 41, powiat Krapkowice, [w:] Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stan. 41, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 7, Badania na autostradzie A4, cz. V, B. Gediga red., Wrocław, s. 157–200 ; Dąbrowski J., Mogielnicka-Urban M., 1993, The radiocarbon dating of the three objects from the settlement of Lusatian Culture at Maciejowice, Siedlce voivodeship, „ Przegląd Archeologiczny”, t. 41, s. 87–99 ; Domańska J., Gołubkow J., 1975, Materiały z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w Cieszkowie, pow. Milicz, z badań w 1973 roku. Część I, „Silesia Antiqua”, t. 17, s. 79–136 ; Dzieduszycka-Machnikowa A., 1964, Sprawozdanie z badań neolitycznej pracowni krzemieniarskiej nakopalnianej w Sąspowie, pow. Olkusz, w 1962 roku, „Sprawozdania Archeologiczne”, 16, s. 23–25 ; Dzieduszycka-Machnikowa A., Lech J., 1976, Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; Gijn A. L. van, 1988, The use of Bronze Age flint sickles in the Netherlands: a preliminary report, [w:] Industries lithiques: traceologie et technologie, S. Beyries red., British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 411, s. 197–218 ; Gijn A. L. van, 2010, Flint in focus. Lithic biographies in the Neolithic and Bronze Age, Leiden ; Harding A. F., 2002, The Bronze Age, [w:] European Prehistory. A survey, S. Milisauskas red., New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow, s. 271–334 ; Hauzeur A., Lech J., 2006, Eolity z Wąwozu Korytania w Ojcowie: polski przyczynek do badań pochodzenia ludzkości z początku XX wieku, [w:] Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, J. Lech, J. Partyka red., Ojców, s. 121–157 ; Högberg A., 2001, Flint in the Malmo area, [w:] B. Knarrström 2001, s. 172–207 ; Högberg A., 2009 Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and persistence, British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 1932 ; Iwaniszewski S., 1997, Krew i ostre krawędzie kamienne w kulturze Majów, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 49–59 ; Klimek A., 2008, Uporządkowanie i wstępna klasyfikacja morfologiczna z elementami analizy nakopalnianych materiałów krzemiennych z badań mgr Anny Dzieduszyckiej-Machnikowej na stanowisku I w Sąspowie, pow. Kraków, w 1962 r., Warszawa – z udziałem J. Lecha. Praca w formie wydruku komputerowego przechowywana w Samodzielnej Pracowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ; Knarrström B., 2001, Flint: a Scanian Hardware, Lund ; Korobkowa G. F., 1999, Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną, Toruń ; Kowalski A. P., 1999, Symbol w kulturze archaicznej, Poznań ; Kowalski A. P., 2001, Myślenie przedfilozoficzne: studia z filozofii kultury i historii idei, Poznań ; Lech H. i J., 1984, The prehistoric flint mine at Wierzbica „Zele”: a case study from Poland, „World Archaeology”, t. 16, z. 2, s. 186–203 ; Lech H. i J., 1995, PL 3 Wierzbica “Zele”, Radom Province, „Archaeologia Polona”, t. 33, s. 465–480 ; Lech H. i J., 1997, Gornictwo krzemienia w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania uroczyska „Zele”w Wierzbicy, woj. radomskie, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 95–113 ; Lech H. i J., 1997, Flint mining among Bronze Age communities: a case study from central Poland, [w:] Man and flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, R. Schild, Z. Sulgostowska red., Warszawa, s. 91–98 ; Lech H. i J., Adamczak K., Werra D., 2011, Extraction methods in the Bronze Age at the Wierzbica “Zele” flint mine site (Central Poland): a model, [w:] Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre-and Protohistoric Times (Madrid, 14–17 October 2009), M. Capote, S. Consuegra, P. Diaz-del-Rio, X. Terradas red., British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 2260, s. 109–116 ; Lech J., 1980, Flint mining among the early farming communities of Central Europe, „ Przegląd Archeologiczny”, t. 28, s. 5–55 ; Lech J., 1982, Flint mining among the early farming communities of Central Europe. Part II – The Basis of research into flint workshops, „ Przegląd Archeologiczny”, t. 30, s. 47–80 ; Lech J., 1983, Górnictwo surowców krzemiennych w kulturze społeczności wczesnorolniczych na terytorium Polski, [w:] Człowiek i środowisko w pradziejach, J. K. Kozłowski, S. K. Kozłowski red., Warszawa, s. 114–126 ; Lech J., 1987, Z badań nad górnictwem krzemienia społeczności rolniczych Europy środkowej. Relacje przestrzenne kopalni i osad, „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 26, s. 93–137 ; Lech J., 1997, Krzemieniarstwo postneolityczne i jego badania, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 337–349 ; Lech J., Piotrowska D. red., 1997, Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20–22 października 1994 r., Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace, t. 2, Warszawa ; Longo L., Skakun N., 2005, S. A. Semenov’s list of publications, [w:] The roots of use-wear analysis: selected papers of S.A. Semenov, L. Longo, N. Skakun red., Verona, s. 8–9 ; Małecka-Kukawka J., 1994, „Gospodarka” surowcami krzemiennymi wśród społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, L. Czerniak red., Grudziądz, s. 37–50 ; Małecka-Kukawka J., 1997, Flint mining in south-eastern Poland and raw material „economy” of early farming communities in Chełmno Land : a social exchange theory perspective, [w:] Man and flint. Proceedings of the VIIth International Flint Symposium Warszawa – Ostrowiec Świętokrzyski, September 1995, R. Schild, Z. Sulgostowska red., Warszawa, s. 243–247 ; Małecka-Kukawka J., 2001, Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń ; Małecka-Kukawka J., 2008, Analiza traseologiczna materiałów krzemiennych ze stanowiska Zakrzów 41, powiat Krapkowice, [w:] Osada ludności kultury łużyckiej w Zakrzowie, powiat Krapkowice, stan. 41, Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 7, Badania na autostradzie A4, cz. V, B. Gediga red., Wrocław, s. 225–260 ; Małecka-Kukawka J., 2011, Problem of the flint tools from the Sąspów mine site in the light of use-wear analysis, [w:] Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre-and Protohistoric Times (Madrid, 14–17 October 2009), M. Capote, S. Consuegra, P. Diaz-del-Rio, X. Terradas red., British Archaeological Reports, International Series, Oxford, 2260, s. 139–148 ; Młynarczyk H., 1983, Wstępne wyniki badań kopalni krzemienia czekoladowego Wierzbica „Zele”, woj. Radom, w latach 1979–1981, „Sprawozdania Archeologiczne”, 35, s. 87–115 ; Mogielnicka-Urban M., 1997, Rola krzemienia w obrzędowości ludności kultury łużyckiej na przykładzie cmentarzyska w Maciejowicach, woj. siedleckie, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 277–287 ; Newcomer M. H., 1975, Spontaneous retouch, [w:] Tweede Internationale Symposium over Vuursteen, 8–11 Mei 1975 – Maastricht, t. 3, F.H.G. Engelen red., Maastricht, s. 62–64 ; Piotrowska D., 1997, Problem występowania materiałów krzemiennych na cmentarzyskach kultury łużyckiej w Gąsawie, woj. bydgoskie, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 259–275 ; Piotrowska D., 2000, Krzemienie w grobach z pól popielnicowych: przypadek czy rytuał?, [w:] Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i epoki żelaza w Europie środkowej, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu. Prace Komisji Archeologicznej, nr 13, Biskupińskie prace Archeologiczne, nr 1, B. Gediga, D. Piotrowska red., Warszawa–Wrocław–Biskupin, s. 293–330 ; Schild R., 1971, Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, „Folia Quaternaria”, t. 39, s. 1–61 ; Schild R., 1980, PL 3 Wierzbica, Fundplatz Zele, Wojw. Radom, [w:] 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stahl der Steinzeit, G. Weisgerber, R. Slotta, J. Weiner red., Bochum, s. 581 ; Semenov S. A., 1957, Pervobytnaa tehnika, „Materialy i issledovaniâ po arheologii SSSR”, t. 54, Moskva–Leningrad ; Semenov S. A., 1964, Prehistoric technology: An experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear, London ; Stępniowski F. S., 1997, „I wykonasz na jego skroni nacięcie krzemiennym ostrzem...” – świadectwa używania narzędzi krzemiennych i obsydianowych w tekstach klinowych, jako postulat badawczy dla archeologii Mezopotamii epoki brązu i żelaza, [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 17–23 ; Szafrański Z. E., 1997, „Okruchy krzemienia” do puszczania krwi służące. Krzemień i jego obróbka w czasach faraonów (III i II tys. przed Chr.), [w:] J. Lech, D. Piotrowska red. 1997, s. 35–47 ; Taçon P. S. C., 1991, The power of stone: symbolic aspects of stone use and tool development in western Arnhem Land, Australia, „Antiquity”, t. 65, s. 192–207 ; Tilley C., 1994, A phenomenology of landscape. Places, paths and monuments, Oxford-Providence ; Whittle A., 1995, Gifts from earth: symbolic dimensions of the use and production of Neolithic flint and stone axes, „Archaeologia Polona”, t. 33, s. 247–259

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

135

End page:

164

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49543 ; oai:rcin.org.pl:49543 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Feb 5, 2016

In our library since:

Nov 4, 2014

Number of object content hits:

573

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/67234

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information