RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Cechy produkcyjne rolnictwa a poziom absorpcji środków wspólnej polityki rolnej w Polsce = Characteristics of agricultural production against absorption level of funds within Common Agricultural Policy in Poland

Creator:

Rudnicki, Roman ; Wiśniewski, Łukasz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The research involved estimation of the global production of the Polish agriculture in 2010 (PLN 78.7 bln) and the annual average of European funds absorption (PLN 12.9 bln; calculated for the period of 2004–2010). The amounts mentioned above have been presented as indices showing their relation to: 1 ha of agricultural acreage; 1 person working in the agricultural sector; and 1 agricultural holding with agricultural business activity. These characteristics – provided in form of composite indexes (standardised averages of the selected diagnostic characteristics) – constituted the basis of the comparative analysis focused on evaluating the impact of European funds on the production capacity of Polish agriculture. The study of spatial arrangement accounted for external factors – both natural (agricultural production area quality index) and historical ones (former partition of Poland). The conducted analysis has evinced that European funds devoted to improving the characteristics of agricultural production bear positive results (correlation coefficient of 0.625). However, the phenomenon varies across regions – there is a virtual division line which separates northern Poland (where effects of European funds on the production are non-negligible) and southern Poland (where the funds affect the agricultural production capacity to a lesser degree – they have mostly social character).

References:

1. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
2. Bud-Gusaim J., 1988, Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski, PWN, Warszawa.
3. Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2012, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
4. Domańska K., Nowak A., 2014, Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, s. 29–37.
5. Drygas M., 1989, Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych, PWN, Warszawa.
6. Farkowski C., 1973, Zróżnicowanie produkcyjności gospodarstw indywidualnych o różnym poziomie produkcji w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW-AR, Rozprawy Naukowe, 20, Warszawa.
7. Głębocki B. (red.), 2014, Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
8. Głębocki B., 1979, Czynniki kształtujące przestrzenną strukturę produkcyjną rolnictwa, Seria: Geografia, 19, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
9. Goraj I., Bocian M., Cholewa J., Nachtman G., Tarasiuk R., 2012, Współczynniki Standardowej Produkcji dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
10. Grotkiewicz K., Michałek R., 2009, Ocena poziomu produkcyjności i wydajności w rolnictwie na przykładzie wybranych regionów Polski, Inżynieria Rolnicza, 6 (115), s. 103–108.
11. Kluba M., Rudnicki R., Jezierska-Thöle A., 2014, Poziom i struktura produkcji rolniczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku w warunkach oddziaływania instrumentów WPR Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16, 5, Warszawa-Poznań-Lublin.
12. Kulawik J. (red.), 2011, Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finansowanie oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
13. Kulikowski R., 1980, Przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Biuletyn Informacyjny, 31, IGiPZ PAN, Warszawa.
14. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne 187, IGiPZ PAN, Warszawa.
15. Kulikowski R., 2012, Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny, 4 (30), s. 17–29.
16. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241, IGiPZ PAN, Warszawa.
17. Kulikowski R., Szyrmer J., 1978, Produktywność, towarowość i struktura produkcji rolnej, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950–1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 360–427.
18. Nowak A., 2013, Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 299 (70), 159–168.
19. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 (Rural Development Plan 2004–2006), 2004, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
20. Poczta W., Czubak W., Pawlak K., 2009, Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 40–52.
21. Poczta W., Kołodziejczak M., 2004, Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
22. Pracujący w gospodarstwach rolnych, 2012, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
23. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013, 2007, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
24. Racine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
25. Rojewski M., Rychlik T., Stańko S., 1987, Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictw, PWRiL, Warszawa.
26. Rudnicki R. (red.), 2008, Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD – studium przestrzenne, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
27. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
28. Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004–2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
29. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004–2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
30. Rudnicki R., 2011, Socjalne i modernizacyjne oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004–2006, [w:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-społecznych, t. 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, Wrocław, s. 185–196.
31. Rudnicki R., 2013, Spatial differences in the number of applications for payments under the UE Common Agricultural Policy submitted byagricultural holdings in Poland over the years 2002–2010, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Development of rural areas in European Regions, Quaestiones Geographicae, 32 (4), Poznań, s. 15-31.
32. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441–463.
33. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2010 – studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
34. Rudnicki R., 2016, Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (lata 2002-2010), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
35. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" (Sectoral Operational Programme ʺRestructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development"), 2004, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
36. Szczęsny R., 1988, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970–1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

89

End page:

104

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61618 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 25, 2017

Number of object content hits:

362

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/80940

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information