Object

Title: Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój grup producentów rolnych w Polsce w ujęciu regionalnym = Impact of the Common Agricultural Policy instruments on the development of agricultural producer groups in Poland in the regional context

Creator:

Bała, Dawid

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Abstract:

The aim of this paper is to compare policies and effects of financing the activities of producer groups by the EU funds in the financing periods: 2004–2006, 2007–2013 and 2014–2020. The use of funds from the action ʺagricultural producer groupsʺ hitherto for the period 2004–2014 was examined by region. In the analysed period the EU funds distributed under the Common Agricultural Policy were the basic instrument influencing the development of producer groups in Poland, and consequently at the end of 2014 there functioned 1351 groups. The rules for granting financial support to groups across budget periods were similar and evolved towards more efficient use of support from the point of view of individual groups, as well as the competitiveness of the entire agricultural sector. The projected increase in the amount of support and good practices of the operating groups are likely to affect further development of producer groups.

References:

1. Kacprzak E., 2010, Pozyskiwanie środków finansowych Wspólnej Polityki Rolnej przez grupy producenckie w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 99–119. ; 2. Kożuch A., 2005, Współczesne warunki współdziałania na wsi. Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1070, Wrocław, s. 496–500. ; 3. Ocena efektów wsparcia udzielonego w ramach działania 142 Grupy producentów rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013), 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 4. Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku, 2010, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa. ; 5. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, 2004, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 2015, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 8. Prus P., 2008, Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10, 3, s. 456–461. ; 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) ; 10. Wiatrak A.P., 2002, Przedsiębiorczość zespołowa w agrobiznesie, Roczniki Naukowe SERiA, 4, 6, s. 181–185. ; 11. Wilkin J., 2010, Skutki transformacji postsocjalistycznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla wsi i rolnictwa – próba podsumowania, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 170–178. ; 12. Wójcik G., 2011, Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej, Wiadomości Zootechniczne, 49, 2, s. 61–68.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

155

End page:

164

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61623 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information