RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Użytki rolne w strukturze użytkowania ziemi w Polsce w XXI wieku = Agricultural land in the land use structure in Poland in the 21st Century

Creator:

Głębocki, Benicjusz : Autor Affiliation ; Kacprzak, Ewa : Autor Affiliation ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 57

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The purpose hereof is to present changes in the land use structure (with particular regard to agricultural land) in Poland in the first two decades of the 21st century. In the research procedure, close attention has been paid to the spatial aspects of the changes taking place. The analysis conducted at a national, provincial and communal level covered the period between 2002 and 2020 and was based on the materials made available by GUGiK in Warsaw. Political changes, as well as social and economic transformation have initiated profound changes in land use and the ownership system. Nowadays, these are also triggered by urbanisation processes and ageing of the agricultural population. Changes in the agricultural land resources and transformation in the land use structure identified in Poland are to a large extent associated with the applicable legislation that governs, inter alia, issues relating to the splitting of farms and to the agricultural land transactions. Unfortunately, the provisions thereof have been repeatedly amended, which has in no way been beneficial to the rational use of the agricultural land resources. Changes in the agricultural land resources have affected both farms and other forms of ownership. Agricultural land is considered as a kind of reservoir of land for investments Due to, in particular, the development of transport and housing needs in Poland, further agricultural land shrinkage is expected. It is necessary to ensure sustainable agricultural land management and to monitor changes in the land use structure.

References:

Bański, J. (1998). Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Warszawa: IGiPZ PAN.
Bański, J. (2002). Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce. W: W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (s. 51‑61). Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
Bański, J. (2017). Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej, Wieś i Rolnictwo, 174(1), 7‑22. DOI
Cegielska, K., Noszczyk, T., Kukulska, A., Szylar, M., Hernik, J., Dixon-Gough, R., Jombach, S., Valánszki, I., Kovács, K.F. (2018). Land use and land cover changes in post-socialist countries: Some observations from Hungary and Poland, Land Use Policy, 78, 1‑18. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.017 DOI
Dubownik, A., Rudnicki, R., Kozłowski, L. (2015). Zróżnicowanie regionalne gruntów skarbowych zakupionych przez podmioty zagraniczne, Studia KPZK PAN, 161, 267‑277.
Dzun, W. (2007). Gospodarowanie zasobami ziemi rolniczej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 135(2).
Dzun, W. (2012). Zmiany skali wykorzystania zasobów w gruntów rolnych w Polsce w procesie przemian systemowych i integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 18‑39.
Dzun, W., Musiał, W. (2013). Zagospodarowanie ziemi rolniczej w Polsce w okresie przed i poakcesyjnym w ujęciu regionalnym, Wieś i Rolnictwo, 161(4), 62‑78.
Falkowski, J., Kostrowicki, J. (2005). Geografia rolnictwa świata. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Głębocki, B. (1998). Przemiany struktury agrarnej polskiego rolnictwa w latach 1990‑1996. W: B. Głębocki, (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce (s. 9‑73). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Głębocki, B. (2002). Struktura własnościowa użytków rolnych w Polsce po 11 latach transformacji gospodarki, Przegląd Geograficzny, 74(3), 425‑450.
Głębocki, B. (2005). Struktura agrarna - zmiany po 12 latach restrukturyzacji. W: B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku (s. 45‑99). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Głębocki, B. (2010). Landen property of churches and denominational associations in Poland, Quaestiones Geographicae, 29(2), 39‑54. DOI
Głębocki, B. (2008). Zmiany w strukturze własnościowej i użytkowania gruntów w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej (1990‑2007). W: T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia (s. 177‑192). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Głębocki, B. (2008). Nieruchomości gruntowe własności kościelnej i związków wyznaniowych. W: J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny (s. 315-337). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Głębocki, B. (2011). Dotacje Wspólnej Polityk Rolnej na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych w 2008 roku. W: L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów (s.171‑192). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Głębocki, B. (2014). Zmiany w strukturze agrarnej polskiego rolnictwa w latach 2002‑2012. W: B. Głębocki, (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (s. 7‑63). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
Głębocki, B. (2014). Rolnicze użytkowanie ziemi. W: B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (s. 152‑177). Warszawa: GUS.
Głębocki, B. (2018). Struktura własnościowa zasobów gruntów rolnych w województwie wielkopolskim w latach 2002‑2016. W: A. Kołodziejczak, L. Kaczmarek (red.), Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych (s. 55‑78). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Głębocki, B. (2020). Zmiany w strukturze własnościowej i zasobach gruntów na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w okresie 1990‑2018. W: A. Kołodziejczak, L. Kaczmarek (red.), Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich (s. 73‑101). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Głębocki, B., Kacprzak, E. (2011). Zmiany użytkowania ziemi w aglomeracji poznańskiej w latach 1990‑2007. W: E. Kacprzak, B. Maćkiewicz (red.). Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 41‑60.
Górz, B. (2005). Rolnictwo Polski południowo-wschodniej. W: B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku (s. 311‑356). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Griffiths, P., Müller, D., Kuemmerle, T., Hostert, P. (2013). Agricultural land change in the Carpathian ecoregion after the breakdown of socialism and expansion of the European Union, Environmental Research Letters, 8(4), 045024. DOI
Hostert, P., Kuemmerle, T., Prishchepov, A., Sieber, A., Lambin, E.F., Radeloff, V.C. (2011). Rapid land use change after socio-economic disturbances: the collapse of the Soviet Union versus Chernobyl, Environmental Research Letters, 6(4), 045201. DOI
Kacprzak, E. (2002). Zmiany przestrzenno-organizacyjne sadownictwa w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kacprzak, E., 2005, Zmiany przestrzenno-strukturalne polskiego sadownictwa w latach 1988‑2004. W: B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku (s. 193‑217). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kacprzak, E. (2014). Zmiany przestrzenne upraw sadowniczych w lach 2002‑2010. W: B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (s. 273‑320). Warszawa: GUS.
Kacprzak, E., Głębocki, B. (2016). Urban sprawl a zmiany zasobów użytków rolnych na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej w latach 1990‑2016. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34, 99‑118.
Kaczmarek, U. (2014). Pracujący w rolnictwie polskim w 2010 r. W: B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (s. 72‑113). Warszawa: GUS.
Kondracki, J. (2009). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Krajowe zbiorcze zestawienie danych dotyczących gruntów. Stan na dzień 1 stycznia 2020. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Krajowy wykaz gruntów według stanu na dzień 1 stycznia 2002. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Kulikowski, R. (2003). Szczegółowy przegląd czynników opisujących produkcję rolną i charakterystyka możliwości produkcyjnych rolnictwa. W: W.A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (s. 9‑87). Warszawa: GUS.
Kulikowski, R. (2005). Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce w świetle wyników PSR z 2002 roku. W: B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku (s. 159‑191). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kuemmerle, T., Müller, D., Griffiths, P., Rusu, M. (2009). Land use change in Southern Romania after the collapse of socialism, Regional Environmental Change, 9(1), 1. DOI
Lichorowicz, A. (1998). Ewolucja ograniczeń podziału gospodarstwa rolnego w ustawodawstwie polskim. W: B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce (s. 491‑507). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Long, H., Qu, Y. (2018). Land use transitions and land management: A mutual feedback perspective, Land Use Policy, 74, 111‑120. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.021 DOI
Long, H., Qu, Y., Tu, S., Zhang, Y., Jiang, Y. (2020). Development of land use transitions research in China, Journal of Geographical Sciences, 30(7), 1195‑1214. https://doi.org/10.1007/s11442‑020‑1777‑9 DOI
Łowicki, D. (2008). Land use changes in Poland during transformation: Case study of Wielkopolska region, Landscape and urban planning, 87(4), 279‑288. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.06.010 DOI
Marks-Bielska, R. (2013). Factors shaping the agricultural land market in Poland, Land Use Policy, 30(1), 791‑799. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.003 DOI
Milczarek-Andrzejewska, D., Wilkin, J., Marks-Bielska, R., Czarnecki, A., Bartczak, A. (2020). Agricultural Land-use Conflicts: An Economic Perspective, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 304(4), 5‑31. https://doi.org/10.33119/GN/128217 DOI
Wilkin, J. (2014). Ziemia rolnicza - dobro wielofunkcyjne, Wieś i Rolnictwo, 162(1), 113‑121.
Prishchepov, A.V., Radeloff, V.C., Baumann, M., Kuemmerle, T., Müller, D. (2012). Effects of institutional changes on land use: agricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern Europe, Environmental Research Letters, 7(2), 024021. DOI
Rudnicki, R. (2005). Gospodarstwa rolne spółek prawa handlowego jako nowy element struktury agrarnej w Polsce. W: B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku (s. 101‑132). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Rudnicki, R. (2014). Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim. W: B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (s. 443‑465). Warszawa: GUS.
Rudnicki, R., Kluba, M. (2014). Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002‑2010: studium statystyczno-przestrzenne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Stacherzak, A., Hájek, L., Hełdak, M. (2019). Changes in the Use of Agricultural Land in Poland and Czech Republic, Journal of Ecological Engineering, 20(7), 211‑221. https://doi.org/10.12911/22998993/109869 DOI
Szymańska, J. (2012). Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464.
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

57

Start page:

51

End page:

66

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:207106 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.57.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Aug 30, 2021

In our library since:

Aug 30, 2021

Number of object content downloads / hits:

1883

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/234470

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information