RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Typologia i regionalizacja obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego = Typology and regionalization of rural areas in the Kuyavian‑Pomeranian (kujawsko-pomorskie) Voivodship

Creator:

Falkowski, Jan : Autor ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 57

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The aim of the studies is the typology and regionalization of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian (in Polish: kujawsko-pomorskie) Voivodship in 2018. Basing upon 27 features: natural, cultural, demographic, social, economic and financial conditions, 6 structural types were developed for 127 rural and urban-rural communes. All variables were subjected to the procedure of averaging the set and the standard deviation in plus and in minus. The position of the variable center meant the average level of favorable conditions, in plus – very favorable and favorable conditions, and in minus – less favorable and unfavorable conditions. On this basis, the structural typology of rural areas was developed statistically and cartographically (Figure 2A-E and Table 1). Then, 8 types of functional rural areas were distinguished: 1 – remarkably agricultural, 2 – dominated by the agricultural function, 3 – agricultural and tourism, 4 – agricultural and forestry, 5 – forestry, 6 – tourism and recreation, 7 – multifunctional and 8 – suburban (urbanized). The dominance of the occurrence or coexistence of individual functional and structural types became the basis for the geographical and economic regionalization of rural areas (Figure 3 and Table 2). Elaborated typology and regionalization is the first attempt at analytical and synthetic approach to rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship. It possesses significant application value. Presented results of functional and structural research may contribute to better understanding of contemporary geographic and economic processes taking place in the development of these areas. Their proper management, undertaken planning and strategic activities may allow for more rational use of the existing natural, social, economic, financial conditions and resources and can significantly improve life quality of rural residents.

References:

Bański, J. (1999). Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Prace Geograficzne, 127. Warszawa: IGiPZ PAN.
Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi. Warszawa: PWE.
Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Studia Obszarów Wiejskich, 14. Warszawa: IGiPZ PAN.
Bański, J. (2013). Polska wieś w perspektywie 2050 roku. Studia Obszarów Wiejskich, 33. Warszawa: IGiPZ PAN.
Bański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, 86(4), 441‑470. DOI
Bański, J. (red.). (2016). Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IGiPZ PAN.
Bański, J., Bednarek-Szczepańska, M., Czapiewski, K. (2009). Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość. Studia Obszarów Wiejskich, 19. Warszawa: IGiPZ PAN.
Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 3. Warszawa: IGiPZ PAN.
Biczkowski, M., Falkowski, J. (2002). Poziom wykształcenia ludności wiejskiej województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 2, 69‑82.
Biegajło, W. (1973). Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego. Warszawa: Zakład Naukowy im. Ossolińskich.
Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Churski, P., Borowczak, A., Perdał, R. (2015). Czynniki rozwoju obszarów stagnacji w Polsce a ukierunkowanie interwencji środków unijnych. Studia Obszarów Wiejskich, 37, 115‑130. DOI
Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Falkowski, J. (1987). Struktura funcjonalno-przestrzenna makroregionu dolnej Wisły. W: Problemy regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (s. 9‑13). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Falkowski, J. (1990). Rolnicze obszary problemowe Polski - zakres problematyki i metodyka badawcza. W: Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego (s. 3‑19). Toruń: Wydawnictwo UMK.
Falkowski, J. (1993). Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski. Ujęcie diagnostyczno-modelowe. Rozprawy UMK. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Falkowski, J. (2000). Geograficzno-ekonomiczne uwarunkowania strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa regionu kujawsko-pomorskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 30, 115‑151.
Falkowski, J. (2001). Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski w procesie przekształceń systemowych. W: W. Kosiedowski (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji (s. 125‑141), Toruń: Wydawnictwo UMK.
Falkowski, J. (2010). Przekształcenia przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne regionu kujawsko-pomorskiego. W: S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych, aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze (s. 75‑92). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Falkowski, J. (2016). Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 44, 55‑74. DOI
Falkowski, J. (2017). Ład i nieład przestrzenny w metodyce zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 38, 195‑215.
Falkowski, J. (2018). Ład przestrzenny w planowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 50, 25‑47. DOI
Falkowski, J., Ilieva, M., Józefowicz, I., Rabant, H. (2015). Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI w. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
Falkowski, J., Kostrowicki, J. (2001). Geografia rolnictwa świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Frenkel, I. (2003). Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Dekada przemian. Warszawa: IRWiR PAN.
Galon, R. (red.). (1973). Środowisko geograficzno-przyrodnicze, cz. 1. W: Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka (1‑76). Poznań: PWN.
Gierańczyk, W., Kluba, M. (red.), (2008). Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 13. Warszawa: IGiPZ PAN.
Gierańczyk, W., Kobyłecka, M. (2016). Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, Bydgoszcz: Urząd Statystyczny, maszynopis.
Głębocki, B. (2010). Czynniki społeczno-ekonomiczne determinujące rozwój rolnictwa w aglomeracji poznańskiej. W: E. Kasprzak, B. Mackiewicz (red.), Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej (s. 27‑40), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 16. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Górz, B. (1998). Procesy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w południowej Polsce. W: H. Sasinowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (s. 76-86). Białystok - Toruń: Politechnika Białostocka, UMK, PTG.
Górz, B., Guzik, C. (red.). (2003). Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi. Studia Obszarów Wiejskich, 4. Warszawa: IGiPZ PAN.
Gwiaździńska-Goraj, M. (2004). Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Rozprawy i Materiały OBN im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.
Heller, J. (2000). Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. Studia i Monografie IERiGŻ, 99.
Józefowicz, I., Michniewicz-Ankiersztajn, H., Gonia, A. (2018). Urbanizacja obszarów wiejskich w świetle wybranych wskaźników poziomu i warunków życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 50, 141‑153. DOI
Kamińska, W. (2014). Kapitał ludzki a spójność ekonomiczna obszarów wiejskich w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, 35‑56. DOI
Kłodziński, M. (2012). Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2, 40‑56.
Kolarska-Bobińska, L., Rosner, A., Wilkin, J. (2001). Przyszłość polskiej wsi - Wizje, strategie, koncepcje. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Komornicki, T., Kulikowski, R. (red.). (2009). Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym. Studia Obszarów Wiejskich, 18. Warszawa: IGiPZ PAN.
Komornicki, T., Śleszyński, P. (2009). Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. Studia Obszarów Wiejskich, 16, 9‑37.
Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kostrowicki, J. (1976). Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny, 4, 601‑611.
Kostrowicki, J., Szyrmer, J. (1990). Typologia rolnictwa - koncepcja i metoda. Warszawa: IGiPZ PAN.
Kot, R. (2016). Metodyka klasyfikacji fizycznogeograficznej obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 16, 43‑57.
K-PBPPiR. (2009). Obszary problemowe. Włocławek: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, maszynopis.
K-PBPPiR. (2012). Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego. Włocławek: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
K-PBPPiR. (2018). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego i Program oddziaływania na środowisko. Włocławek: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, maszynopis.
K-PODR. (2017). Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, maszynopis.
Kulikowski, R. (2002). Problemy społeczne wsi i rolnictwa w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 2, 9‑17.
Kutkowska, B., Łabędzki, H., Struś, M. (2011). Modele rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo, 179(2), 76‑98.
Mazur, M., Bański, J., Czapiewski, K., Śleszyński, P. (2015). Wiejskie Obszary Funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37, 7‑36. DOI
MROW. (2016). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Synteza. Warszawa: EFRWP, IRWiR PAN (koordynator: M. Stanny).
MRR. (2015). Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maszynopis.
Ossowska, L., Janiszewska, D. (2016). Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim. Studia KPZK PAN, 169, 86‑104.
Pałka, E. (red.). (2004). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 5. Warszawa: IGiPZ PAN.
Przystalski, A. (2001). Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Nice.
Rosner, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. W: M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce (s. 11‑27). Warszawa: IRWiR PAN.
Rosner, A., Stanny, M. (2014). Typologia obszarów wiejskich pod względem struktury składowych osiągniętego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Monitoring rozwoju obszarów wiejskich, Etap I (s. 223-237). Warszawa: IRWiR PAN.
Rudnicki, R. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, 71‑92.
Rudnicki, R., Kozłowski, L. (2013). Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego - diagnoza prospektywna (2002‑2010) i wizja rozwoju do 2050 r. Studia Obszarów Wiejskich, 31, 95‑127.
Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
Stasiak, A., Kulikowski, R. (1996). Gminy wiejskie w Polsce. Wieś i Państwo, 2/3, 21‑90.
Stola, W. (1993). Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Dokumentacja Geograficzna, 3.
Swianiewicz, P. (1989). Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce. Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 19. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Szczęsny, R. (1988). Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970‑1980, Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa, Prace habilitacyjne. Warszawa: Ossolineum.
Śleszyński, P. (2012). Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, 84(4), 559‑576. DOI
Śleszyński, P. (2015). Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r., Finanse Komunalne, 5, 7‑21.
Uliszak, R. (2013). Wizja wsi małopolskiej - rok 2050 - spodziewane scenariusze zmian. Studia Obszarów Wiejskich, 31, 67‑82.
UMWK-P. (2018). Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
UMWK-P. (2017). Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza i działania. Kujawsko-Pomorskie Studia Regionalne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
US. (2018). Województwo kujawsko-pomorskie, podregiony, powiaty, gminy. Bydgoszcz: Urząd Statystyczny.
US. (2018). Struktura dochodów w województwie kujawsko-pomorskim. Bydgoszcz: Urząd Statystyczny.
Wesołowska, M. (2018). Wsie zanikające w Polsce. Stan, zmiany, modele rozwojowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Więckowicz, Z. (1998). Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich Dolnego Śląska. W: H. Sasinowski, R. Rudnicki (red.), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (s. 299‑306). Białystok-Toruń.
Wilkin, J. (red.). (2007). Polska wieś 2025-wizja rozwoju. Warszawa: Fundusz Współpracy.
Wiśniewski, Ł. (2019). Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa w pierwszej dekadzie XXI w. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, maszynopis pracy doktorskiej.
Wójcik, M. (2015). Koncepcja badań funkcjonalnych wsi i ich związek z planowaniem rozwoju. Studia Obszarów Wiejskich, 37, 37‑49. DOI
Zioło, Z. (1985). Zastosowanie miernika syntetycznego w badaniach układów przestrzennych w geografii przemysłu. Seminarium Sekcji Geografii Przemysłu PTG (s. 1‑11). Kraków: WSP, maszynopis.
ZWK-P. (2013). Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+. Toruń: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

57

Start page:

127

End page:

143

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:207111 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.57.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Aug 30, 2021

In our library since:

Aug 30, 2021

Number of object content hits:

37

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/235133

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information