RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Propagandist use of history and archaeology in justification of Polish rights to the “Recovered Territories” after World War II

Creator:

Kobyliński, Zbigniew ; Rutkowska, Grażyna

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 43 (2005)

Contributor:

Zych, Iwona : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Analysis of the daily newspapers published in Poland in the post-War period allows to contribute in an objective way to the ongoing debate on the role which archaeology played in the politics in the period of Communist government. Local newspapers from Silesia and Lubusz Land as well as the central daily paper of the Central Committee of the Communist Party were analyzed for the period before 1970 to find out if archaeology and history were used in an anti-German propaganda and in justification of the Polish rights to the Western Territories regained after the World War II

References:

Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek. Warszawa
Albert, A. 1995. Najnowsza historia Polski 1914–1993. T. 2: 1945–1993. Warszawa
Babić, S. 2002. Still innocent after all these years? Sketches for a social history of archaeology in Serbia. In Archäologien Europas / Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien / History, methods and theories, P.F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds), 309–321. Münster
Barford, P.M. 1995. Marksizm w archeologii polskiej w latach 1945–1975. Archeologia Polski 40: 7–75
Bursche, A. and T. Taylor 1991. A panorama of Polish archaeology. Antiquity 65: 583–592
Burszta, J.1987. Z metodologii badań etnograficznych procesów tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich. In Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych: (materiały z sesji 10–11.10.1986 r.), D. Simonides (ed.), 11–21. Opole
Cimała, B. and S. Senft 1985. Ziemie zachodnie i północne – wczoraj i dziś. Warszawa
Czubiński, A. 1998. Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945–1989). Poznań
Diaz-Andreu, M. and T. Champion (eds) 1996. Nationalism and archaeology in Europe. London
Dudek, A. 1995. Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970. Kraków
Dzwonkowski, T. and C. Osękowski 2001. Wstęp. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 9–10. Poznań
Gąssowski, J. 1970. Z dziejów polskiej archeologii. Warszawa
Gąssowski, J. 1998. Archeologia polska. Tradycje i perspektywy. Przegląd Humanistyczny 2: 35–44
Gieysztor, A. 1953. Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego w latach 1949–1952. Zapiski Archeologiczne 2. Warszawa
Godłowski, K. 1976. Zagadnienie ciągłości kulturowej i kontynuacji osadniczej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim, okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Archeologia Polski 21: 378–401
Godłowski, K. 1979. Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzenienia Słowian w V–VII w. n.e. Kraków
Godłowski, K. 2000. Pierwotne siedziby Słowian. Kraków
Górska, I., L. Paderewska, J. Pyrgała and W. Szymański 1964. Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944–1964. Wrocław
Härke, H. 1991. All quiet on the western front? Paradigms, methods and approaches in West German archaeology. In Archaeological theory in Europe. The last 3 decades, I. Hodder (ed.), 187–222. London
Hensel, W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. Poznań
Hensel, W. 1965. Archeologia pradziejowa w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944–1964. Archeologia Polski 10: 7–22
Hensel, W. 1971. Archeologia i prahistoria. Wrocław
Hensel, W. (ed.) 1957. Pierwsza sesja archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Warszawa
Herrmann, J. (ed.) 1985. Die Slawen in Deutschland. Berlin
Jasienica, P. 1952. Świt słowiańskiego jutra. Warszawa
Jasienica, P. 1961. Słowiański rodowód. Warszawa
Kaczmarek, J.E. 1996. Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958). Poznań
Kaczmarek, J.E. and A. Prinke 2005. Archeologia niewłaściwie wykorzystana: Dialog polsko-niemiecki w Wielkopolsce w okresie narastających nacjonalizmów (1920–1956). Internet: http://www.muzarp.poznan.pl
Kersten, K. 1987. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Warszawa
Kłoczowski, J. 2000. Dzieje chrześcijaństwa polskiego. Warszawa
Kobyliński, Z. 1991. Theory in Polish archaeology 1960–1990: searching for paradigms. In Archaeological theory in Europe. The last 3 decades, I. Hodder (ed.), 223–247. London
Kobyliński, Z. 1998. Theoretical orientations in archaeology in Poland (1945–1995). In Theory and practice of archaeological research. Vol. III. Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the 90s, S. Tabaczyński (ed.), 225–258. Warszawa
Kohl, P.L. and C. Fawcett C. (eds) 1995. Nationalism, politics and the practice of archaeology. Cambridge
Konferencja 1954. Konferencja Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Wrocław 28 VI–1 VII 1953. Vol. 1. Wrocław
Kostrzewski, J. 1961. Poland east of the Oder-Neisse. London
Kozłowski, K. 2001. Obchody Milenium w Polsce Zachodniej i Północnej. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 53–74. Poznań
Kurnatowska, Z. 1997. Czy milenium było “tragedią polskiej archeologii“? In Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, 147–156. Łódź
Kurnatowska, Z. 1998. Program badań nad Początkami Państwa Polskiego. Aspekty poznawcze i konserwatorskie. In Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, [w:] Z. Kobyliński and J. Wysocki (eds), 159–172. Warszawa
Kurnatowska, Z. 2000. Badania nad początkami i rozwojem społeczeństwa wczesnopolskiego. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), 381–412. Poznań
Kurnatowski, S. and M. Kobusiewicz 2000. Osiągnięcia i zaniedbania w polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), 581–662. Poznań
Lech, J. 1997. Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945–1975. Archeologia Polski 42: 175–232
Lech, J. 1997–1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35–36: 25–222
Leciejewicz, L. 1976. Medieval archaeology in Poland: current problems and research methods. Medieval Archaeology 20: 1–15
Leciejewicz, L. 1989. Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Wrocław
Marciniak, A. and W. Rączkowski 1991. The development of archaeological theory in Poland under conditions of isolation. World Archaeological Bulletin 5: 57–65
Martinez-Navarrete, I. 1997–1998. The development of Spanish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35–36: 319–342
Martinez-Navarrete, I. 2002. Archaeological thought and practice in Spain (1939–2000). In Archäologien Europas / Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien / History, methods and theories, P.F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds), 361–401. Münster
Meskell, L. (ed.) 1998. Archaeology under fire. Nationalism, politics and heritage in the eastern Mediterranean and Middle East. London – New York
Moszyński, K. 1957. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław
Musielak, M. 1986. Polski Związek Zachodni 1944–1950. Poznań
Neustupny, E. 1993. Czechoslovakia: the last three years. Antiquity 67: 129–134
Noszczak, B. 2002. “Sacrum” czy “profanum”? – spór o istotę obchodów Milenium polskiego (1949–1966). Warszawa
Novaković, P. 2002. Archaeology in five states – a peculiarity or just another story at the crossroads of ‘Mitteleuropa’ and the Balkans: a case study of Slovene archaeology. In Archäologien Europas Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien / History, methods and theories, P.F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds), 323–352. Münster
Obchody 1998. Obchody milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Warszawa
Ordyłowski, M. 1999. Kolektywizacja wsi dolnośląskiej w latach 1948–1956 jako instrument stalinizacji środowiska wiejskiego. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, C. Osękowski (ed.), 69–83. Zielona Góra
Orwell, G. 1945. Animal farm. London
Osękowski, C. 1994. Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945–1956. Zielona Góra
Osękowski, C. 2002. Specyfika pogranicza polsko-niemieckiego po drugiej wojnie światowej. In Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą: księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. Mariana Eckerta, B. Halczak (ed.), 59–74. Zielona Góra
Paczkowski, A. 1996. Pół wieku dziejów Polski 1939–1989. Warszawa
Pater, J. 2001. Biskupi na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako wikariusze generalni Prymasa Wyszyńskiego. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polskoniemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 33–52. Poznań
Pazda, S. 1995. Osiągnięcia Katedry Archeologii w badaniach okresów przedrzymskiego i rzymskiego. In Pięćdziesiąt lat Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 81–92. Wrocław
Piotrowska, D. 2001. Historia archeologii – dziedzina potrzebna a mało znana. Z otchłani wieków 56 (1–2): 155–167
Piotrowska, D. 2003. Z dziejów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wiadomości Archeologiczne 61 (2002–2003): 13–35
Pronobis, W. 1996. Polska i świat w XX wieku. Warszawa
Raina, P. 1994. Kardynał Wyszyński. Losy więzienne. Warszawa
Rutkowska, G. 2003. Czy archeologia służyła ideologii PRL? Próba odpowiedzi w oparciu o artykuły “Trybuny Ludu” w latach 1948–1970. Unpublished B.A. thesis, Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rutkowska, G. 2004. Czy archeologia sluzyla ideologii PRL? Tematyka archeologiczna na lamach “Trybuny Ludu” w latach 1948–1970. In Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, Z. Kobylinski (ed.), 308–333. Warszawa
Rutkowska, G. 2005. Wykorzystanie wiedzy naukowej w uzasadnianiu polskich praw do Ziem Zachodnich w świetle artykułów prasy lokalnej i centralnej w latach 1948–1970. Unpublished M.A. thesis, Warszawa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Schild, R. 1993. Polish archaeology in transition. Antiquity 67: 146–150
Simonides, D. 1987. Wstęp. In Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych: (materiały z sesji 10–11.10.1986 r.), D. Simonides (ed.), 7–9. Opole
Skrok, Z. 2000. Archeologia niezgody. Rzeczpospolita 10–12 November, annexe “Plus-Minus” 45 (411): D3-D4
Smolla, G. 1979–1980. Das Kossinna-Syndrom. Fundberichte aus Hessen 19/20: 1–9
Sobczak, I. 1997. Ludność Ziem Zachodnich i Północnych Polski – dynamika i struktura. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945–1995, R. Rybiński (ed.), 29–53. Toruń
Szczegóła, H. 1999. Ziemie Zachodnie i Północne w polityce PZPR w latach 1949–1956. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, C. Osękowski (ed.), 19–24. Zielona Góra
Tabaczyński, S. 1995. A future for the Marxist paradigm in Central European archaeology? The Polish case. In Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupný, M. Kuna i N. Venclová (eds), 69–81. Praha
Tabaczyński, S. 2000. “Wymuszony przewrót metodologiczny“ w archeologii polskiej i jego nieoczekiwane skutki. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz and S. Kurnatowski (eds), 513–525. Poznań
Toczewski, A. 1999. Migracje ludności w Polsce zachodniej i północnej w latach 1949–1956. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, C. Osękowski (ed.), 59–67. Zielona Góra
Tomala, W. 1991. Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945–1991. Warszawa
Traktat 1990. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy z 14.11.1990 r., Internet: http://www.vilp.de/Plpdf/04/p063.pdf
Turnowiecki, W. 1997. Przemiany gospodarcze Ziem Zachodnich i Północnych. In Ziemie Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945–1995, R. Rybiński (ed.), 54–61. Toruń
Ułaszyn, H. 1959. Praojczyzna Słowian. Łódź
Urbańczyk, P. 1983. Dyskusja nie na temat. Przegląd Archeologiczny 32: 213–217
Urbańczyk, P. 2000. Political circumstances reflected in post-war archaeology. Public Archaeology 1: 49–56
Urbańczyk, P. 2003. Archeologia i polityka. Forum Akademickie 7–8: 78–80
Veit, U. 1989. Ethnic concepts in German prehistory: a case study on the relationship between cultural identity and archaeological objectivity. In Archaeological approaches to cultural identity, S. Shennan (ed.), 35–56. London
Wojciechowski, W. 1995. Dorobek katedry archeologii w badaniach nad neolitem Śląska. In Pięćdziesiąt lat Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 51–63. Wrocław
Wykurz, M. 1992. Komunizm “negatywem” religii. Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej 49: 129–146
Zieliński, Z. 2001. Kardynał Stefan Wyszyński – curriculum vitae. In Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich: w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, T. Dzwonkowski and C. Osękowski (eds), 12–19. Poznań
Żaryn, J. 1997. Kościół a władza w Polsce (1945–1950). Warszawa
Żaryn, J. 2003. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

43

Start page:

51

End page:

124

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information