RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Overcoming the barriers: Jan Zak's involvement in building contacts with German archaeology

Creator:

Minta-Tworzowska, Danuta ; Rączkowski, Włodzimierz

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 43 (2005)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The paper discusses the problem of building relationships between Poznań and German archaeologies. Jan Żak as Head of Archaeology Chair at Adam Mickiewicz University played a very important role in this process. The contacts and cooperation with German archaeologists which Żak initiated and established at the turn of 1980s were highly relevant to the building new Polish-German relations in the then changing political situation as well his own interest in German archaeology and its methodology. It is emphasized that Żak represented critical attitude to culture-historical archaeology and he looked for discussion partners in Germany (G. Kossack, H. Jankuhn, F. Schiette). Thanks to the contacts initiated by Żak many archaeologists from both countries established new close contacts which are still fruitful

References:

Barford, P.M. 1995. Marksizm w archeologii polskiej w latach 1945-1975 [Marxism in Polish archaeology in 1945-1975]. Archeologia Polski 40: 7—78. Biehl, P.F., A. Gramsch and A. Marciniak (eds) 2002. Archäologien Europas! Archaeologies of Europe
Geschichte, Methoden und Theorien!History, Methods and Theories. Münster - New York. Bintliff, J. 2001. [Rev.] B. Hansel and A.F. Harding (eds) 1998. European Journal of Archaeology 4(2): 284-5
Czubiński, A. 1991. Kwestia niemiecka po II wojnie światowej [The German issue after WW2]. In Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949—1990 [Germans'path to reunification 1949—1990}, A. Czubiński (ed.), 5-26. Poznań
Czubiński, A. 1995. Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w badaniach historiografii niemieckiej XIX i XX wieku [The place of Central and Eastern Europe in German historiography in the 19th and 20,h centuries] . In Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku [ The role of Germany in developmental processes in Europe in the 15K4 and íď' centuries], A. Czubiński (ed.), 451-87. Poznań
Gediga, B. 2000. Kultura łużycka a rzeczywistość [Lusatian Culture and reality]. In Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa [Archaeological cultures and the past reality}, S. Tabaczyński (ed.), 91—100. Warszawa
Hansel, B. and A. F. Harding (eds) 1998. Towards translating the past. Georg Kossack — selected studies in archaeology. Ten essays written from the year 1974 to 1997. Rahden/Wstf
Harke, H. 1991. All quiet on the Western front? Paradigms, methods and approaches in West German archaeology. In Archaeological theory in Europe. The last three decades, I. Hodder (ed.), 187-222. London
Harke, H. 1995. "The Hun is a methodical chap". Reflections on the German tradition of pre- and protohistory. In Theory in archaeology. A world perspective, P.J. Ucko (ed.), 46-58. London
Jankuhn, H. 1977. Einführung in die Siedlungsarchäologie. Berlin - New York
Jankuhn, H. 1983. Wprowadzenie do archeologii osadnictwa. [Introduction to settlement archaeology]. Warszawa. Klejn, L.S. 1993. Is German archaeology atheoretical? Comments on Georg Kossack, Prehistoric Archaeology in Germany: its history and current situation. Norwegian Archaeological Review 26(1): 49-54
Kostrzewski, J. 1970. Z mego życia. Pamiętnik [Excerpts from my life. A diary]. Wroclaw
Kóčka-Krenz, H. 2001. Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Żaka (1923-1990) [Bibliography of Jan Żaks scientific publications]. In Archeologia. Paradygmat. Pamięć [Archaeology. Paradigm. Memory}, D. Minta-Tworzowska and W. Rączkowski (eds), 37-58. Poznań
Krasuski, J. 1974. Zamiast wstępu. Zagadnienie względności ocen wartościujących w historiografii [Instead of an introduction. The issue of relativity of evaluative judgements in historiography], In J. Krasuski, G. Labuda and A. Walczak (eds), 9-20. Poznań
Krasuski, J., G. Labuda and A. Walczak (eds) 1974. Stosunki polsko-niemieckie w historiografii [Polish- German relations in historiography], Part I. Poznań
Lech, J. 1997. Malowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945-1975 [Lesser believers. The dispute on Marxism in Polish archaeology of 1945-1975]. Archeologia Polski 42: 175-232
Lech, J. 1997-1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35-36: 25-222
Łempiński, Z. 1991. Alternatywne modele odzyskania jedności Niemiec [Alternative models of regaining the unification of Germany]. In Droga Niemców do ponownego zjednoczenia państwa 1949-1990 [Germans'path to reunification 1949—1990], A. Czubiński (ed.), 27-92. Poznań
Madajczyk, C. 1995. Wpływ stosunków polsko-niemieckich na sytuację Europy w okresie między zjednoczeniami (1870-1990), [The impact of Polish-German relations on the situation in Europe in-between Germany's unifications (1870-1990). In Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku [The role of Germany in developmental processes in Europe in the 19th and 2dh centuries], A. Czubiński (ed.). 331-43- Poznań
Makiewicz, T. 1999. Konferencja "Dom i osada w okresie przedrzymskim 1 wpływów rzymskich w Pawłowicach, zorganizowana przez Zaklad Epoki Żelaza Instytutu Prahistorii U AM [Conference House and Settlement in the pre-Roman and Roman periods organised by the Department of Iron Age at the AMU Institute of Prehistory held in Pawłowice], Folia Praehistorica Posna-niensia 9: 257-9
Mamzer, H. 2004. Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheoLogiczne [Archaeology and discourse. Meta-archaeological reflections}. Poznań
Marciniak, A., J. Müller and W. Rączkowski (eds) 2001. Special theme: Archaeology and archaeological science. Archaeologia Polona 39
Minta-Tworzowska, D. 2000. Kwestia przełomu metodologicznego w prahistorii i archeologii polskiej [A methodological breakthrough in Polish prehistory and archaeology]. In Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu [Polish archaeology and prehistory in the second half of the 2dh century], S. Kurnatowski and M. Kobusiewicz (eds), 527-35. Poznań
Minta-Tworzowska, D. 2001. Profesora Jana Zaka poszukiwanie paradygmatu [Professor Jan Zak's search for paradigm]. In Archeologia. Paradygmat. Pamięć [Archaeology. Paradigm. Memory}, D. Minta-Tworzowska and W. Rączkowski (eds), 109-21. Poznań
Minta-Tworzowska, D. 2002. Between a community of inspiration and the separateness of archaeological traditions. In P.F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds), 53-64. Münster - New York
Rączkowski, W. 1996. "Drang nach Westen"? Polish archaeology and national identity. In Nationalism and archaeology in Europe, M. Diaz-Andreu andT. Champion (eds), 187-217. London
Rączkowski, W. 2001. Między Jankuhnem a Łowmiańskim: w poszukiwaniu koncepcji studiów osadniczych [Between Jankuhn and Łowmiański: the searching for a concept of settlement studies]. In Archeologia. Paradygmat. Pamięć[Archaeology. Paradigm. Memory], D. Minta-Tworzowska and W. Rączkowski (eds), 163-75. Poznań
Schiette, F. 1958. Die ältesten Haus- und Siedlungsformen des Menschen auf Grund des stemzeitlichen Fundmaterial Europas und ethnologischer Vergleiche. Ethnographisch-Archäeologische Forschungen 5: 1-176
Schiette, F. 1971. Das Neolithikum als historische Erscheinung. In Evolution und Revolution im Alten Orient und in Europa, F. Schiette (ed.), 9-22. Berlin
Sommer, U. 2000. Theory and Tradition in German Archaeology. Archaeological Dialogues 7: 160-8
Wolfram, S. 2000. "Vorsprung durch Technik" or "Kossinna-Syndrome"? Archaeological theory and social context in post-war West Germany. In Archaeology, ideology and society. The German experience, H. Härke (ed.), 180-201. Frankfurt/M
Wróblewski, T. S. 1985. Polityka kulturalna wobec państw Europy Wschodniej. Wymiana kulturalna z Polską jako przykład współpracy RFN z krajami socjalistycznymi [Cultural policy towards the countries of East Europe. Cultural exchange as an example of cooperation between the FRG and socialist states]. In Republika Federalna Niemiec w dobie rzi{dów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982) [The Federal Republic of Germany of the social democrats and liberals government coalition], A. Czubiński and L. Janicki (eds), 438-56. Poznań
Żak, J. 1962. Kontakty Poznania z Hildesheimem w świetle źródeł archeologicznych [Poznań contacts with Hildesheim in the light of archaeological record]. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 7(1): 283-86
Żak, J. 1967. Die Beziehungen zwischen Skandinaviern und den slawischen Stämmen westlich der Oder im Lichte der Bodenfunde des 9.—11. Jahrhunderts. Zeitschriftfiir Archäologie t: 305-28
Żak, J. 1967. Stosunki niemiecko-slowiańskie w X—XI w. [German-Slavic relations in the io'k—nIh c ] In Słownik Starożytności Słowiańskich [Dictionary of Slavic Antiquities], Vol. 3, W. Kowalenko G. Labuda and Z. Stieber (eds), 379-3. Wroclaw-Warszawa-Kraków
Żak, J. 1968. Die Frage nach dem Ursprung des Ringkettenmusters auf westslawischem Gebiet. In Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte, 334-42. Neumünster
Żak, J. 1971. Prahistoria [Prehistory]. In Problematyka polsko-niemiecka i polskich Ziem Zachodnich w badaniach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1919—1969) [Polish-German issues and the issue of Polish Western Lands in the research at Adam Mickiewicz University in Poznań], 37-51. Poznań
Żak, J. 1974. Słowianie i Germanie w prahistorii polskiej i niemieckiej [Slavic and Germanie peoples in Polish and German prehistories]. In J. Krasuski, G. Labuda and A. Walczak (eds), 21-149. Poznań
Żak, J. 1975. Ziemie polskie w starożytności [Polish lands in Antiquity]. In Dzieje Polski [History of Poland], J. Topolski (ed.), 14-76. Warszawa
Żak, J. 1977. O studiach osadniczych [On settlement studies]. Archeologia Polski 22: 421-4
Żak, J. 1978. Kilka uwag do prahistorii Niemiec [Some remarks on German prehistory], In Problemy metodologiczne dziejów Niemiec. Materiały z sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Niemiec IH UAM w dniach 21—22 IX1977 r. [Methodological problems in German history. Symposium Proceedings, September 21—22, 1977. Organiser: Department of History of Germany, AMU], 101-2. Poznań
Żak, J. 1980. Der Fischfang in der Wirtschaft der protopolnischen Stämme des 6. bis 8. Jahrhunderts. Ojfa 37: 197-200
Żak, J. 1983. Przedmowa [Foreword]. In H. Jankuhn, Wprowadzenie do archeologii osadnictwa. 7-10. Warszawa
Żak, J. 1985. Die Handelsbeziehungen der protopolnischen und frühpolnischen Stammesgruppen auf dem Hintergrund des Handels der Westslawen. In Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel-und Nordeuropa. Teil III: Der Handel des frühen Mittelalters, 431-510. Göttingen
Żak, J. 1985. O kontynuacji i dyskontynuacji społecznej i kulturowej na ziemiach nadodrzańskich i nadwiślańskich w V-V/VI w. n.e. [On social and cultural continuation and discontinuation on the lands of the Oder and Vistula Rivers in the 5th~5/6th c. AD]. Folia Praehistorica Posnaniensia 1 (1984): 85-108
Żak, J. 1988. Das Problem der skandinavischen "Importe" im Oder-Weichsel Raum während des 9.-11. Jahrhunderts. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 69: 675-89

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

43

Start page:

125

End page:

142

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information