RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Naukowy program badawczy. Studium przypadku geografii rolnictwa w Polsce = Scientific research program. Case study of the Polish geography of agriculture

Creator:

Wójcik, Marcin

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

In previous studies on the development of human geography, the most commonly accepted historical model is a chronological description of the issues discussed, accompanied by characteristics of the most notable scientific works. A similar situation may be applied to the summaries of achievements in geography of agriculture. An attempt of subjective reconstruction concerning theoretical and methodological foundations is a much less frequently implemented model for assessing the achievements and character of the discipline. The development of agricultural geography research program in Poland can be seen as a set of successive sub-programs, whose history of introduction can be interpreted as a repeated procedure of reforming the hard core and creating a protective belt around it. The genesis and maintenance of the explanatory power of the research program by gradual expansion of the subject matter, while retaining the methodological discipline is an interesting case in the evolution of a scientific movement, its growth, blooming and decline.

References:

1. Bański J., 2002, Geografia wsi – nową dyscypliną badawczą polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74 (3), s. 367–379.
2. Biegajło W., 1957, Szachownica gruntów i gospodarka trójpolowa na terenie województwa białostockiego, Przegląd Geograficzny, 29 (1), s. 143–158.
3. Biegajło W., 1962, Sposoby gospodarowania w rolnictwie województwa białostockiego, Prace Geograficzne, 35, Instytut Geografii PAN, Warszawa.
4. Bielecka K., 1970, Metody określania elementów wiodących w strukturze, Przegląd Geograficzny, 42 (3), s. 487–503.
5. Bielecka K., Parzycki M., Piasecki Z., 1977, Badania nad stosowalnością metod ilościowych w typologii rolnictwa. Refleksje metodologiczne, Przegląd Geograficzny, 49 (4), s. 807–817.
6. Bielecka K., Parzycki M., Piasecki Z., 1980, Stosowalność metod taksonomii numerycznej w typologii rolnictwa. Problem metody oceny ich efektywności, Przegląd Geograficzny, 52 (2), s. 303–317.
7. Bourdieu P., 2001, Science de la science et réflexivité, Raisons d'Agir, Paris.
8. Bromek K., 1966, Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 128, Prace Geograficzne, 14, Kraków.
9. Chojnicki Z., 1970, Podstawowe tendencje metodologiczne we współczesnej geografii ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 42 (2), s. 199–214.
10. Chojnicki Z., 1970, Podstawy teoretyczne zastosowania metod matematycznych w badaniach przestrzennych rolnictwa, [w:] Metody matematyczne i taksonomiczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 61, s. 7–42.
11. Chojnicki Z., 1985, Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele, Przegląd Geograficzny, 57 (3), s. 255–281.
12. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
13. Chojnicki Z., 2000, Filozofia nauki. Orientacje, koncepcje, krytyki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
14. Czapiewski K., Kulikowski R. (red.), 2005, Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 7, Warszawa.
15. Dziewoński K., 1977, Jerzy Kostrowicki, geograf, uczony i człowiek, Przegląd Geograficzny, 49 (4), s. 621–623.
16. Dziewoński K., 1983, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce – 1945–1982. Mechanizmy rozwoju, Przegląd Geograficzny, 55 (3–4), s. 547–565.
17. Dziewoński K., 1990, Geografia osadnictwa i ludności w Polsce (1945–1989). Mechanizmy rozwoju, [w:] K. Dziewoński (red.), Koncepcje i metody badawcze w dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne, 154, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, s. 264–285.
18. Dziewoński K., 1992, Pluralizm i eklektyzm w polskiej myśli geograficznej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 159, s. 7–12.
19. Falkowski J., 1977, Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej Torunia, PWN, Warszawa.
20. Falkowski J., 1985, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej, [w:] L. Straszewicz (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 273–286.
21. Gadomski W., 1968, Strefa podmiejska Warszawy w świetle przeglądowego zdjęcia użytkowania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 93–105.
22. Gałczyńska B., Kulikowski R., 1982, Struktura przestrzenna rolnictwa indywidualnego w województwie stołecznym warszawskim, Dokumentacja Geograficzna, 5–6, IGiPZ PAN, Warszawa.
23. Głębocki B., 1979, Czynniki kształtujące przestrzenną strukturę produkcyjną rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
24. Jackowski A., Liszewski S., Richling A. (red.), 2008, Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
25. Jackowski A., Taborska M., 2014, Rozwój myśli geograficznej w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.
26. Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
27. Jędrzejczyk D., 2004, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
28. Kosiński L., 1954, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej, Przegląd Geograficzny, 26 (4), s. 170–181.
29. Kostrowicki A. S., 1978, Interactions between natural environment and the forms of environmental management in rural areas, [w:] Transformations of rural areas, Proceedings of 1st Polish-Yugoslav Geographical Seminar, PAS, IGSO, Warszawa, s. 214–228.
30. Kostrowicki J., 1954, Rozwój geografii ekonomicznej w okresie dziesięciolecia Polski Ludowej, Przegląd Geograficzny, 26 (3), s. 53–79.
31. Kostrowicki J., 1957, Badania geograficzne w województwie białostockim, Przegląd Geograficzny, 29 (3), s. 449–465.
32. Kostrowicki J., 1957, O kierunkach rozwojowych geografii rolnictwa i zadaniach geografii rolnictwa w Polsce, Przegląd Geograficzny, 29 (1), s. 3–19.
33. Kostrowicki J., 1959, Polskie zdjęcie użytkowania ziemi. Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, 2, Instytut Geografii PAN, Warszawa.
34. Kostrowicki J., 1968, Agricultural Typology, Agricultural Regionalization, Agricultural Development, Geographia Polonica, 14, s. 265–274.
35. Kostrowicki J., 1969, Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, Przegląd Geograficzny, 41 (4), s. 599–621.
36. Kostrowicki J., 1972, Próba typologii rolnictwa świata, Przegląd Geograficzny, 44 (3), s. 395–435.
37. Kostrowicki J., 1980, Układ hierarchiczny typów rolnictwa świata, Przegląd Geograficzny, 52 (2), s. 271–303.
38. Kostrowicki J., 1982, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1956–1981, Przegląd Geograficzny, 54 (4), s. 385–397.
39. Kostrowicki J., 1982, Systemy użytkowania ziemi. Próba klasyfikacji, Przegląd Geograficzny, 54 (4), s. 401–426.
40. Kostrowicki J., 1983, Polska geografia rolnictwa. Mechanizmu rozwoju, Przegląd Geograficzny, 55 (3–4), s. 597–631.
41. Kostrowicki J., 1985, Mapa typów rolnictwa Europy. Koncepcja, realizacja, doświadczenia, Przegląd Geograficzny, 57 (1–2), s. 105–113.
42. Kostrowicki J., 1988, Badania porównawcze rolnictwa światowego. Przegląd metodologiczny, Przegląd Geograficzny, 60 (4), s. 511–571.
43. Kostrowicki J., Kulikowski R., 1971, Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi. Projekt instrukcji, Dokumentacja Geograficzna, 2, Instytut Geografii PAN, Warszawa.
44. Koter M., 1985, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, [w:] L. Straszewicz (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 61–74.
45. Kukliński A., 1983, Mechanizmy rozwoju geografii polskiej w latach 1945–1982, Przegląd Geograficzny, 40 (3–4), s. 521–546.
46. Kulikowski R., 2005, Dorobek Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w zakresie geografii rolnictwa, Studia Obszarów Wiejskich, 7, s. 11–15.
47. Lakatos I., 1995, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
48. Leszczycki S., 1956, Kilka uwag o geografii ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 28 (3), s. 463–483.
49. Leszczycki S., 1987, Na siedemdziesięciolecie profesora Jerzego Kostrowickiego, Przegląd Geograficzny, 59 (4), s. 467–470.
50. Liszewski S., 1985, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, [w:] L. Straszewicz (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 75–90.
51. Maik W., 1988, Refleksje dotyczące stanu i rozwoju geografii osadnictwa w Polsce, Seria Geografia, 42, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 135–152.
52. Maik W., 1992, Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych, Przegląd Geograficzny, 44 (3–4), s. 231–246.
53. Maik W., 1998, Metodologia polskiej geografii osadnictwa, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, ŁTN, Łódź, s. 7–14.
54. Maik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
55. Młynarczyk W., 1970, Metody taksonomiczne w przestrzennym badaniu rolnictwa, [w:] Metody matematyczne i taksonomiczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 61, s. 43–105.
56. Rykiel Z., 1988, The Functioning and the Development of Polish Human Geography, Progress in Human Geography, 12, s. 391–408.
57. Rykiel Z., 1991, Koncepcje geografii społecznej, [w:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, 3–4, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9–17.
58. Rykiel Z., 1994, Główne kierunki i metody badań w polskiej geografii osadnictwa, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. 2, Kierunki badań naukowych, PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 251–264.
59. Rykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, s. 211–221.
60. Sady W., 2000, Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatosa, [w:] Spór o racjonalność naukową. Od Poincarego do Laudana, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław. [http://sady.up.krakow.pl/sady.racjnauk5lakatos.htm]
61. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.
62. Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
63. Stola W., 2005, Jerzy Samuel Kostrowicki, Studia Obszarów Wiejskich, 7, s. 17–52.
64. Straszewicz L., 1957, Problemy rolnicze strefy podmiejskiej Łodzi, Przegląd Geograficzny, 29 (1), s. 87–110.
65. Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, [w:] L. Straszewicz (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 7–16.
66. Szczęsny R., 1996, Zakład Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1956–1996, Przegląd Geograficzny, 58 (1–2), s. 3–18.
67. Szczęsny R., Piskorz H., Rakowicz J., 1959, Studia nad użytkowaniem ziemi w powiecie mrągowskim (materiały z badań 1955–56), Dokumentacja Geograficzna, 1, Instytut Geografii PAN, Warszawa.
68. Sztandar-Sztanderska K., 2010, Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre'a Bourdieu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
69. Tobjasz J., 1959, Wykorzystanie środowiska geograficznego dla hodowli w województwie białostockim, Prace Geograficzne, 20, Instytut Geografii PAN, Warszawa.
70. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
71. Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, 162, IGiPZ PAN, Warszawa.
72. Żabko-Potopowicz A., 1956, Z dziejów geografii rolnictwa przed I wojną światową, Przegląd Geograficzny, 28, 1, s. 33–59.
73. Żabko-Potopowicz A., 1957, Z dziejów geografii rolnictwa po I wojnie światowej, Przegląd Geograficzny, 29, 1, s. 21–46.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

7

End page:

20

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58061 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 1, 2016

Number of object content hits:

331

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78032

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information