Object

Title: Funkcje jednostek osadniczych aglomeracji poznańskiej a polityka przestrzenna = Functions of settlement units of the Poznań agglomeration in light of spatial policy

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 55

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Declining importance of agriculture has been accompanied by development of non-agricultural activities in rural areas. Concurrently, there has been an increasing interest in the issues of transforming functional and spatial structure of the village. Functions of rural settlement units are primarily identified based upon analysis of changing tendencies concerning employment structure, land use and infrastructure accessibility. Significant changes have also occurred in the landscape and perception of post-agricultural space. The rural area begins to resemble a city (hub), also in terms of social and living conditions. There is a rise in the standard of living (positive effect) and a widespread of urban style of being (a negative effect). These processes are particularly intense in the villages of the suburban area, as they are being absorbed into the spatial and functional structures of the city. The aim of the research is to determine the functional and spatial differences and similarities among settlement units of the Poznań agglomeration based on the analysis of planning documents as well as spatial and cartographic data. Old villages were selected for the research – currently, self-government housing estates in Poznań (auxiliary units) and villages that are adjacent to the city border. Contemporary changes in the functions of settlement units have been identified in a diverse range and extent. However, in general spatial changes exhibit numerous similarities. The most important spatial decisions affecting the functional and spatial structure of settlement units are undertaken at the commune level. It is however necessary to coordinate these activities also at a higher level and at various scales of planning. In particular, there is a need for a an integrated approach to the management of spatial and landscape resources within strongly connected areas such as urban agglomerations.

References:

Bański J., 2002, Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 367-379.
Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 9.
Bański J., 2008, Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Toruń, s. 29-43.
Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3.
Beim M., 2009, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Budner W., 2004, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Czochanski J., 2007, Dezintegracja przestrzenna w rozwoju obszaru metropolii trójmiejskiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 19, s. 195-207.
Dacko A., 2006, Tworzenie warunków do rozwoju terenów wiejskich poprzez scalanie gruntów - aspekt teoretyczny, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 2, s. 29-39.
Dylewski R., 2006, Problemy rozprzestrzeniania się miast w świetle doświadczeń krajów UE i USA, [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL, Komitet Człowiek i Środowisko PAN, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 27-38.
Dzun W., 2004, Gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej (1990-2002), Wieś i Rolnictwo, 1, s. 43-64.
Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 18, s. 49-69.
Gałecka-Drozda A., Raszeja E., Szczepańska M., Wilkaniec A., 2019, Land Cover Changes in Natura 2000 Areas Located in Suburban Zones: Planning Problems in the Context of Environmental Protection, Polish Journal of Environmental Studies, 28, 2, s. 1-9. https://doi.org/10.15244/pjoes/80894
Gant R.L., Robinson G.M., Fazal S., 2011, Land-use change in the 'edgelands': Policies and pressures in London's rural-urban fringe, Land Use Policy, 28, 1, s. 266-279. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.06.007
Głaz M., 2006, Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 153-166.
Heffner K., 2001, Transformacja układów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner, I. Bukraba-Rylska (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa, s. 109-132.
Klepacki B., 2005, Tendencje zmian w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 85-89.
Kołodziejczak A., 2017, Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 37, s. 41-49.
Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, Studia Obszarów Wiejskich, 16, s. 9-37.
Krakowiak-Bal A., 2005, Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3.
Krzyk P., Bury K., 2013, Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 27-40.
Maruani T., Amit-Cohen I., 2010, Patterns of development and conservation in agricultural lands - The case of the Tel Aviv metropolitan region 1990-2000, Land Use Policy, 27, 2, s. 671-679. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.09.001
Mikuła Ł., Ewertowski M., 2012, Lokalne polityki rozwoju przestrzennego, [w:] T. Kaczmarek (red.), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
Murawska A., 2012, Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 25, 3, s. 169-190.
Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Poczta W., 2010, Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, Wieś i Rolnictwo, 148, 3, s. 38-55.
Poniży L., 2009, Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi na wybranych obszarach podmiejskich Poznania, Problemy Ekologii Krajobrazu, 22, s. 335-342.
Staniak M., 2009, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9, s. 187-194.
Stanny M., 2014, Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska - o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, Wieś i Rolnictwo, 162, 1, s. 1-16.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, 2012, Monitor Polski z dnia 9 listopada 2012, poz. 839, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak, Uchwała nr 406/LVII/2010 z dnia 16.09.2010.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, Uchwała Nr XVI.226.16. z dnia 29.02.2016.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, Uchwała nr XXXIV/254/2013 z dnia 30.10.2013.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, Uchwała nr XXXV/355/2017 z dnia 25.05.2017.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, Uchwała nr XXI/375//2017 z dnia 22.02.2017.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, Uchwała nr LVI/386/10 z dnia 25.02.2010.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, Uchwała nr XVIII/181/2016 z dnia 29.02.2016.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las, Uchwała nr XXIII/245/16 z dnia 27.10.2016.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, Uchwała nr XII/134/2011 z dnia 21.06.2011.
Szczepańska M., Kołodziejczak A., Kacprzak E., 2015, Urban agriculture of the Poznan Agglomeration, Studia Regionalia, 41, s. 140-156.
Szczepańska M., Wilkaniec A., 2014, Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania, Studia Obszarów Wiejskich, 35, 45-60.
Szczepańska M., Wilkaniec A., 2017, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie ładu przestrzennego w obszarach wiejskich - studium przypadku, Acta UniversitatisLodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 83-103. https://doi.org/10.18778/1508-1117.28.06
Wilkin J., 2008, Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/organizacjafunduszyeuropejskich/documents/ekspertyzy%20do%20strategii%20pw/wilkin.pdf (04.09.2019).
Wilkin J., 2011, Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, Wieś i Rolnictwo, 153, 4, s. 27-39.
Witczak Ł., Macias A., 2016, Wpływ człowieka na tereny biologicznie czynne w mieście na przykładzie klinów zieleni w Poznaniu, Badania Fizjograficzne, Seria A, 67, s. 271-288.
Wójcik M., 2012, Geografa wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/7525-657-4
Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P., 2015, Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40, 2, Problemy współczesnej ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 189-200. https://doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-15
Zegar J.S., 2008, Refleksje nad ewolucją wsi, Wieś i Rolnictwo, 140, 3, s. 38-39.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

55

Start page:

27

End page:

40

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135353 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.55.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Aug 14, 2020

Number of object content hits:

58

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/169720

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information