RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Karel Absolon (1877–1960) and the research of significant Palaeolithic sites in Moravia

Creator:

Kostrhun, Petr

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 47 (2009-2011)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

During the inter-war period, Karel Absolon (1877–1960), a specialist in the Palaeolithic, was one of the most famous personalities in Czech archaeology. With his systematic excavations, he not only significantly enriched the collections of the Moravian Museum but also established a specialized workplace and the museum exposition, Anthropos. This exposition is devoted entirely to the history of the Pleistocene, the rise of man and the development of the oldest human culture. Between 1924–1938, Absolon acted as the organizational and professional guarantor of large-scale archaeological excavations at Dolní Věstonice, Předmostí near Přerov, the Pekárna and Býčí skála caves as well as many other smaller ventures. Aided by his extraordinary personality, he contributed to scientific knowledge concerning the development of human culture in the Palaeolithic. As a result of his ability to make use of the media for promotion and his talent for popularizing science, he significantly affected the general cultural history of the inter-war Czechoslovakia. Karel Absolon’s name thus became synonymous with research into the oldest history of man. However, he was also known for his controversial nature; he was not afraid of reaching his goals by methods which were often criticized by his colleagues and contemporaries

References:

Absolon, K. 1905–1911. Kras moravský a jeho podzemní svět. Monografie krasového fenoménu v devonských vápencích planiny Drahanské [Moravian Karst and its subterranean world. Monograph on the karst phenomenon in Devonian limestones of the Drahanská Plain]. Praha
Absolon, K. 1909. Problém podzemních toků Punkvy v dějinném svém vývoji od století XVII. do let 80tých minulého století [Problem of the Punkva subterranean streams during its historic development from the XVIIth century to the 1880s]. Prostějov
Absolon, K. 1918. Předmostí. Eine Mamutjäger-Station in Mähren, Sonderabdruck aus Klaatsch-Heilborn: Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur 1918, 357–73. Berlin
Absolon, K. 1927. L’Aurignacien trčs ancien ou Pseudomoustérien en Moravie. Compte rendu au Congrčs de Constantine, 290–5. Paris
Absolon, K. 1929. New finds of fossil human skeletons in Moravia. Anthropologie 7: 79–89
Absolon, K. 1933. O pravé podstatě palaeolithických industrií ze Šipky a Čertovy díry na Moravě [Rés. Sur la vraie caractéristique des Industries paléolithiques des cavernes “Šipka” et “Čertova Díra” en Moravie]. Anthropologie XI: 253–72. Praha
Absolon, K. 1933. Sir Arthur Keith o Fossilních lidech na Moravě [Sir Arthur Keith on the fossil people in Moravia]. Příroda 26–8: 209–217; 26–9: 241–7
Absolon, K. 1935. Otaslavice, eine neue grosse palaeolithische Station in Mähren mit Quarzitaurignacien. Brno
Absolon, K. 1936. Über Grossformen des Quarzitischen Aurignaciens der palaeolithischen Station Ondratice in Mähren. Typologie der sogenannten “Gigantolithen”. Brno
Absolon, K. 1938. Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě. Pracovní zpráva za první rok 1924 [Die Erforschung der diluvialen Mammutjäger-Station von Unter-Wisternitz in Mähren. Arbeitsbericht über das Grabungsjahr 1924]. Brno
Absolon, K. 1938. Die Erforschung der diluvialen Mammutjäger-Station von Unter-Wisternitz in Mähren. Arbeitsbericht über das zweite Jahr 1925. Brünn
Absolon, K. 1942. Zásady morfologického určování kamenných nástrojů [Basic principles of morphologic determination of stone tools]. Příroda 35: 57–69
Absolon, K. 1943. Dr. Aleš Hrdlička. Příroda 36–3: 65–75
Absolon, K. 1945. Výzkum diluviální stanice lovců mamutů v Dolních Věstonicích na Pavlovských kopcích na Moravě. Pracovní zpráva za třetí rok 1926 [Zsf.: Die Erforschung der diluvialen Mammutjäger-Station von Unter-Wisternitz in Mähren. Arbeitsbericht über das dritte Grabungsjahr 1926]. Brno
Absolon, K. 1945. Prehistorický výzkum jeskyně Býčí skála na Moravě na srovnávacím základě. III. kritický příspěvek ku poznání praaurignacienu. [Zsf.: Die Praehistorische Erforschung der Býčí Skála-Höhle in Mähren vergleichend dargestellt. III. kritischer Beitrag zur Kenntnis des Uraurignaciens]. Brno
Absolon, K. 1947. Kamenné paleolitické nástroje z Předmostí ve sbírkách hanáckého městského muzea v Holešově. Tvaroslovná analysa na srovnávacím podkladě [Palaeolithic stone tools from Předmostí in the collections of the Haná Municipal Museum in Holešov. Formative analysis on a comparative basis]. Příroda 39–1: 22–32
Absolon, K. 1960. Typologische Revision der Steinindustrie aus der palaeolithischen Station Gudenus-Höhle in Österreich. Congress int. des sciences anthrop. et ethnol. – Compte-rendu dela 3e session, Bruxelles 1958: 1–3. Tervuren
Absolon, K. 1970. Moravský kras 1, 2 [The Moravian Karst]. Praha
Absolon, K. and R. Czižek. 1926. Paleolitický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. První zpráva [Zsf.: Die palaeolithische Erforschung der Pekárna-Höhle in Mähren]. Acta Mus. Moraviae XXIV: 1–59
Absolon, K. and R. Czižek. 1927. Paleolitický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Druhá zpráva za rok 1926 [Zsf.: Die palaeolithische Erforschung der Pekárna-Höhle in Mähren. Zweite Mitteilung führ das Jahr 1926]. Acta Mus. Moraviae 25: 112–201
Absolon, K. and R. Czižek. 1932. Paleolitický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. Třetí předběžná zpráva za rok 1927 [Zsf.: Die palaeolithische Erforschung der Pekárna-Höhle in Mähren. Dritte, vorläufige Mitteilung für das Jahr 1927]. Acta Mus. Moraviae 26–27: 479–598
Absolon, K. and B. Klíma. 1977. Předmostí, ein Mammutjägerplatz in Mähren. PrahaAbsolon, K. and B. Klíma. 1977. Předmostí, ein Mammutjägerplatz in Mähren. Praha
Absolon, K., K. Zapletal, J. Skutil and A. Stehlík 1933. Bericht der Čechoslovakischen Subkommission der “The international Commission for the Study of the fossil Man” bei den internationalen geologischen Kongressen. Anthropos 1. Brünn
Bayer, J. 1925. Die ältere Steinzeit in den Sudetenlädern. Sudeta 1: 21–120
Bayer, J. 1931. Die falsche Venus von Wisternitz und ihre Geschichte. Brno
Begouen, M. C. 1924. Projev díků a obdivu cizích účastníků sjezdu [Acknowledgments and admiration displayed by foreign participants in the congress], Ilustrovaný svět [Illustrated World], 2, no 36
Böhm, J. 1941. Kronika objeveného věku [Chronicle of revealed time]. Praha
Breuil, H. 1925. Notes de voyage paléolithique en Europe centrale, L’Anthropologie 35, 271–91. Paris
Burkitt, M. 1924. Report on the Anthropological Congress Held in Prague Under the Auspices of l’Institut International d’Anthropologie, Man 24: 174–6
Coufalík, E., J. Hedges and V. Ondroušek 1982. Tajemství Macochy, The World’s First Speleological Documentary Film with Sound, NSS Bulletin 44: 3–5
Červinka, I. L. 1927. Pravěk zemí Českých [Prehistory of Czech lands]. Brno
Childe, V.G. 1936. Man makes himself. London
Childe, V.G. 1949. Člověk svým tvůrcem [Man makes himself ]. Praha
Filip, J. 1948. Pravěké Československo [Prehistoric Czechoslovakia]. Praha
Hromada, J. 2000. Moravany nad Váhom. Táboriska lovcov mamutov na Pováží [Rés.: Moravany nad Váhom. Camps of Mammoth Hunters in Váh Valley]. Archeologické pamätníky Slovenska, 6. Bratislava
Klíma, B. 1963. Dolní Věstonice. Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1947–1952 [Zsf.: Dolní Věstonice. Erforschung eines Lagerplatzes der Mammutjäger in den Jahren 1947–1952]. Monumenta Archaeologica, 11. Praha
Knies, J. 1925. Přehled moravského paleolitu [Survey of the Moravian Palaeolithic]. Obzor prehistorický 4 (Niederlův sborník): 89–116
Knies, J. 1929. První stopy lidské na Moravě [The first traces of man in Moravia]. Sborník Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě IV (1926–1928): 45–89
Kostrhun, P. 2003. Mamutí projekty prof. Karla Absolona [Sum.: Karel Absolon`s Mammoth Projects]. Archeologické rozhledy 55(3): 76–129
Kostrhun, P. 2004. Neúnavný heuristik moravského pravěku – prof. Josef Skutil [Untiring heuristician of Moravian prehistory – prof. Josef Skutil]. Pravěk NŘ 14: 441–50
Kostrhun, P. 2007. Třetí expedice Karla Absolona na dno Macochy v roce 1905 v rukopisném deníku učitele Aloise Krále [The third expedition of Karel Absolon to the bottom of Macocha in 1905 in a handwritten diary of the teacher Alois Král]. Sborník muzea Blansko 2007: 115–33. Blansko
Kostrhun, P. 2008. Jan Knies 1860–1937. Postavy moravské archeologie NŘ 4. Brno
Lech, J. 1997–1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archeologia Polona 35–36: 25–222
Musil, R. 1972. Stránská skála I, 1910–1945. Studia Musei Moraviae – Anthropos č. 20 (N.S. 12). Brno
Neustupný, J. 1946. Pravěk lidstva [Prehistory of mankind]. Praha
Oliva, M. 1995. Das Paläolithikum aus der Býčí skála-Höhle. Pravěk NŘ 5: 25–38
Oliva, M. 1996. Spodní paleolitická vrstva z Býčí skály. K poznání mýtotvorných procesů v naší speleoarcheologii. [Zsf.: Die untere Paläolithische schicht in der Býčí Skála-Höhle. Zur Erkenntniss der mythusschöpfenden Prozessen in unserer Speläoarchäologie]. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 81: 37–59
Oliva, M. 1997. Za Karlem Absolonem [After Karel Absolon]. Pravěk NŘ 7: 463–8
Oliva, M. 1998. Výstava k jubileu profesora Karla Absolona [Exhibition on the anniversary of professor Karel Absolon]. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 83: 179
Oliva, M. 2007. Gravettien na Moravě [Rés.: Gravettien en Moravie]. In Dissertationes archaeologicae Brunenses/ Pragensesque 1, J. Klápště, Z. Měřínský (eds), 1–257, Brno–Praha
Oliva, M. 2007. Snahy a prohry prof. Karla Absolona za II. světové války [Efforts and failures of prof. Karel Absolon during the World War II]. Sborník Muzea Blansko 2007: 133–42
Schild, R. 1997–1998. Stefan Krukowski (1890–1982): a reclusive eccentric within the archaeological establishment. Archaeologia Polona 35–36: 343–56
Schránil, J. 1928. Vorgeschichte Böhmens und Mährens. Berlin–Leipzig
Sklenář, K. 2003. Bohové, Hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku [Gods, graves, teachers. Journeys of Czech writers to prehistory]. Praha
Skutil, J. 1931. Zemřelý J. Bayer o historii t.zv. Věstonické venuše č. II. [Deceased J. Bayer on the history of so-called Venus of Věstonice No. II]. Příroda 24: 251–4
Skutil, J. 1940. Paleolitikum v bývalém Československu III–V. [The Palaeolithic in former Czechoslovakia III–V]. Obzor prehistorický 12: 5–99
Sobczyk, K. 1984. Modes de débitage dans le Magdalénien d’Europe centrale. L’Anthropologie 88: 309–26
Svoboda, J., P. Havlíček, V. Ložek, J. Macoun, R. Musil, A. Přichystal, A. and H. Svobodová and E. Vlček 2002. Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání [Sum.: Paleolithic of Moravia and Silesia. 2nd revised edition]. Brno
Šimek, E. 1948. Furor teutonicus v Mikulově. Ke zkáze moravských diluviálních památek [Furor teutonicus in Mikulov. On the annihilation of Moravian diluvial monuments]. Z dávných věků 1/1947–48: 153–64
Valoch, K. 1999. Epizody paleolitického osídlení jeskyně Pekárny [Zsf.: Episoden der Paläolithischen Besiedlung der Pekárna-Höhle]. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 84: 9–26
Valoch, K. 2001. Das Magdalénien in Mähren. 130 Jahre Forschung, Jahrbuch RGZM 48: 103–59
Voláková, S. 2005. Štípaná industrie z jeskyně Pekárny (Mokrá) v Moravském krasu [Sum.: The chipped industry form the Pekárna Cave (Mokrá) in the Moravian Karst]. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. 90: 129–60
Wankel, H. (J.) 1870. Der Menschenknochenfund in der Býčí Skála-Höhle. Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 1(4): 101–5
Wankel, H. (J.) 1871. Prähistorische Alterthümer in den mährischen Höhlen. Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 1(11): 266–81, 309–14, 329–43

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

47

Start page:

91

End page:

139

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information