RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937): the first prehistorian from Cracow On his 150th birthday anniversary

Creator:

Woźny, Marzena

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 47 (2009-2011)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Włodzimierz Demetrykiewicz, from Cracow, was one of the founders of professional Polish Archaeology of the first decades of the 20th century. Initially, he worked on the protection ofmonuments in Western Galicia and then on prehistoric archaeology. As a member of the Anthropological Commission of the Academy of Learning in Cracow, he conducted archaeological excavations and was the author of important publications. He applied modern research methods and was well acquainted with European collections and literature on the subject. For many years he was the Curator of the Archaeological Museum of the Academy. From 1905, he taught prehistory at the Jagiellonian University. Eminent Polish archaeologists of the next generation were among his students. Towards the end of his life, Demetrykiewicz became involved in museology organisation, protection of the archaeological heritage and further education in the field of prehistoric archaeology in the Polish State (1918–1937)

References:

Abramowicz, A. 1967. Wiek archeologii. Problemy polskiej archeologii dziewiętnastowiecznej [Rés.: Un siècle d’archéologie. Problemes de l’archéologie polonaise du XIXe siécle]. Warszawa
Abramowicz, A. 1987. Archeologia [Archaeology]. In Historia nauki polskiej [A history of Polish science], B. Suchodolski (ed.), vol. 4, part 3, 659–74. Wrocław
Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej XIX i XX wieku [A history of Polish archaeology in the 19th and20th centuries]. Warszawa
Antoniewicz, W. 1939. Demetrykiewicz Włodzimierz Józef. In Polski Słownik Biograficzny [Polish Biographical Dictionary], vol. 5: 102–3. Kraków
Antoniewicz, W. 1953. Dotychczasowy dorobek archeologii Polski [Current achievements in the archaeology of Poland]. Zapiski Archeologiczne 4. Warszawa
Bieniarzówna, J. and J. Małecki 1979. Dzieje Krakowa [The History of Cracow], vol. 3. Kraków w latach1796–1918 [Cracow in the years 1796 –1918]. Kraków
Blombergowa, M.M. 1999. Urzędowa opieka nad zabytkami archeologicznymi pod zaborami i w Polsce niepodległej do r. 1928 [Official protection of archaeological monuments after the partitions and in independent Poland until 1928]. In Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku [Tadeusz Roman Żurowski and protection of monuments in Poland in the20thcentury]. Z. Kobyliński and J. Wysocki (eds), 115–31. Warszawa
Bulyk, N. 2006. Od “Przeglądu Archeologicznego” do Karola Hadaczka: archeologia lwowska w latach1876–1914 [Sum.: From “Archaeological Review” to Karol Hadachek: Archaeology in Lviv in1876–1914]. Przegląd Archeologiczny 54: 99–124
Cabalska, M. 1990. Okres wczesnośredniowieczny w badaniach Włodzimierza Demetrykiewicza [The Early Medieval period in the research of Włodzimierz Demetrykiewicz]. MateriałyArcheologiczne25: 213–6
Childe, V.G. 1929. The Danube in Prehistory. Oxford
Dagnan-Ginter, A. 1990. Działalność Włodzimierza Demetrykiewicza w zakresie gromadzenia zbiorów archeologicznych [Activities of Włodzimierz Demetrykiewicz concerning collecting archaeological specimens]. Materiały Archeologiczne 25: 218–20
Demetrykiewicz, W. 1886. Konserwatorstwo zabytków archeologicznych. Studyum ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa [Conservation of archaeological monuments. A study from the perspective of history of culture and comparative law science]. Kraków
Demetrykiewicz, W. 1897. Cmentarzyska i osady przedhistoryczne w okolicy Tarnobrzega i Rozwadowa nad Sanem [Cemeteries and prehistoric settlements in the are a of Tarnobrzeg and Rozwadow on the San River].Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 2: 135–56
Demetrykiewicz, W. 1898. Vorgeschichte Galiziens. In Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild. Volume Galizien, 111–36. Wien
Demetrykiewicz, W. 1898. Neolityczne groby szkieletów tzw. siedzących (Hockergräber) w Przemyskiem i Krakowskiem [Neolithic graves of the so called sitting skeletons (Hockergräber) in the Przemyśl and Cracow regions]. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 3: 76–92
Demetrykiewicz, W. 1898. Wykopaliska w Jadownikach Mokrych i Gorzowie oraz inne ślady z epoki La Téne w Galicji zachodniej [Archaeological excavations in Jadowniki Mokre and Gorzow and other traces from the La Téne period in Western Galicia]. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 3: 93–108
Demetrykiewicz, W. 1913. Obraz epoki paleolitycznej na obszarze ziem dawnej Polski [Picture of the Palaeolithic Age in the old Polish territories]. Sprawozdania Akademii Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 7: 26–8
Demetrykiewicz, W. 1918. Szkic historyczny działalności naukowej i społecznej Dra Włodz[imierza] Demetrykiewicza [A historic essay on scientific and social activities of Dr Włodzimierz Demetrykiewicz]. Manuscript in the Archives of the Archaeological Museum in Cracow
Demetrykiewicz, W. 1920. Dr Włodzimierz Józef Demetrykiewicz, nadzwyczajny profesor prehistoryi na Wydziale filozof[icznym]Uniwersytetu Jagiel[lońskiego]. Życiorys i bibliografia prac [Dr Włodzimierz Józef Demetrykiewicz, an associate professor of prehistory at the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University. Life and bibliography of his works]. Manuscript in the Archives of PAN and PAU in Cracow, no. K III–5, j. a. 41
Demetrykiewicz, W. 1920. W sprawie gruntownej reformy i nowego urządzenia instytucji publicznych przeznaczonych do badań naukowych nad wykopaliskami archeologicznemi w Polsce, jako też dla umiejętnej ich ochrony [On the issue of a thorough reform and new organisation of public institutions intended for conducting scientific research on archaeological excavations in Poland, and their proper protection].Wiadomości Archeologiczne 5: 3–20
Demetrykiewicz, W. and W. Kuźniar 1910. Ślady siedziby człowieka przedhistorycznego z okresu paleolitu na Górze Bronisławy koło Kopca Kościuszki pod Krakowem [Traces of the prehistoric man from the Palaeolithic on Bronisława’s Hill at the Kościuszko’s Mound near Cracow]. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 11: 24–44
Demetrykiewicz, W. and W. Kuźniar 1914. Najstarszy paleolit na ziemiach polskich oraz inne wykopaliska odkryte w jaskini Okiennik koło wsi Skarzyce w pow. będzińskim, gub. Piotrkowskiej [The oldest Palaeolithic in the Polish territories and other excavation finds discovered in the Okiennik cave near Skarzyce village in Będzin dis. of Piotrków province]. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 13: 10–43
Dybiec, J. 2000. Uniwersytet Jagielloński 1918–1939 [Jagiellonian University 1918–1939]. Kraków
Frycz, J. 1975. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918 [Zsf.: Restaurierungund Konservierung von Denkmälern der Architektur in Polen in den Jahren 1795–1918].Warszawa
Gałczyńska, C.Z. 1964. Historia zbioru zabytków archeologicznych w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego [The history of archeological collection in the Museum of Jagiellonian University]. Meander19 (10): 452–63
Gedl, M. 1971. Kierunek archeologii Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim przed 1945 rokiem [The faculty of the archaeology of Poland at Jagiellonian University before 1945]. Światowit32: 187–97
Gedl, M. 1990. Działalność dydaktyczna Włodzimierza Demetrykiewicza na Uniwersytecie Jagiellońskim [Didactic work of Włodzimierz Demetrykiewiczat Jagiellonian University]. Materiały Archeologiczne25: 220–3
Gedl, M. 2000. Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937). In Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego [Jagiellonian University. The golden book of the Faculty of History], J. Dybiec (ed.), 130–7. Kraków
Gedl, M. 2000. Józef Łepkowski (1826–1894). In Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego [Jagiellonian University. The golden book of the Faculty of History], J. Dybiec (ed.), 31–7. Kraków
Jamka, R. 1959. Włodzimierz Demetrykiewicz – twórca archeologii Polski. W setną rocznicę urodzin[Włodzimierz Demetrykiewicz – the creator of Polish archaeology. On his 100th birthday anniversary]. Z otchłani wieków 25: 313–6
Jamka, R. 1967. Archeologia Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim [Archaeology of Poland at Jagiellonian University].In Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego [A studyin the history of the Faculty of Philosophy and History at Jagiellonian University], S. Mikucki(ed.), Zeszyty Naukowe UJ, vol. 139, Prace Historyczne 16, 287–300. Kraków
Kaczmarek, J. 2004. Archaeology in the dispute over the national character of Great Poland (Wielkopolska) region in the 19th and the early 20th century. Archaeologia Polona 42: 129–54
Kostrzewski, J. 1949. Dzieje polskich badań prehistorycznych [The history of Polish prehistoric research].Poznań
Kostrzewski, J. (ed.) 1930. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. Włodzimierza Demetrykiewicza [The commemorative book on the 70th birthday anniversary of professor dr Włodzimierz Demetrykiewicz]. Poznań
Kostrzewski, J., Z. Zakrzewski and J. Żurowski 1930. Przedmowa [Preface]. In J. Kostrzewski (ed.), ix
Lech, J. 1992. Prehistoria i przemiany światopoglądowe w Europie [Sum.: Prehistory and changes in the Weltanschauung in Europe]. Archeologia Polski 37 (1–2): 265–85
Lech, J. 1997–1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona35–36: 25–222
Lech, J. 2004. Polish-German relations in archaeology in a short outline: a view from Warsaw. Archaeologia Polona 42: 21–64
Machnik, J. 1990. Badania kurhanów w dorzeczu Dniestru i Sanu – szlakiem Włodzimierza Demetrykiewicza [The research on the barrows in the river basins of the Dniestr and San – following in the footsteps of Włodzimierz Demetrykiewicz]. Materiały Archeologiczne 25: 224–7
Majewski, E. 1905. Hipoteza Kossinny o germańskim pochodzeniu Indoeuropejczyków a prawda w nauce [Kossinna’s hypothesis about the Germanic origin of the Indo-Europeans and truth in science. A critical study]. Światowit 6: 89–144
Majkowska, R. 1980. Starania Włodzimierza Demetrykiewicza o reformę konserwatorską w Galicji w latach 1885–1895 [Attempts of Włodzimierz Demetrykiewicz to implement the conservation reform in Galicia in the years 1885–1895]. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 25: 203–19
Małecka-Kukawka, J. and B. Wawrzykowska 2004. Archaeology in the German and Polish communities in Toruń (Thorn) in the 19th and 20th century. Archaeologia Polona 42: 103–28
Nosek, S. 1936. Muzeum Archeologiczne Polskiej Akademii Umiejętności [Archaeological Museum of the Polish Academy of Learning]. Z otchłani wieków 11: 144–51
Nosek, S. 1967. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce [Rés.: Précis d’histoire des fouilles en Petite Pologne]. Wrocław
Piotrowska, D. 2004. Biskupin – ideologie – kultura [Zsf.: Biskupin – Ideologien – Kultur]. In Archeologia. Kultura. Ideologie [Archäologie, Kultur, Ideologien], B. Gediga and W. Piotrowski (eds), 91–155. Biskupin
Piotrowska, D. 2006. Stefan Krukowski, Jura Ojcowska i archeologia w świetle listówi dokumentów ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie [Sum.: Stefan Krukowski, the Ojców Jura and archaeology seen through the letters and documents in the PMA collection]. In Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego [ The Ojców Jura in prehistoryk and in the beginnings of the Polish state], J. Lech and J. Partyka (eds), 193–224. Ojców
Piskurewicz, J. 1998. Prima interpares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej [Prima inter pares. Polish Academy of Learning during the II Republic]. Kraków
Radwański, K. 1981. 130 rocznica powstania Muzeum Archeologicznego w Krakowie [130th anniversary of opening the Archaeological Museum in Cracow]. Materiały Archeologiczne 25: 7–15
Radwański, K. 1990. Życie i działalność profesora Włodzimierza Demetrykiewicza [The life and work of profesor Włodzimierz Demetrykiewicz]. Materiały Archeologiczne 25: 210–3
Rook, E. and E. Trela 2001. Stanowiska kultury trypolskiej w Bilczu Złotym, w dawnym powiecie Borszczów, w świetle zbiorów krakowskich [Sum.: The tripolye culture site at Bilche Zolote, formerly Borshchiv district, in the light of the Cracow collection]. In Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej [From the archaeology of Ukraine and the Ojców Jura], J. Lech and J. Partyka (eds),183–204. Ojców
Rydzewski, J. 1990. Działalność redakcyjna Włodzimierza Demetrykiewicza [Editorialactivity of Włodzimierz Demetrykiewicz]. Materiały Archeologiczne 25: 229–31
Sklenář, K. 1983. Archaeology in Central Europe: the first 500 years. Leicester
Stolpiak, B. 1984. Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego. Część I: 1918–1928 [Zsf.: Die Entwicklung Polnischer Urgeschichte in der Zwischenkriegsperiode. Teil I: 1918–1928]. Poznań
Trigger, B.G. 2007. A history of archaeological thought. Cambridge. Second Edition
Wrońska, J. 1986. Archeolodzy warszawscy na początku XX wieku [Zsf.: Die Warschauer Archäologenzu Beginn des 20. Jahrhunderts]. Wrocław
Wysocki, J. 1997–1998. The protection of the archeological heritage in Poland in the 20th century: concepts and practices. Archaeologia Polona 35–36: 427–52
Zaitz, M. 2001. Światowid – kamienny posąg słowiańskiego bożka [Sum.: Światowid – the stone statue of a slavic deity]. In Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej [From the archaeology of Ukraine and the Ojców Jura], J. Lech and J. Partyka (eds), 229–38. Ojców

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

47

Start page:

33

End page:

58

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information