Object

Title: Między diasporą a mniejszością etniczną i narodową. Kilka uwag na marginesie badań nie tylko polonijnych

Creator:

Derlicki, Jarosław

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Appadurai Arjun, 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków ; Arutiunov Sergei A., 2002, The diaspora as a process, Anthropology and Archaeology of Eurasia, vol. 41, no. l, s. 89-96 ; Babiński Grzegorz, 2001, Badania wschodnie i badania polonijne po roku 1989. Refleksje na marginesie wybranych lektur, Przegląd Polonijny, Rok 27, z. 4, s. 59-66 ; Bokszański Zbigniew, 2006, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Brown Andrew J., 2005, 'I he Germans of Germany and the Germans of Kazakhstan: an Eurasian Volk in the twilight of diaspora, Europe-Asia Studies, vol. 57, no. 4, s. 625-634 ; Butler Kim D., 2001, Defining diaspora, refining a discourse, Diaspora, vol. 10, issue 2, s. 189-219 ; Centrum…, 2005, Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyźnie, red. A. Perzanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ; Clifford James, 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Wydawnictwo KR, Warszawa ; Clifford James, 2003, Diasporas, [w:] The ethnicity reader. Nationalism, multiculturalism and migration, red. M. Guibernau, J. Rex, Polity Press, Cambridge, s. 283-290 ; Cohen Anthony P., 2000, The symbolic construction of community, Routledge, London-New York ; Danowska-Nowak Agnieszka, Nowak Krzysztof, 2011, Między wschodem a zachodem. Wokół postaw i dylematów Polaków mołdawskich, [w:] Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. M. Michalska, Archiwum Etnograficzne, nr 52, PTL, Wrocław, s. 221-232 ; Derlicki Jarosław, 2003, Narodziny czy odrodzenie? Polska tożsamość w Mołdawii, Etnografia Polska, t. 47, z. 1-2, s. 147-160 ; Derlicki Jarosław, 2007, Czyje państwo i czyj nacjonalizm? Dylematy tożsamości w Mołdawii, Etnografia Polska, t. 51, z. 1-2, s. 7-23 ; Dictionary..,. 2003, Dictionary of race and ethnicity, red. G. Bolaffi i in., Sage, Thousand Oak-London- New Delhi ; Edensor Tim, 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Seria Cultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Encyclopedia..., 2002, Encyclopedia of social and cultural anthropology, red. A. Barnard, J. Spencer, Routledge, London-New York ; Encyclopedia..., 2006, Encyclopedia of anthropology, red. J. Birx, Sage, Thousand Oak-London-New Delhi ; Encyclopedia..., 2008, Encyclopedia of race, ethnicity and society, red. R. T. Schaefer, Sage, Thousand Oak- London-New Delhi ; Eriksen Thomas H., 1999, Ethnicity and nationalism. Anthropological perspectives, Pluto Press, London-Sterling ; Esman Milton J., 2007, An introduction to ethnic conflict, Polity Press, Cambridge-Maiden ; Ethnicity..., 1996, Ethnicity, red. J. Hutchinson, A. D. Smith, Oxford University Press, Oxford-New York ; Etnografia..., 2005, Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej z okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, red. Ł. Smyrski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ; Gellner Ernest, 1991, Narody i nacjonalizm, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Huyssen Andreas, 2003, Diaspora and nation: Migration into other pasts, New German Critique, issue 88, s. 147-164 ; Ich..., 2003, Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, red. M. Trojan, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław ; Janusz Grzegorz, 2006, Status polskich mniejszości narodowych w Europie na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiń¬ski, H. Chałupczak, Grell, Kraków, s. 106-138 ; Jasiewicz Zbigniew, 2004, Wschód a polska etnologia i antropologia społeczno-kulturowa. Doświadczenia i perspektywy, [w:] Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropolo¬gicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, red. Z. Jasiewicz, Telgte, Poznań, s. 9-30 ; Jenkins Richard, 1997, Rethinking ethnicity. Arguments and explorations, Sage, Thousand Oak-London-New Delhi ; Kabzińska Iwona, 2000, Między grupą etniczną a narodem, Etnografia Polska, t.44, z. 1-2, s. 39-61 ; Kabzińska Iwona, 2002, Rosjanie na terenach byłych republik radzieckich (poza Rosją) po rozpadzie Związku Radzieckiego, [w:] Cywilizacja Rosji Imperialnej, red. R Kraszewski, Poznańskie Studia Wschodoznawcze, nr 3, Instytut Wschodni UAM, Poznań, s. 333-360 ; Kłoskowska Antonina, 1996, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa ; Kultura..., 2004, Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, red A. Kuczyński, M. Michalska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław ; Kuper Leo, 2003, Plural societies, [w:] The ethnicity reader. Nationalism, multiculturalism and migration, red. M. Guibernau, J. Rex, Polity Press, Cambridge, s. 220-228 ; Kymlicka Will, 2003, Ethnicity in the USA, [w:] The ethnicity reader. Nationalism, multiculturalism and migration, red. M. Guibernau, J. Rex, Polity Press, Cambridge, s. 229-247 ; Levy Andre, 2000, Diasporas through anthropological lenses: Contexts of Postmodernity, Diaspora, vol. 9, issue 1, s. 137-154 ; Mai Nicole, 2005, The Albanian diaspora-in-the-making: Media, migration and social exclusion, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 31, no. 3, s. 543-561 ; Mamzer Hanna, 2002, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Seria Socjologia, nr 32, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań ; Michna Ewa, 1995, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Nomos, Kraków ; Miodunka W., 1999, Stan badań nad Polonią i Polakami w świecie, Przegląd Polonijny, Rok 25, z. 1, s. 87-104 ; Obrębski Józef, 2005, Problem grup i zróżnicowań etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie, [w:] Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, przyg. A. Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 153-172 ; Ohliger Rainer, Munz Rainer, 2002, Minorities into migrants: making and un-making Central and Eastern Europe's ethnic German diasporas, Diaspora, vol. 11, issue 1, s. 45-81 ; Pałeczny Tadeusz, 2001, Lokalne skupiska polonijne w Brazylii: rezerwaty monoetniczności czy enklawy wielokulturowości, Przegląd Polonijny, Rok 27, z. 2, s. 5-26 ; Paluch Andrzej K., 1976, Inkluzywne i ekskluzywne rozumienie terminu „Polonia", Przegląd Polonijny, Rok 2, z. 2, s. 17-26 ; Podole..., 2003, Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Ł. Smyrski, M. Zowczak, DIG, Warszawa ; Polska..,. 2001, Polska diaspora, red. A. Walaszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków ; Posern-Zieliński Aleksander, 2005, Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, Mała Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, 1.14, PTPN, Poznań ; Rapport Nigel, Overing Joanna, 2003, Social and cultural anthropology. The key concepts, Routledge, London-New York ; Reis Michele, 2004, Theorizing diaspora: Perspectives on „classical" and „contemporary" diaspora, International Migration, vol. 42, issue 2, s. 41-60 ; Rex John, 2003, The concept of a multicultural society, [w:] The ethnicity reader. Nationalism, multiculturalism and migration, red. M. Guibernau, J. Rex, Polity Press, Cambridge, s. 205-219 ; Sadowski Andrzej, 2001, Aktualny stan i zadania przyszłe badań nad Polakami na Wschodzie- (Wprowadzenie do dyskusji), Przegląd Polonijny, Rok 27, z. 4, s. 49-58 ; Safran William, 1991, Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return, Diaspor"' vol. 1, no. 1, s. 83-99 ; Słownik..., 1987, Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak i in„ PWN, Warszawa ; Smith Anthony D., 1999, Myths and memories of the nation, Oxford University Press, Oxford New York ; Sobisiak Walerian, 1975, Emigracja jako przedmiot badań etnograficznych, Przegląd Polonijny, Rok 1, z. 1, s. 29-51 ; Tiškov Valery, 2003, Rekviem po etnosu. Issledovannija po sociálno-kul'turnoj antropologii, Nauka, Moskva ; Tożsamość..., 2009, Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, red. H. Rusek, A. Drożdż, PTL, Wrocław ; Van Amersfoort Hans, 1995, Institutional pluralisty: problem or solution for the multi-ethnic state?, |w:] Notions of nationalism, red. S. Periwal, CEU Press, Budapest-London-New York, s. 162-181 ; Wahlbeck Osten, 2002, The concept of diaspora as an analytical tool in the study of refugee communities, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 28, no. 2, s. 221-238 ; Wałaszek Adam, 2001, Polska diaspora, [w:] Diaspory, Migracje i społeczeństwo, 6, red. J. E. Zamojski, Neriton, Warszawa, s. 9-39 ; Znaniecki Florian, 1990, Współczesne narody, Biblioteka Socjologiczna, PWN, Warszawa ; Żelazny Walter, 2006, Etniczność. Ład - konflikt - sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

63

End page:

83

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61856 ; oai:rcin.org.pl:61856 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2017

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

1 141

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/76834

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information