RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: A summary of the state of the Polish research into glass vessels from the 14th–18th centuries carried out in the years 1987–2018 and the outline of key research problems

Creator:

Bis, Magdalena

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 65 (2020)

Contributor:

Leligdowicz, Andrzej. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill., 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Author presents glass vessels discovered through archaeological works, dated to the late medieval, post-medieval and early modern period, that are described in available Polish publications from the years 1987–2018. These are mainly archaeological publications, but also studies in history, art history, chemistry, and conservation that are relevant in the research into the above-mentioned products. The aim of the author was to collect and present in one paper information about this category of archaeological sources from the area of contemporary Poland published so far, discuss the possibilities and limitations of describing those artefacts, establish the place of discovery, the size and the content of assemblages. The paper also discusses problems undertaken so far by researchers, both solved and those not yet sufficiently examined and requiring further studies

References:

Andrzejewska A. 1996, Szkło naczyniowe z klasztoru OO. Dominikanow w Brześciu Kujawskim, wojewodztwo włocławskie, Sum.: Glass vessels from the dominican monastery at Brześć Kujawski, Włocławek province, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 20, pp. 123–153
Andrzejewska A ., Kajzer L. 1995, Badania zespołu podominikańskiego w Brześciu Kujawskim, Sum.: Studies on post-dominican complex in Brześć Kujawski, [in:] Materiały z I sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń, 21–22 listopada 1992 roku, J. Olczak ed., Archeologia Historica Polona, 1, Toruń, pp. 127–148
Antowska-Gorączniak O. 2012, Poźnośredniowieczne i nowożytne szkło z badań na stanowisku przy ul. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Sum.: Late medieval and modern glass from excavations at the site at No. 5 in ul. Posadzego, in Ostrow Tumski, Poznań, [in:] Poznań we wczesnym średniowieczu, 7, H. Kóčka-Krenz ed., Poznań, pp. 147–201
Augustyniak J . 1992, Zamek w Inowłodzu, Sum.: The castle at Inowłodz, Łódź
Baranowski T. 1919, Przemysł polski w XVI w., K. Tymieniecki ed., Warszawa
Baturo K . 2017a, Puchary i kieliszki z badań na placu Zamkowym, Sum.: Stemmed glassware, [in:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, Part 2, Z. Polak, K. Meyza eds, Archeologia Dawnej Warszawy, 4, Warszawa, pp. 191–199
Baturo K . 2017b, Szklane naczynia zasobowe z badań prowadzonych na terenie placu Zamkowego, Sum.: Glass storage vessels, [in:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, Part 2, Z. Polak, K. Meyza eds, Archeologia Dawnej Warszawy, 4, Warszawa, pp. 201–235
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018a, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Trębaczew – Huta Trębaczewska (1819–1829) (woj. łodzkie, pow. rawski), „Szkło i Ceramika”, 3, pp. 30–32
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018b, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Błędow – Huta Błędowska (1801–1806/1807), woj. mazowieckie, pow. grojecki, „Szkło i Ceramika”, 4, pp. 30–32
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018c, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Lutkowka – Huta Lutkowska (1838–1851/1852), woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, „Szkło i Ceramika”, 5, pp. 36–39
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018d, Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Stanisławow – Huta Stanisławowska (I huta: 1796–1801/1803, II huta: 1805–1806?), „Szkło i Ceramika”, 6, pp. 34–37
Bednarz T., Dąbal J. 2013, Sprzęty kuchenne i naczynia stołowe z wraka W-27, Zusamm.: Kuchengerate und Trinkgeschirr aus Wrack W-27, [in:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 2: Od poźnego średniowiecza do czasow nowożytnych, M. Fudziński, H. Paner eds, Gdańsk, pp. 549–564
Bienias D. 1997, Środowisko geograficzne nowożytnych hut szkła w wojewodztwie kieleckim, Sum.: Geographical environment of modern glass-works in Kielce voivodeship, [in:] Studia z archeologii, historii i geografii historycznej, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 6, Toruń, pp. 207–269
Bis M. 2017, Nowożytne naczynia szklane znalezione w Warszawie – możliwości i ograniczenia badań, Sum.: Modern-period glass vessels excavated in Warsaw – research perspectives and limitations, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 65/3, pp. 370–396
Bis W. 2015, Badania archeologiczno-architektoniczne, Sum.: Archaeological and architectonic investigations in Tykocin Castle, [in:] Tykocin – zamek nad Narwią (XV–XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961–1963 i 1999–2007, M. Bis, W. Bis eds, Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi, 4, Warszawa, pp. 67–98
Biszkont J. 2000, Poźnośredniowieczne szklarstwo na terenie ziemi kłodzkiej, [in:] Człowiek i środowisko w Sudetach, M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska eds, Wrocław, pp. 263–267
Biszkont J. 2005a, Poźnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku, Sum.: Late medieval glass in Silesia, Wratislavia Antiqua, 7, K. Wachowski ed., Wrocław
Biszkont J. 2005b, Poźnośredniowieczne wyroby szklane z ratowniczych badań archeologicznych w rejonie ulic Szewskiej i Wita Stwosza we Wrocławiu, Sum.: Late Medieval glass from rescue excavations in Szewska and Wita Stwosza streets, Wrocław, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 47, pp. 193–206
Biszkont J. 2005c, Puchary fletowate z wrocławskiego ratusza, Sum.: Flute cups from Wrocław town hall, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 47, pp. 267–269
Blusiewicz K. 2011, Puck (działka nr 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010–2011, Sum.: Puck, Plot 123, the Pomorskie Voivodeship. Excavations in 2010–2011, „Światowit”, 9 (50)/B, pp. 1–6
Blusiewicz K. 2013, Wyniki badań archeologicznych połnocnej pierzei placu Teatralnego prowadzonych w latach 1995–1997, Sum.: The results of archaeological research on the north frontage of Theatre Square in 1995–1997, [in:] Badania archeologiczno-architektoniczne połnocnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995–1997, W. Pela ed., Archeologia dawnej Warszawy, 3, Warszawa, pp. 73–133
Borkowski J., Kuczkowski A. 2011, Cussalyn – Coslin – Koszalin. Źrodła archeologiczne do dziejow Koszalina, Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-VIII: Archeologia, 1, Koszalin
Borowska J. 2011–2012, Życie codzienne w Pałacu Saskim w Warszawie w XVIII wieku w świetle wykopalisk archeologicznych, „Z otchłani wieków”, 66/1–4, pp. 100–109
Brzeżycka Ł. 1995a, Poźnośredniowieczne i nowożytne szklane naczynia apteczne odkryte na Starym Mieście w Poznaniu, Sum.: Late-medieval and modern pharmaceutical glassware found in the Old Town in Poznań, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 22, „Archeologia Szkła”, 6, pp. 65–76
Brzeżycka Ł. 1995b, Gąsiory – szklane naczynia gospodarcze ze Starego Miasta w Poznaniu (XVII–XVIII wiek), Sum.: Carboys-household glass utensils from the Old Town in Poznań (17th–18th century), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 23, pp. 177–189
Bułdys B. 2007, Huta szkła w Cudnowie w czasach Sanguszkow, [in:] Wokoł Sanguszkow. Dzieje – sztuka – kultura, J. Skrabski, B. Bułdys eds, Tarnów, pp. 193–203. Ceramika i szkło… 2017, Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław
Cędrowski R. 2011–2012, Badania archeologiczne prowadzone przy rewitalizacji piwnic w kamienicach Strony Dekerta Rynku Starego Miasta w Warszawie, „Z otchłani wieków”, 66/1–4, pp. 39–63
Chrzanowska A. 1987, Artystyczne szkła śląskie XVII i XVIII w., Warszawa
Chrzanowska A. 1991, Szkło nowożytne 16.–18. w. Katalog Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław
Chrzanowska P. 1966, Huta szkła w Cudnowie na Wołyniu, Sum.: The glass plant at Cudnow in Volhynia, „Szkło i Ceramika”, 17/9, pp. 253–258
Chrzanowska P. 1987, Szkła artystyczne z polskich manufaktur XVIII w., Warszawa
Ciepiela S. 1966, Pucharki dzwonowate w Polsce od końca XVI w. do końca XVII wieku, Sum.: The bell-shaped cups in Poland since the end of the XVI, till the end of the XVII century, „Szkło i Ceramika”, 17/9, pp. 248–253
Ciepiela S. 1968a, Poźnośredniowieczne naczynia szklane z Płocka, Rés.: Les vases en verre de Płock du bas Moyen Age, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 16/2, pp. 347–360
Ciepiela S. 1968b, Szkła wiślickie, „Z otchłani wieków”, 24/3, pp. 197–202
Ciepiela S. 1969, O formach kieliszkow użytkowanych w I połowie XVIII w. w Warszawie, „Szkło i Ceramika”, 20/11, pp. 313–316
Ciepiela S. 1977, Szkło osiemnastowieczne Starej Warszawy, Warszawa
Ciepiela-Kubalska S. 1987, Z badań nad XVIII-wiecznymi szklanymi naczyniami gospodarczymi, Sum.: From the studies on the 18th century household glassware, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 12, pp. 111–121
Ciepiela-Kubalska S. 1991a, Stan badań nad poźnośredniowiecznym i nowożytnym szkłem użytkowym w Polsce (2 połowa XIII–XVII w.), Sum.: State of research on late-medieval and modern utilitarian glassware in Poland (from the 2nd half of the 13th to the 17th centuries), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 18, pp. 173–189
Ciepiela-Kubalska S. 1991b, Szklanice fletowate ze Starego Miasta w Warszawie (XIV–XV – 1 ćwierci XVII wieku), Sum.: Flute-shaped beakers from the Old Town of Warsaw from the enclosures of the 14th and 15th centuries to the 1st quarter of the 17th century, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 19, pp. 25–42
Ciepiela-Kubalska S. 1999, Szklane kufle starowarszawskie z XVIII wieku, Sum.: Eighteenth-century glass beer mugs from Warsaw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 27, pp. 145–162
Ciepiela-Kubalska S. 2005, Nowożytne szklane naczynia z badań archeologicznych na Rynku Starego Miasta w Warszawie, Sum.: Post-medieval glass vessels discovered during archaeological excavations of the Old Town Square (Rynek Starego Miasta) in Warsaw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 189–232
Ciepiela-Kubalska S., Stawiarska T. 2005, Nowożytne wyroby szklane z badań archeologicznych na rynku Starego Miasta w Warszawie (komentarz technologiczny), Sum.: Post-medieval glass vessels discovered during archaeological excavations of the Old Town Square (Rynek Starego Miasta) in Warsaw: a technological commentary, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 233–241
Cnotliwy E. 2014, Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Sum.: The archaeology of the Pomeranian Dukes’ Castle in Szczecin, Szczecin
Ćwiertak E. 1997, Murowany dwor obronny z XVI wieku w Kazanowie Starym, gmina Końskie, wojewodztwo kieleckie, Sum.: The fortified, masonry manor house from 16th century in Kazanow Stary, Kielce voivodeship, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 21, pp. 113–130
Dąbal J. 2015, Twierdza Wisłoujście. Źrodła ruchome, Sum.: Wisłoujście Fortress. Artefacts, [in:] Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014/Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013–2014, J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski eds, Gdańsk, pp. 179–182
Dąbal J., Kubus R., Szczepanowska K. 2018, Ceramiczne i szklane słoiki do przechowywania maści z badań archeologicznych w Gdańsku, Sum.: Ceramic and glass ointment jars from archaeological research in Gdańsk, „Medycyna Nowożytna”, 24/3 supl., pp. 173–190
Dekówna M. 1992, Produkcja i obrobka szkła (do XV wieku), [in:] Z dziejow techniki w dawnej Polsce, B. Orłowski ed., Warszawa, pp. 379–409
Dekówna M. 2017, Badania nad początkami szklarstwa i wyrobami szklanymi na ziemiach polskich: problemy i metody badań. Zarys, Sum.: Studies on the origins of glassmaking and glassware in Poland: an outline of problems and research methods, „Przegląd Archeologiczny”, 65, pp. 69–88
Deptuła J. 2014, Ulica Dworna 22C, [in:] Archeologia Łomży, Nowodworce, pp. 107–118
Dolczewski Z. 2000a, Kubki, kufle i kieliszki, czyli co w czym dawniej pijano, [in:] Na frasunek…, Kronika miasta Poznania, 4, J. Wiesiołowski ed., pp. 45–61
Dolczewski Z. 2000b, Szkła, [in:] Pompa viventium. Barokowe rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Katalog wystawy, Z. Dolczewski ed., Gniezno, pp. 47–54
Dolczewski Z. 2002, Vitrea splendida. Kolekcja szkieł dawnych, Sum.: Vitrea splendida. Old Glassware Collection, Poznań
Dworaczyński E. 2008, Pozostałości taborow wojsk polskich z czasu bitwy pod Wojniczem w roku 1655, Sum.: The remains of the Polish field kitchens near the Wojnicz battlefield (1655), [in:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, J. Gancarski ed., Krosno, pp. 295–318
Dziedzic P., Kałagate S., Nawrocka M. 2004, Wstępne wyniki badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Żaganiu w latach 1995–1997, Zusamm.: Die ersten Ergebnisse der archaologischen Untersuchungen auf dem Gebiet der Altstadt Żagań in den Jahren 1995–1997, „Archeologia Środkowego Nadodrza”, 2, pp. 65–168
Dziubek E. 2004, 2. Naczynia stołowe i kuchenne – ceramiczne, szklane i metalowe, [in:] Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, L. Kajzer ed., Rypin, pp. 187–198
Dziubek E., Kajzer L. 2004, IV. Kultura materialna mieszkańcow zamku, [in:] Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, L. Kajzer ed., Rypin, pp. 171–176
Dziubek E., Ruta S. 1999, Zabytki archeologiczne z dworu w Pabianicach, Sum.: Archaeological relics in the castle in Pabianice, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 5, pp. 297–314
Firszt S. 1994, Naczynia szklane z XIII–XVIII wieku z badań i odkryć 1995 na terenie Legnicy, „Szkice Legnickie”, 16, pp. 23–42
Firszt S. 1999, Naczynia szklane odkryte podczas badań i odkryć archeologicznych na terenie dawnego wojewodztwa jeleniogorskiego do 1997 roku, „Skarbiec Ducha Gór”, 4, pp. 17–21
Fonferek J. 2013, Naczynia szklane z ulicy Stary Rynek 2–7 na Starym Mieście w Elblągu, Zusamm.: Glasgefaβe aus der ul. Stary Rynek 2–7 in der Altstadt von Elbląg/Elbing, [in:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 2: Od poźnego średniowiecza do czasow nowożytnych, M. Fudziński, H. Paner eds, Gdańsk, pp. 415–428
Francke C. 1994, Poźnośredniowieczne wyroby ze szkła z zamkow w Bardzie i Gniewoszowie, woj. Wałbrzych, Zusamm.: Spatmittelalterliche Glaswaren aus dem Burgen in Bardo und Gniewoszow, Woi. Walbrzych, „Silesia Antiqua”, 36–37, pp. 95–112
Gajewska E. 1996, Nowożytne wyroby szklane z działki mieszczańskiej przy ul. Więziennej we Wrocławiu, Sum.: Contemporary glass products from the burgher lot in 29 Więzienna Street in Wrocław, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 38, pp. 281–294
Gajewska M. 2017, Wykopaliska przy wschodniej pierzei Placu Wolności w Janowcu nad Wisłą (wykop 5), Sum.: Excavations along the eastern frontage of Wolności Square in Janowiec on the Vistula River (trench 5), [in:] Janowiec nad Wisłą. Źrodła archeologiczne do dziejow miasta (XVI–XVII w.), J. Kruppé, M. Dąbrowska eds, Warszawa, pp. 89–108
Gajewska M., Kruppé J. 1964, Badania archeologiczne przeprowadzone w Solcu nad Wisłą, pow. Lipsko w 1962 r., Rés.: Travaux archeologiques a Solec sur la Vistule, dist. de Lipsko, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 12/1, pp. 45–60
Gajewska M., Kruppé J. 1965, Badania terenowe w Solcu nad Wisłą, pow. Lipsko w 1963 r., Rés.: Eudes sur le terrain poursuivies en 1963 a Solec sur la Vistule, dist. Lipsko, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 13/1, pp. 121–132
Gajewska-Prorok E., Kasprzak A. J. 2012, Szklarstwo na Śląsku w 2 połowie XVII i 1 połowie XVIII wieku. Mocodawcy, hutnicy i zdobnicy szkła, [in:] Wokoł Karkonoszy i Gor Izerskich. Sztuka na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu, A. Kozieł ed., Jelenia Góra, pp. 197–218
Garas M., Karwowska H. 2013, Wyroby szklane, [in:] Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, H. Karwowska, A. Andrzejewski eds, Białystok, pp. 257–286
Garas M., Trzciński Ł. 2010, Badania archeologiczne na dziedzińcu Kolegium Jezuickiego w Chojnicach, „Zeszyty Chojnickie”, 25, pp. 11–44
Ginter H. 1968, Materiały szklane ze stanowiska Warszawa-Zamek, „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, 3, pp. 66–79
Girdwoyń A., Rubnikowicz M. 1996, Zabytki szklane z Sandomierza: komentarz technologiczny, Sum.: Glass products from Sandomierz: the technological commentary, [in:] Sandomierz: badania 1969–1973, S. Tabaczyński eds, pp. 454–456
Głosek M. 1998, Dwor murowany w Bąkowej Gorze, Acta Archaeologica Lodziensia, 42, Łódź
Gołębiewski A. 1988, Puchary typu Romer z terenu Polski połnocnej, Zusamm.: Trinkglaser vom Typ Romer aus dem Gebiet Nordpolens, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 36/3, pp. 433–448
Gołębiewski A. 1992, Ornamentyka poźnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń szklanych (analiza zabytkow archeologicznych z Elbląga i Torunia), Zusamm.: Ornamentik der spatmittelalterlichen und neuzeitlichen Glasgefasse (Analyse archaologischer Denkmaler aus Elbing und Thorn), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 40/4, pp. 469–493
Gołębiewski A. 1993, Mittelalterliche und neuzeitliche Glaserzeugnisse von ausgewahlten Fundstatten Nordpolens, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters”, 21, pp. 107–134
Gołębiewski A. 1997a, Importy naczyń szklanych na Starym Mieście w Elblągu w średniowieczu i okresie nowożytnym, „Archaeologia Elbingensis”, 2, pp. 37–46
Gołębiewski A. 1997b, Znaki na nowożytnych butelkach szklanych ze Starego Miasta w Elblągu, Sum.: Signs on modern glass bottles from the Old Town in Elbląg, [in:] Studia z archeologii, historii i geografii historycznej, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 6, Toruń, pp. 183–205
Gołębiewski A. 1998, Użytkowanie naczyń szklanych w średniowiecznych miastach Pomorza i Prus, Sum.: Use of glass vessels in medieval Pomeranian and Prussian towns, [in:] Materiały z IV sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, „Życie codzienne w średniowiecznym mieście”, Sobotka-Gorka, 22–25 października 1996 roku, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 7, Toruń, pp. 213–229
Gołębiewski A. 2000, Elbląskie szkła emaliowane, Sum.: Enamelled glass vessels from Elbląg, [in:] Źrodła archeologiczne i ich treści, W. Chudziak, A. Sosnowska eds, Archeologia Historica Polona, 8, pp. 205–231
Gołębiewski A. 2004, Szkła w stylu weneckim w nowożytnym materiale archeologicznym, Zusamm.: Glaser im venezianischen Stil im neuzeitlichen Fundmaterial, [in:] Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki eds, Elbląg, pp. 465–474
Gołębiewski A. 2005, Szkła w stylu weneckim w nowożytnym materiale archeologicznym ze Starego Miasta w Elblągu, Sum.: Venetian-style glassware in post-mediaeval archaeological material retrieved from the Old Town in Elbląg, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia”, 29, pp. 161–188
Gołub S. 1998, Trzeci sezon badań stanowiska 19A w Chełmie, ul. Krzywa 32/34, Sum.: The third field season at 32/34 Krzywa Street, Site 19A, Chełm, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 3, pp. 221–223
Górkiewicz E. 2015, Katalog, Sum.: Catalogue, [in:] ≪Civitas et urbs Stetinum≫. Karty z dziejów północnej części miasta, II, A.B. Kowalska ed., Szczecin, pp. 71–99
Grabny B. 2016, Szkło naczyniowe i szkło okienne, [in:]Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu, P. Nocuń ed., Siedlęcin–Pękowice–Kraków, pp. 241–276
Grabowski W. 1998, Średniowieczna huta szkła w Cichej Dolinie k. Piechowic, „Skarbiec Ducha Gór”, 1, p. 32
Grabowski W. 2000, Średniowieczna huta szkła w Cichej Dolinie koło Piechowic w świetle badań archeologicznych, [in:] Człowiek i środowisko w Sudetach, M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska eds, Wrocław, pp. 259–261
Greiner-Wronowa E. 2000, Zastosowanie sensorow szklanych w analizie chemizmu korozji i pracach konserwatorskich, Sum.: Application of glass sensors in the analysis of chemical processes of corrosion and in the conservation of glass, [in:] Źrodła archeologiczne i ich treści, W. Chudziak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 8, Toruń, pp. 281–295
Grygiel R., Jurek T. 1996, Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, Sum.: The Doliwa family of Nowe Miasto-on-Warta, Dębno and Biechowo. A history of the residences and their owners, Łódź
Grygiel R., Jurek T. 1999, Zduny. Poźnośredniowieczne i nowożytne rezydencje właścicieli miasta, Sum.: Zduny. Late medieval and modern residences of the town owners, Łódź
Haur J. K. 1679, Ziemianska generalna oekonomika, Kraków
Hunicz A. 2004, W cieniu muru obronnego, [in:] Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, E. Banasiewicz-Szykuła, A. Stachyra, B. Grosik-Tytuła eds, Lublin, pp. 81–94
Kajzer L. 1987, W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII w., Sum.: About imports of English beer to Poland in the eighteenth century, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 29/2, pp. 163–176
Kajzer L. 1988, Wstępna informacja o materiałach archeologicznych z zamku w Radoszycach koło Końskich, Zusamm.: Die Vorinformation uber die archaologischen Materialen von Schloss in Radoszyce bei Końskie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica”, 9, pp. 137–147
Kajzer L. 1990, Zamek w Raciążku, Zusamm.: Das Schloss in Raciążek in Kujawy, Łódź
Kajzer L. 1996, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Sum.: The introduction to the historical archaeology in Poland, Łódź
Kamieńska Z. 1964, Manufaktura szklana w Urzeczu 1737–1846, Rés.: La manufacture de verre a Urzecze 1737–1846, Warszawa
Kasprzak A. J. 1998a, Szkła z hut radziwiłłowskich, t. 1: Naliboki [1722–1862], Urzecze [1737–1846]. Szkła ze zbiorow Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa
Kasprzak A. J. 1998b, Szkła z hut radziwiłłowskich, t. 2: Naliboki [1722–1862], Urzecze [1737–1846]. Szkła za zbiorow muzeow polskich, zagranicznych i kolekcji prywatnych, Warszawa
Kasprzak A. J. 2001a, Hutnictwo szkła i szkło artystyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie klasycyzmu, [in:] W kręgu wileńskiego klasycyzmu. Katalog wystawy, E. Charazińska, R. Bobrow eds, Warszawa, pp. 456–460
Kasprzak A. J. 2001b, Szkło, [in:] W kręgu wileńskiego klasycyzmu. Katalog wystawy, E. Charazińska, R. Bobrow eds, Warszawa, pp. 544–547
Kasprzak A. J. 2005a, Huta Kryształowa w latach 1729 – kon. XVIII w., [in:] Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa, pp. 65–81
Kasprzak A. J. 2005b, Zakończenie, [in:] Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa, pp. 91–93
Kasprzak A. J. 2006, O szkle na pańskim stole. Przyczynek do rozwoju szklanej zastawy stołowej w czasach saskich, [in:] Zastawy stołowe XVI–XX. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie „Splendor stołu” w Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny, 26–27 października 2006, b.m.wyd., pp. 5–15, https://www.mnkd.pl/files/userfiles/files/Zastawy. pdf (accessed: 20.01.2019)
Kasprzak A. J. 2007, „Szkło rożne w gatunkach wyrażone”. Inwentarz pałacu w Lubartowie z 1756 roku, [in:] Wokoł Sanguszkow. Dzieje – sztuka – kultura. Materiały I Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej 29–30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, J. Skrabski, B. Bułdys eds, Tarnów, pp. 205–218
Kasprzak A. J. 2008, Huty szklane na terenie Prus Krolewskich w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, [in:] Herman Han – mistrz światła i nokturnu. Narodziny baroku w malarstwie dawnej Rzeczypospolitej, M. Osowski ed., Pelplin, pp. 133–152
Kasprzak A. J. 2009, Receptariusz szklarski Casparo Brunoro, [in:] Rzemiosło artystyczne w Prusach Krolewskich, J. Kriegseisen ed., Gdańsk, pp. 31–40
Kasprzak A. J. 2010, Huta warszawska Caspara Brunoro w latach 1647–1649, [in:] „Pod niebem połnocy”. Z dziejow polsko-włoskich związkow artystycznych, P. Kondraciuk ed., Zamość, pp. 63–72
Kasprzak A. J. 2015, Śląski kielich z portretem krola pruskiego Fryderyka II, Sum.: Silesian cup with a portrait of the Prussian King Frederick II, [in:] Nieborow i Arkadia. 70 lat Muzeum. Księga pamiątkowa, A. Morawińska ed., Muzeum w Nieborowie i Arkadii, pp. 180–190
Kasprzak A. J., Lichota L. 1996a, O hutach szklanych relacya, „Szkło i Ceramika”, 1, pp. 31
Kasprzak A. J., Lichota L. 1996b, I. Inwentarz dobr Naliboki z 1727 r., II. Marcin Zdora, rewizor huty szkła Naliboki. Listy z 1728–29 r., 5, pp. 31–32
Kasprzak A. J., Lichota L. 1996c, III. Zinwentaryzowanie instrumentow hutnych tudzież rysownickich podług specyfikacji niżej wyrażonej po dzień 13 aprilis 1743 r. znajdujących się, „Szkło i Ceramika”, 6, pp. 28
Kasprzak A. J., Lichota L. 1997a, Z historii polskich hut. Huta „Urzecze” (1737–1846), Sum.: From history of Polish glasshouses. Glasshouse „Urzecze” (1737–1846 y.), „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 43–44
Kasprzak A. J., Lichota L. 1997b, Z historii polskich hut. Huta „Urzecze” (1737–1846). Dokończenie z nr 2/97, Sum.: From history of Polish glasshouses. Glasshouse „Urzecze” (1737–1846 y.). Finished with no. 2/97, „Szkło i Ceramika”, 3, pp. 33–34
Kasprzak A. J., Lichota L. 1997c, Z historii polskich hut. Huta „Urzecze” (1737–1846). Diariusz miesięczny, Fabryki Zwierciadlanej Urzeckiej. Miesiąca novembra, roku 1756. Rapport … z Huty, Fabryki Zwierciadlanej Urzeckiej dnia 9 marca 1756, Sum.: From history of Polish glasshouses. Glasshouse „Urzecze” (1737–1846 y.). Daily reports from the Urzecze glassworks, „Szkło i Ceramika”, 4, pp. 30–31
Kasprzak A. J., Lichota L. 1997d, Opis wytworczy dojnic, alias tygli, alias garnkow, „Szkło i Ceramika”, 5, pp. 32–34
Kasprzak A. J., Lichota L. 1997e, Huta szklana w Grodnie za Zygmunta III, „Szkło i Ceramika”, 6, pp. 33
Kasprzak A. J., Lichota L. 1998a, Pierwsza polska fabryczna recepta, na fabrykację szkła rubinu złotego, z drugiej ćwierci 18-tego stulecia, Zusamm.: Das erste polnische Fabrikrezept fur Glaserzeugung des Goldrubins, aus dem zweiten Viertel des 18. Jhs., „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 34–35
Kasprzak A. J., Lichota L. 1998b, Opis szklarni Poremba z 1682 r. i jej wyposażenia z 1690 r., „Szkło i Ceramika”, 3, pp. 34–36
Kierzek J., Kunicki-Golfinger J., Kasprzak A. J., Małożewska-Bućko B. 2002, Application of discriminant and cluster analysis for the provenance studies of historic glass basing of X-Ray Fluorescence Analysis, „Annual Report. Institute of Nuclear Chemistry and Technology”, pp. 87–89
Kocańda P., Ocadryga-Tokarczyk E., Tokarczyk T. 2018, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2017 roku na ulicy 3 Maja w Rzeszowie, stanowisko 17, Sum.: Results of archaeological research carried out in 2017 at 3 Maja Street in Rzeszow, site 17, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 39, pp. 149–162
Kołaczkowski J. 1888, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków
Koperkiewicz A., Kocińska M. K. 2013, Wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych na stanowisku nr 89 przy ulicy Tokarskiej 21–25 w Gdańsku, Zusamm.: Vorlaufige Ergebnisse von an Fundstelle Nr. 89 in der ul. Tokarska 21–25 in Gdańsk durchgefuhrten archaologischen Untersuchungen, [in:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 2: Od poźnego średniowiecza do czasów nowożytnych, M. Fudziński, H. Paner eds, Gdańsk, pp. 511–524
Kozłowska R. 1994, Szkło. Materiały do wystawy „Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich”, Źródła archeologiczne do dziejów Zamku Królewskiego oraz Starej i Nowej Warszawy, 1, Warszawa
Kozłowska R. 1997, Materiały szklane z Kleczanowa, [in:] Kleczanow. Badania rozpoznawcze 1989–1992, A. Buko ed., Warszawa, pp. 218–225
Kozłowska R., Nowakowski A. 1987, Szkło apteczne z badań archeologicznych Apteki Krolewskiej w Warszawie, Sum.: Pharmaceutical glassware found during archaeological studies on Royal Pharmacy in Warsaw, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia”, 12, „Archeologia szkła”, 2, pp. 123–141
Krawczyk M., Romiński W. 1999, Wyroby szklane z XIII–XVIII w. z badań archeologicznych w Nysie, Zusamm.: Glasware aus dem 13.–18. Jh. aus den archaologischen Grabungen in Nysa, „Silesia Antiqua”, 40, pp. 133–159
Krukowska O. 2007a, Stemple na naczyniach szklanych z Gdańska – nowe znaleziska, Sum.: Stamps on glass vessels from Gdańsk – new archaeological finds, [in:] XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada – 02 grudnia 2005, G. Nawrolska ed., Elbląg, pp. 431–436
Krukowska O. 2007b, Zabytki szklane ze stanowiska 5 w Gdańsku – Hala Targowa, Sum.: Glass artefacts from Site 5 in Gdańsk – the market hall, [in:] Archeologia Gdańska, III, H. Paner ed., Gdańsk, pp. 35–46
Krukowska O. 2009a, Szkło w badaniach archeologicznych Gdańska, Zusamm.: Glas in archaologischen Untersuchungen der Stadt Gdańsk/Danzig, [in:] Stan badań archeologicznych miast w Polsce, H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski eds, Gdańsk, pp. 437–453
Krukowska O. 2009b, Zespoł naczyń szklanych z najnowszych badań Gdańska, Zusamm.: Glasgefase aus den neusten Untersuchungen in Gdańsk/Danzig, [in:] XVI Sesja Pomorzoznawcza 22–24.11.2007 r. Szczecin, Część 2: Od poźnego średniowiecza do czasow nowożytnych, A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński eds, Acta Archaeologica Pomoranica, 3, Szczecin, pp. 247–255
Krukowska O. 2016, Przedmioty szklane z badań archeologicznych w Zespole Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku, Sum.: Glass objects from archaeological excavations in the Gate Complex of Długa Street in Gdańsk, [in:] Zespoł Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Studium archeologiczne, A. Pudło ed., Gdańsk, pp. 209–220
Krukowska O. 2018, Zespoł zabytkow ze szkła, Sum.: Reports on glass artefacts, [in:] Jatki mięsne w Gdańsku od XV do XX wieku, A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka eds, Gdańsk, pp. 499–513
Kruppé J., Milewska M. 2014, Dzieje zamku w Pucku, Sum.: A history of the Puck Castle, Warszawa
Kufel R. 2018, Wyroby szklane, [in:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragmenty odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych, P. Pawlak ed., Poznań, pp. 175–241
Kula W. 1954, Huta szklana w Cudnowie, Sum.: Glassworks at Cudnow 1776–1778, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2/4, pp. 676–690
Kula W. 1956, Huta szklana w Cudnowie, 1775–1778, [in:] W. Kula, Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku. Część pierwsza: 1720–1764, Część druga: 1764–1780, Warszawa, pp. 210–242
Kunicki-Goldfinger J., Kierzek J., Kasprzak A. J., Małożewska-Bućko B. 1999, XVIII-wieczne naczynia szklane z hut w Nalibokach i Urzeczu. Badania fizykochemiczne, Sum.: The 18th century glassware from Naliboki and Urzecze glasshouses. Physico-chemical studies, Raporty Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Seria B, 2, Warszawa
Kunicki-Goldfinger J., Kierzek J., Kasprzak A. J., Małożewska-Bućko B. 2000, A study of 18th century glass vessels from central Europe by X-ray fluorescence analysis, „X-ray Spectrometry”, 29, pp. 310–316
Kunicki-Goldfinger J., Kierzek J., Kasprzak A. J., Małożewska-Bućko B. 2005, Central European crystal glass of the first half of the eighteenth century, [in:] Annales du 16e Congres de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, London 2003, Nottingham, pp. 258–262
Kunicki-Goldfinger J. J., Kierzek J., Małożewska-Bućk o B., Dzierżanowski P. 2018, Szkło naczyniowe z Huty Kryształowej pod Lubaczowem na tle szkła okresu baroku w Europie Środkowej: technologia, atrybucja, datowanie, Sum.: Glass from the glasshouse ‘Huta Kryształowa’ near Lubaczow in context: technology, attribution and dating of baroque glass from Central Europe, Raporty Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Seria B, 3, Warszawa
Kunicki-Goldfinger J., Pańczyk E. 2016, Badania historycznych szkieł przy użyciu metod jądrowych, Sum.: Studies of historical glass with the use of nuclear methods, „Postępy Techniki Jądrowej”, 59/4, pp. 30–33
Kunicki-Goldfinger J., Pańczyk E., Dzierżanowski P., Waliś L. 2008, Trace element characterization of medieval and post-medieval glass objects by means of INAA and EPMA, „Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry”, 278/2, pp. 307–311
Kurowicz P. 2008, Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych na terenie zespołu podominikańskiego w Sieradzu w 2007 roku, Sum.: A report on excavations carried out within post-dominican complex in Sieradz in 2007, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, 11/1997–2008, pp. 59–77
Kurowicz P. 2013, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2009 roku w rejonie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, 14, pp. 51–70
Kutyłowska I. 1999, Poźnośredniowieczne i nowożytne szkła odkryte w kaplicy św. Trójcy w Lublinie, Sum.: Late medieval and modern glass from Trinity Chapel in Lublin, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 27, pp. 133–144
Kwaśnik-Gliwińska A. 2003, Europaisches Glas aus 17.–20. Jahrhundert aus der Sammlung Nationalmuseum in Kielce /Szkło europejskie XVII–XX wieku ze zbiorow Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce
Kwiatkowska M. 1989, Czarki szklane z zamku w Kole wojewodztwo Konin (XIV/XV–XV/XVI w.), „Zeszyty Muzealne”, 1, pp. 69–80
Kwiatkowski K. 2010, Nowożytna latryna na dawnej parceli 32 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie kwartału IX w Stargardzie. Wyniki prac archeologicznych, „Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie”, 4, pp. 99–108
Lechowicz Z. 2012, Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje, Radom
Lichota L. 2018, Kieliszek z filigranem: opis, technologia i technika wykonania, „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 38–40
Lipiec A. 2017a, Nowożytne naczynia szklane odkryte w trakcie badań archeologicznych na dziedzińcu Arsenału warszawskiego, Sum.: Modern glass vessels discovered during the archaeological research in the courtyard of the Warsaw Arsenal, [in:] Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Krolewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie, I: Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Krolewskiego, W. Borkowski ed., „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, 14, Warszawa, pp. 87–96
Lipiec A. 2017b, Zabytki szklane pozyskane w trakcie badań zespołu kamienic na rogu ulicy Traugutta i Placu Małachowskiego w Warszawie, Sum.: Glass artefacts from the research of a complex of tenement houses at the corner of Traugutt Street and Małachowski Square in Warsaw, [in:] Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Krolewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie, II: Badania archeologiczne zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie, W. Borkowski ed., „Warszawskie Materiały Archeologiczne”, 14, Warszawa, pp. 169–196
Lodowski J. 1995, Poszukiwania zanikłych hut szkła na ziemi kłodzkiej, [in:] Z badań nad średniowiecznym szklarstwem na Śląsku, Jelenia Góra, pp. 22–28
Maciaszek M. 2008, Glass artefacts. Zabytki szklane, [in:] The General Carleton Shipwreck, 1785. Wrak statku ≪General Carleton≫, 1785, W. Ossowski ed., Gdańsk, pp. 235–240
Majewski M. 2012, Przedmioty szklane, Zusamm.: Glasgegenstande, [in:] Archeologia Stargardu, I: Badania zachodniej części kwartału V, K. Kwiatkowski ed., Stargard, pp. 149–158
Majewski M. 2017, Wyroby ze szkła, Zusamm.: Erzeugnisse aus Glas, [in:] Archeologia Stargardu, III: Badania na Rynku Staromiejskim, M. Majewski, K. Stań eds, Stargard, pp. 103–107
Majewski M. 2018, Szkło apteczne z badań archeologicznych w Stargardzie (XVII – pocz. XIX w.), Sum.: Pharmaceutical glass (17th to early 19th centuries) from archaeological excavations in Stargard, [in:] Aptekarskie drogi do wolności, J. Nieznanowska ed., Szczecin–Stargard, pp. 157–168
Majorek M., Grupa D., Nowak M. 2018, Wyroby szklane z badań archeologicznych w Płonkowie, Sum.: Glass products from archaeological explorations in Płonkowo, [in:] Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie – Tom II, M. Grupa, K. Jędrzecki, W. Nowosad eds, Płonkowo, pp. 154–166
Markiewicz M. 1989, Szklanice fletowate z XIV/XV–XVIII w. odkryte na zamku w Kole (woj. konińskie), Sum.: The 14th/15th and 18th century flute-shaped beakers discovered in Koło castle (Konin voivodeship), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 15–25
Markiewicz M. 2005, Doświadczalne, hutnicze formowanie szklanych pucharkow dzwonowatych na podstawie wczesnonowożytnych oryginałow, Sum.: Experimental glassworking: the manufacture of glass bell beakers on the basis of early-modern originals, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 279–284
Markiewicz M. 2012, Wyroby ze szkła, Sum.: Glass products, [in:] Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, M. Wiewióra ed., Toruń, pp. 292–298
Markiewicz M. 2014a, Wyroby ze szkła, Sum.: Glass objects, [in:] Zamek biskupow chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, M. Wiewióra ed., Toruń, pp. 149–156
Markiewicz M. 2014b, Wytworczość szklarska – przeobrażenia w organizacji rzemiosła i technologii produkcji szkła na ziemiach polskich w XIII–XIV/XV wieku, Sum.: Glassworking – transfromations in the organization of craft and glass production technology in Poland in the 13th–14th/15th century, Archaeologia Historica Polona, 22, Toruń, pp. 185–196
Markiewicz M. 2017a, Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku, „Szkło i Ceramika”, 2, pp. 13–16
Markiewicz M. 2017b, Poźnośredniowieczne i nowożytne wyroby szklane ze stanowiska przy ulicy Tokarskiej w Gdańsku, Sum.: Late medieval and post-medieval glassware from the site at Tokarska Street in Gdańsk, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 35, pp. 113–128
Meyza K. 2001, Osiemnastowieczna potrzebnica na posesji Łazarowiczow. Z badań archeologicznych na placu Zamkowym w Warszawie, „Almanach Muzealny”, 3, pp. 7–26
Meyza K. 2014, Wyniki archeologicznych badań sondażowych na wzgorzu widokowym w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie, Sum.: Results of an archaeological survey of the prospect mound at the Krasiński Garden in Warsaw, „Almanach Muzealny”, 8, pp. 15–43
Michałek J. 2018, Zrożnicowanie składu chemicznego materiałow do wytopu szkła średniowiecznego wg Teofila Prezbitera, „Szkło i Ceramika”, 1, pp. 22–25
Milewska M. 2007, Poźnośredniowieczne i wczesnonowożytne importowane naczynia szklane z zamku w Pucku, Sum.: Late-mediaeval and early-modern imported glass vessels from the castle in Puck, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 55/1, pp. 3–19
Moszak N., Wantuch-Jarkiewicz K., Dąbrowski P. 2017, Konserwacja i restauracja szkła archeologicznego w Polsce – ocena obecnej sytuacji, Sum.: Conservation and restoration of archaeological glass in Poland – an assessment of the current situation, [in:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław, pp. 391–404
Mroczek R. 2007, Poźnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głownym pałacu Pod Blachą, Sum.: Late medieval movable monuments discovered during the excavations conducted in the main courtyard of the Tin-roofed Palace, „Kronika Zamkowa”, 1–2/53–54, pp. 39–90
Mucha M. 1984, Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej, Sum.: Archaeological verification of modern glassworks in southeastern Wielkopolska, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 83–118
Mucha M . 1991, Stan badań nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, Sum.: State of research on medieval and modern glassmaking in Poland, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 18, pp. 131–150
Mucha M. 1997, Dziewiętnastowieczne huty szkła w rejonie Bierzwnika i Dobiegniewa w świetle źrodeł archeologicznych, Zusamm.: Das Glashutten des 19. Jahrhunderts im Gebiet Bierzwnik und Dobiegniew im Licht archaologischer Untersuchungen, „Zeszyty Bierzwnickie”, 2, pp. 107–126
Mucha M. 1996, Nowożytne huty szkła w Polsce środkowo-zachodniej w świetle badań archeologicznych (źrodła), Sum.: Modern glass-works in central-western Poland in the light of archaeological studies (sources), „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 26, pp. 85–138
Mucha M. 2000, Badania nad technologią wytopu szkła w hutach Wielkopolski wschodniej od XVII do połowy XIX wieku, Sum.: Glassmaking technology in eastern Great Poland from the 17th to mid 19th centuries, [in:] Źrodła archeologiczne i ich treści, W. Chudziak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 8, Toruń, pp. 247–280
Mucha M. 2004, Hutnictwo szkła we wschodniej Wielkopolsce od XVII do początku XIX wieku, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 12, pp. 317–322
Mucha M. 2005, Ośrodki produkcji szkła we wschodniej Wielkopolsce od XVII do początku XIX wieku, Sum.: Glassworking centres in the eastern part of Greater Poland (Wielkopolska) from the seventeenth to the early nineteenth century, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 29, pp. 77–160
Mucha M. 2017, Poźnośredniowieczna huta szkła w Wielkopolsce. Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28, Sum.: Late medieval glasswork in Greater Poland. Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń, stan. 28, [in:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław, pp. 307–329
Muzyczuk A., Gancarski J. 2003, Krosno. Parva Cracovia. Badania wykopaliskowe na Rynku, Sum.: Krosno. Parva Cracovia. Excavations of the town’s marketplace, Krosno
Nawracki M. 1999, Poźnośredniowieczne i nowożytne szkła z terenu zamku krzyżackiego w Toruniu, Sum.: Late medieval and modern glass artefacts from the Teutonic Knights’ Castle in Toruń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 27, pp. 53–132
Nawrolska G. 2008, A way of life. Luxury in a medieval town, [in:] Lubecker Kolloquim zur Stadtarchaologie im Hanseraum VI: Luxus und Lifestyle, M. Gläser ed., Lübeck, pp. 509–527
Nawrolska G. 2014, Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu, Sum.: Returning the past of the Old Town in Elbląg, Toruń
Nicgorska M. 2009, Zabytki z dna Bałtyku, https://www.nmm.pl/aktualnosci/zabytki-z-dna-baltyku (accessed: 15.04.2019)
Nowak J. S. 2012, Hutnictwo szklane w dobrach podolskich rodow Sieniawskich, Czartoryskich i Tarłow. Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezowka, Latyczow (1721–1782), Sum.: Glass-Making on the Podolian Estates of the Sieniawski, Czartoryski and Tarło Families (Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezowka, Latyczow) in the Years 1721–1782, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa”, 5, pp. 83–115
Nowak J. S. 2012, Hutnictwo szklane w dobrach podolskich rodów Sieniawskich, Czartoryskich i Tarłow. Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezowka, Latyczow (1721–1782), Sum.: Glass-Making on the Podolian Estates of the Sieniawski, Czartoryski and Tarło Families (Michunki Lasowe, Stare Sioło, Berezowka, Latyczow) in the Years 1721–1782, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa”, 5, pp. 83–115
Nowosielska K. 1998, Wyroby szklane, Zusamm.: Glasfunde, „Silesia Antiqua”, 39, pp. 247–261
Nowosielska K. 2004, Średniowieczne i nowożytne wyroby szklane z badań na Starym Mieście we Wrocławiu, [in:] Wrocław na przełomie średniowiecza i czasow nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, J. Piekalski, K. Wachowski eds, Wratislavia Antiqua, 6, Wrocław, pp. 57–88
Olczak J. 1984, Archeologia w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, Sum.: Archaeology in studies of medieval and modern glassmaking in Poland, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 51–64
Olczak J. 1987, Główne kierunki badań historii szkła w Polsce, Sum.: Main directions in studies on glass history in Poland, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 12, pp. 11–24
Olczak J. 1993, Problemy archeologii przemysłu w Polsce na przykładzie archeologicznych badań nad hutnictwem szkła, Sum.: Problems of industrial archaeology in Poland as exemplified by archaeological investigations of glass-works, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, 36, pp. 111–116
Olczak J. 1995, Poźnośredniowieczne i nowożytne hutnictwo szkła w Polsce w perspektywie źrodeł archeologicznych, Sum.: Late medieval and modern glass-making in Poland in the light of archaeological sources, [in:] Materiały z I sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń, 21–22 listopada 1992 roku, J. Olczak ed., Archeologia Historica Polona, 1, Toruń, pp. 79–86
Olczak J. 1997a, Domniemana funkcja liturgiczna i pochodzenie szklanych pucharków dzwonowatych z XVII–XVIII wieku na terenie Polski, Sum.: The alleged liturgical function and the origin of the 17th and 18th century glass bell beakers from Poland, [in:] Studia z archeologii i historii dedykowane Jerzemu Kruppemu, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 5, Toruń, pp. 223–235
Olczak J. 1997b, Wyroby ze szkła w nowożytnych warstwach kulturowych: aspekt chronologiczny, Sum.: Glassware in modern cultural layers: chronological aspect, [in:] Studia z archeologii, historii i geografii historycznej, J. Olczak, A. Sosnowska eds, Archaeologia Historica Polona, 6, Toruń, pp. 77–87
Olczak J. 1999, Zabytki szklane, Zusamm.: Glasdenkmaler, [in:] Komorowo. Stanowisko 12: osadnictwo nowożytne (XVII–XVIII w.). Ślady domniemanej karczmy, T. Malinowski ed., Zielona Góra, pp. 83–97
Olczak J. 2000, Liturgiczna funkcja szklanych naczyń odkrytych w kościele św. Leonarda w Lubiniu, woj. wielkopolskie, [in:] Archeologia w teorii i praktyce, A. Buko, P. Urbańczyk eds, Warszawa, pp. 621–632
Olczak J. 2004, Nowożytny Kuttrolf z Gniewu, woj. pomorskie, Zusamm.: Der neuzeitliche Kuttrolf aus Mewe (Gniew), Woiwodschaft Pommern, [in:] Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, J. Tandecki eds, Elbląg, pp. 475–481
Olszacki T., Różański A. 2018, Góra Zamkowa w Wyszogrodzie. Mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni wieków, Sum.: The Castle Hill in Wyszogrod. The history of Masovia’s centre of power, Poznań
Pałubicki J. 2009, Malarze gdańscy. Malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych, T. 1: Środowisko artystyczne w gdańskich materiałach archiwalnych, T. 2: Słownik malarzy, szklarzy, rysowników i rytowników, Sum.: The painters of Gdańsk. Modern-time painters, glasmakers, draughtsmen and engraves in Gdańsk archive sources, Vol. 1: The artistic community in Gdańsk archive sources, Vol. 2: Lexicon of painters, glassmakers, draughtsmen and engravers, Gdańsk
Pawlata L. 2007, Archeologiczne badania pawilonu nad kanałem w ogrodzie Branickich w Białymstoku, Sum.: Archaeological study of the Pavilion on canal in the Branicki Garden in Bialystok in 2007, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, 3, pp. 79–99
Pawlata L. 2010, Badania archeologiczne przed fasadą Pałacyku Gościnnego w Białymstoku, stanowisko 2 – ul. Kilińskiego, Sum.: Archaeological studies in front of the facade of the Guest Palace in Białystok, site 2 – Kilińskiego Street, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 15/16, pp. 59–81
Pod jedną koroną… 1997, Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saksońskiej. Katalog wystawy, B. Steinborn et al. eds, Warszawa
Polskie szkło barokowe… 1975, Polskie szkło barokowe: wystawa w 250-lecie założenia manufaktury szkła w Nalibokach, informator, 19 lipca – 15 sierpnia 1975, prepared by H. Chojnacka, E. Birkenmajer, Warszawa
Polskie szkło do połowy 19 wieku 1974, Polskie szkło do połowy 19 wieku, Z. Kamieńska ed., Wrocław 1974
Poturalska E. 1997, Zabytki szklane z nowożytnego dworu wiejskiego w Janiszewie na Kujawach Brzeskich, Sum.: Glass Relics in a Modern Manor House in Janiszewo, Kujawy Brzeskie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 3, pp. 113–143
Poturalska E. 1999, Zabytki szklane z ratusza Nowego Miasta w Łowiczu, Sum.: Glass relics from the town hall of the New Town in Łowicz, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 5, pp. 315–329
Prusicka-Kołcon E. 2000, Szklane pucharki dzwonowate z Zamościa od końca XVI wieku do końca XVII wieku, Sum.: Glass bell beakers from Zamość between the end of the 16th and the end of the 17th centuries, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 5, pp. 230–239
Rais-Kufel E., Kufel R. 2013, Wyroby szklane, [in:] Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych, P. Pawlak ed., Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, 15, Poznań, pp. 237–278
Rębkowski M. 1996, Wyroby z rogu i kości, bursztynu, kamienia, szkła oraz gliny, Zusamm.: Erzeugnisse aus Horn und Knochen, Bernstein, Stein, Glas und Ton, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, I: Badania przy ul. Ratuszowej 9–13, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg,pp. 337–344
Rębkowski M. 1997, Zabytki bursztynowe, szklane, kamienne, rogowe i kościane oraz inne wyroby wykonane z gliny, Zusamm.: Funde aus Bernstein, Glas, Stein, Horn und Knochen als auch andere aus Ton gefertigte Gegenstande, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, II, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg, pp. 235–241
Rębkowski M. 1998, Zabytki wykonane z innych surowcow, Zusamm.: Gegenstande aus anderen Rohstoffen, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, III, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg, pp. 277–287
Rębkowski M. 1999, Pracownie rogownicze i ich produkty oraz zabytki wykonane z innych surowców, Zusamm.: Hornwerkstatten, ihre Erzeugnisse und Funde aus anderen Rohmaterialien, [in:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, IV, M. Rębkowski ed., Kołobrzeg, pp. 271–281
Romanow M. 2005, Studnia odkryta w rejonie rynku w Lubinie, Sum.: Medieval well near Market Place at Lubin, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 47, pp. 261–266
Rozwałka A., Niedźwiadek R. 1999, Dzieje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii kulturowej, Sum.: Krakowskie Przedmieście Street in Lublin in the light of cultural stratigraphy, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, 4, pp. 215–231
Rubnikowicz M. 1984, Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na obszarze województwa bydgoskiego, Sum.: Archaeological verification of modern glassworks in the area of Bydgoszcz voivodeship, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 119–129
Rubnikowicz M. 1989a, XVIII-wieczna huta szkła w Średniej Hucie, gmina Warlubie, woj. bydgoskie, Sum.: The 18th century glassworks in Średnia Huta, parish Warlubie, Bydgoszcz voivodeship, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 39–66
Rubnikowicz M. 1989b, Skład chemiczny szkieł pochodzących z XVIII-wiecznej huty szkła w Średniej Hucie, gm. Warlubie, woj. bydgoskie, Sum.: The chemical composition of glasses from the 18th century glassworks in Średnia Huta, parish Warlubie, Bydgoszcz voivodeship, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 67–72
Rubnikowicz M. 1989c, XVIII-wieczne naczynia szklane odkryte na Starym Mieście w Toruniu, Sum.: The 18th century glass vessels discovered in the Old Town in Toruń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 14, „Archeologia Szkła”, 3, pp. 73–84
Rubnikowicz M. 1995, Badania nad poźnośredniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła na Pomorzu Gdańskim, Sum.: Studies on late-medieval and modern glassmaking in Gdańsk, Pomerania, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 22, „Archeologia Szkła”, 6, pp. 51–64
Rubnikowicz M. 1996, Średniowieczne i nowożytne szkło ze stanowiska Collegium Gostomianum, Sum.: Medieval and modern glass from the Collegium Gostomianum site, [in:] Sandomierz: badania 1969–1973, 2, S. Tabaczyński ed., pp. 423–453
Rubnikowicz M. 1997, Wyroby szklane ze stanowiska I w Gródku, gm. loco, województwo białostockie, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 3, pp. 187–201
Ryl J., Szczepanowska K. 2015, Wyniki analiz mikrograficznych przedmiotów szklanych, Sum.: Results of micrographic analyses of glass objects, [in:] Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014 / Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013–2014, J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski eds, Gdańsk, pp. 325–329
Sawicka J. 2004, Naczynia szklane ze staropolskiego dworu w Czarnotulu koło Mogilna, Sum.: Glass vessels derived from old Polish manor house in Czarnotul, near Mogilno, [in:] Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno–Włocławek i Mogilno–Wydartowo, J. Bednarczyk, A. Kośko eds, Poznań, pp. 567–573
Sawicka J. 2011, Poźnośredniowieczne i nowożytne szkła z zamku kruszwickiego, z badań w latach 2007–2008, Sum.: Late mediaeval and Modern Age glassware from Kruszwica castle, from 2007–2008 studies, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 47, pp. 309–344
Siembora S. 2015a,Wykorzystanie źrodeł archeologicznych w rekonstrukcji kontaktów handlowych w poźnym średniowieczu. Przykład zabytków szklanych, [in:] Na tropie źródła i jego interpretacji, J. Dudek i in. eds, Zielonogórskie Spotkania Źródłoznawcze, 1, Zielona Góra, pp. 12–24
Siembora S. 2015b, Źrodła inspiracji artystycznych w wytworczości szklarskiej na ziemiach polskich pomiędzy XIV a XVII wiekiem, Sum.: Artistic sources of inspiration in the glass industry on the Polish lands between the 14th and 17th centuries, [in:] Ars et scientia, 7, K. Stefański, A. Barczyk eds, Łódź, pp. 439–453
Siembora S. 2016, Poźnośredniowieczne importowane czarki typu ≪Maigelein≫ z terenu ziem polskich, [in:] Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski, K. Marinowa, K. Szadkowski, K. Węgrzyńska eds, Łódź, pp. 183–192
Siembora S. 2017a, Naczynia szklane z badań archeologicznych pod wieżą Zamku Wysokiego w Człuchowie, Sum.: Glass vessels from archaeological excavations at the tower of the castle in Człuchow, [in:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław, pp. 141–175
Siembora S. 2017b, Wyroby ze szkła odkryte w trakcie badań archeologicznych przy kościele w Górze Świętej Małgorzaty w pow. łęczyckim, Sum.: Glass finds discovered during archaeological excavations of the churchyard in Góra Świętej Małgorzaty (Łęczyca country), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 32, pp. 47–63
Siemianowska S. 2015, Poźnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949–1961, 1963, Zusamm.: Spatmittelalterliches und neuzeitliches Gefassglas von den Ausgrabungen auf der Dominsel in Wrocław in den Jahren 1949–1961, 1963, „Silesia Antiqua”, 50, pp. 203–286
Siemianowska S. 2017, „Między wschodem a zachodem”. Poźnośredniowieczne szkło naczyniowe z badań na placu Nowy Targ we Wrocławiu, [in:] XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne Wrocław, 24–27 maja 2017 roku, M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec eds, Wrocław, pp. 80
Siemianowska S., Sadowski K. 2015, Poźnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949–1961, 1963. Komentarz technologiczny, Zusamm.: Spatmittelalterliches und neuzeitliches Gefassglas von den Ausgrabungen auf der Dominsel in Wrocław in den Jahren 1949–1962 und 1963. Herstellungstechnischer Bericht, „Silesia Antiqua”, 50, pp. 287–297
Siwiak W. 2002, XVIII-wieczne butelki z ul. Pod Blankami 33 w Bydgoszczy, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, 7/2003, pp. 22–32
Siwiak W. 2003, Jeszcze o szklanych pieczęciach z Fordonu nad Wisła, Zusamm.: Uber Glassiegel von Fordon an der Weichsel, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 51/5, pp. 59–62
Siwiak W. 2004, Znaleziska szklanych pieczęci, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, 9, pp. 157–160
Siwiak W. 2005, Szklane naczynia apteczne używane przez bydgoszczan od XVI do I poł. XX wieku, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny”, 1, pp. 14–29, http://www.bsmz.org/articles.php?article_id=25 (accessed: 6.01.2019)
Siwiak W. 2007, Szklane pieczęcie butelkowe znalezione w Łabiszynie. Przyczynek do historii produkcji opakowań szklanych w środkowo – północnej Polsce w XVIII–XIX wieku, [in:] Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza, Z. Zyglewski ed., Bydgoszcz, pp. 200–210, http://www.bsmz.org/articles.php?article_id=38 (accessed: 6.01.2019)
Siwiak W. 2009, Nowożytne szkła z Przedmieścia Gdańskiego w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska”, 30, pp. 235–258, http://www.bsmz.org/articles.php?article_id=48 (accessed: 6.01.2019)
Siwiak W. 2015, Życie codzienne mieszkańcow Bydgoszczy od XIV do XVIII wieku (w świetle wybranych źrodeł kultury materialnej), Zusamm.: Der Alltag der Einwohner von Bromberg im 14. Bis zum 18. Jh. (im Lichte ausgewahlter Quellen materialler Kultur), Bydgoszcz
Słomska J. 2013, Szkło, Sum.: Glass, [in:] Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1, T. Poklewski-Koziełł ed., Archeologiczne zeszyty autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 14, Łódź, pp. 141–143
Słowiński S. 2015, ≪Apud mensam≫. Przy stole – posiłki dawnych mieszczan, Sum.: ≪Apud mensam≫. At the table – the meals of the early townspeople, [in:] ≪Civitas et urbs Stetinum≫. Karty z dziejow połnocnej części miasta, II, A.B. Kowalska ed., Szczecin, pp. 51–59
Starski M. 2015, Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych, Sum.: The Market Square of location town Puck in the light of archaeological investigations, Warszawa
Starski M. 2017, Poźnośredniowieczne wyroby szklane z Pucka, Sum.: Late medieval glassware from Puck, [in:] Puck. Kultura materialna małego miasta w poźnym średniowieczu, M. Starski ed., Warszawa, pp. 263–296
Stolpiak B. 1984, Metoda archeologicznych badań powierzchniowych nowożytnych hut szkła, Sum.: Methods of archaeological surface surveys of modern glassworks, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, 10, pp. 65–82
Stolpiak B., Brzustowicz G. 1997, Szkło herbowe z Bierzwnika, Zusamm.: Ein Glasgegenstand mit Wappen aus Bierzwnik, „Zeszyty Bierzwnickie”, 2, pp. 141–144
Stolpiak B., Świercz T. 1997, Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku w latach 1994–1995, Zusamm.: Archaologisch-architektonische Untersuchungen auf dem Gelande der ehemaligen Zisterzienserabteil von Bierzwnik (Marienwalde) in den Jahre 1994–1995, „Zeszyty Bierzwnickie”, 2, pp. 9–68
Sulkowska-Tuszyńska K. 2018, Gniewkowo. Studia nad kulturą przedmieścia (XIV/XV–XVIII w.), Sum.: Gniewkowo. Studies on the suburb’s culture in the 14th/15th–18th century, Stary Toruń
Supryn M. 2008, Archeologia zamku w Janowcu, Kazimierz Dolny
Szczepanowska K. 2010, Forma i funkcja naczyń szklanych typu Romer w kontekście znalezisk z Szafarni, [in:] Archeologia Dolnego Miasta w Gdańsku, B. Bobowski ed., Łódź, pp. 133–142
Szczepanowska K. 2013, Stemple szklane z badań archeologicznych Gdańska (stanowisko 100, Szafarnia – Angielska Grobla), Sum.: Glass seals recovered from excavations in Gdańsk (site 100, Szafarnia-Angielska Grobla), „Gdańskie Studia Archeologiczne”, 3, pp. 283–300
Szczepanowska K. 2015, Wyroby szklane, Sum.: Glass artefacts, [in:] Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014 / Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013–2014, J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski eds, Gdańsk, pp. 299–324
Szelegejd B. 2002, Materiały z okresu 1717–1729 do dziejów hut szklanych pod Lubaczowem, należących do rodu Sieniawskich (część 1), Sum.: Documents from 1717 till 1729 concerning a history of manufactures owned by the Sieniawski family in vicinity of Lubaczow (part one and Appendix), „Studia Wilanowskie”, 13, pp. 27–92
Szelegejd B. 2003, Materiały z okresu 1717–1729 do dziejów hut szklanych pod Lubaczowem, należących do rodu Sieniawskich (część 2 i Aneks), Sum.: Documents from 1717 till 1729 concerning a history of manufactures owned by the Sieniawski family in vicinity of Lubaczow (part two and Appendix), „Studia Wilanowskie”, 14, pp. 91–166
Szelegejd B. 2005, Huta Kryształowa w latach 1717–1727, [in:] Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa, pp. 37–64
Szelegejd B. 2007, Szkło europejskie. Galeria rzemiosła artystycznego, Warszawa
Szkła z Huty Kryształowej… 2005, Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, 1717/1718 – koniec XVIII wieku, A.J. Kasprzak ed., Warszawa
Szkurłat A. 2008, Szkło. Katalog zbiorów, Zamek Królewski w Warszawie i Fundacja Zbiorów Ciechanowieckich, Warszawa
Sztuka szkła 1998, Sztuka szkła / Glass art / Glaskunst, wprowadzenie I. Huml, wybór i opis szkieł M. Buczyński, Bielsko-Biała
Świątkiewicz P. 1991–1992, Murowany dwór „na kopcu” w Gaju Nowym, gm. Św. Małgorzaty, woj. płockie, Sum.: A brick and stone manor house „on the mound” at Gaj Nowy, province of Płock, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, 37–38/1993, pp. 265–302
Świątkiewicz-Siekierska B., Woźny J. 1994, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie dawnej mennicy w Bydgoszczy, stanowisko 3, Sum.: Results of the archaeological researches carried out in the territory of the former mint in Bydgoszcz, site 3, „Komunikaty Archeologiczne”, 6, pp. 111–131
Tabaczyńska E. 1993a, Znaleziska szklane ze stanowiska Zamek I w Sandomierzu, Sum.: Glass finds from Zamek I in Sandomierz, [in:] Sandomierz: badania 1969–1973, S. Tabaczyński ed., 1, Warszawa, pp. 156–169
Tabaczyńska E. 1993b, Znaleziska szklane ze stanowiska Zamek II w Sandomierzu, Sum.: Glass finds from Zamek II in Sandomierz, [in:] Sandomierz: badania 1969–1973, S. Tabaczyński ed., 1, Warszawa, pp. 280–282
Torzewski J. [1785] 2002, Rozmowa o sztukach robienia szkła, Sum.: The discourse on glass making arts, J. Olczak ed., Jelenia Góra
Trzeciecki M. 2000, Kultura materialna średniowiecznego Płocka, Sum.: Material Culture of Medieval Płock, [in:] Historia Płocka w ziemi zapisana. Podsumowanie wynikow dotychczasowych badań archeologicznych, A. Gołembnik ed., Płock, s. 87–132
Twardosz B. 2005, Wytworne naczynia szklane w średniowiecznym Poznaniu, Sum.: Elegant glass vessels in medieval Poznań, [in:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejow średniowiecznego Poznania, Z. Kurnatowska, T. Jurek eds, Poznań, pp. 417–426
Twardosz B. 2009, Nowożytne kielichy szklane z Poznania, Sum.: Modern-age glass beakers from Poznań, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 45, pp. 264–282
Twardosz B. 2011a, Szkło w kulturze mieszkańcow Poznania od poźnego średniowiecza do pierwszej połowy XIX wieku, Sum.: Glass in the culture of Poznań citizens from the late Middle Ages until the first half of the 19th century, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 16, pp. 361–369
Twardosz B. 2011b, Trzy poźnośredniowieczne i nowożytne naczynia szklane z Poznania, Sum.: Three late medieval and Modern Age glass bowls from Poznań, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 47, pp. 303–308
Twardosz B. 2017, Szklanice z Poznania, Sum.: Glasses from Poznań, [in:] Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan eds, Wrocław, pp. 107–118
Wagner B., Nowak A., Bulska E., Kunicki-Goldfinger J., Schalm O., Janssens K. 2008, Complementary analysis of historical glass by scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, „Microchimica Acta”, 162, pp. 415–424
Wawrzeniuk J. 2007, Wyroby szklane z kamienicy wielkiej w Dubnie, [in:] Rezydencja Sapiehów w Dubnie, II, H. Karwowska, A. Andrzejewski eds, Białystok, pp. 43–66
Wawrzyniak P. 2000a, Kieliszki, szklanice, puchary… Rzecz o dawnych naczyniach szklanych, do wypitku służących, [in:] Na frasunek…, Kronika miasta Poznania, 4, J. Wiesiołowski ed., pp. 62–76
Wawrzyniak P. 2000b, Puchar w typie weneckim znaleziony przy Starym Rynku, [in:] Na frasunek…, Kronika miasta Poznania, 4, J. Wiesiołowski ed., pp. 77–80
Wiater P. 1999, Początki hutnictwa szkła w dolinie rzeki Kamiennej w świetle literatury, Zusamm.: Die Anfange der Glasmacherei im Zackental im Spiegel der Literatur, „Rocznik Jeleniogórski”, 31, pp. 105–114
Wierzchucka S., Kügler M. 2016, Barockes Glas aus Schlesien / Śląskie szkło barokowe, Görlitz–Zittau
Wiewióra M. 2000, Zespoł klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, Sum.: The monastic complex of canons regular in Trzemeszno. Archaeological and architectural examination, Archaeologia Historica Polona, 9, Toruń, pp.183, 198–203
Więcek M. 2017, Materiał szklany z zakresu archeologii farmacji z Apteki Królewskiej oraz terenu placu Zamkowego, Sum.: Glass finds pertaining to the archaeology of pharmacy from the Royal Pharmacy and the Castle Square, [in:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, Part 2, Z. Polak, K. Meyza eds, Archeologia Dawnej Warszawy, 4, Warszawa, pp. 237–258
Wilczak-Dąbrowska E. 2017, Szkło stołowe z placu Zamkowego w Warszawie, Sum.: Glass tableware, [in:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, Part 2, Z. Polak, K. Meyza eds, Archeologia Dawnej Warszawy, 4, Warszawa, pp. 139–199
Wilgocka A. 2016, Przedmioty szklane, Zusamm.: Glasgegenstande, [in:] Archeologia Stargardu, II/2: Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego, M. Majewski ed., Stargard, pp. 225–241
Wojenka M. 2008, Zamek ojcowski w dobie nowożytnej, Sum.: Ojców Castle in the Early Modern Period, [in:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, J. Gancarski ed., Krosno, pp. 1–70
Woźny J. 2001, Znaki na butelkach szklanych z XVIII–XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą, Zusamm.: Die Zeichen auf den Glasflaschen von den XVIII. und XIX. Jahrhunderten aus dem Alten Fordon an der Weichsel, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 49/3, pp. 245–252
Wyrobisz A. 1968, Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku, Rés.: Le verre en Pologne du XIVe au XVIIe siecle, Wrocław–Warszawa–Kraków
Wyrobisz A. 1992, Produkcja i obróbka szkła (od XVI wieku), [in:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, B. Orłowski ed., Warszawa, pp. 411–419
Znaleziska ze „Zbożowca” 2009, Znaleziska ze „Zbożowca”, https://www.nmm.pl/archeologia-podwodna/aktualnosci-archeologia/znaleziska-ze-zbozowca (accessed: 15.04.2019)
Żelasko S. 2006, Szkło europejskie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Wybrane obiekty / European glass at the Muzeum Karkonoskie in Jelenia Gora, Jelenia Góra
Żelasko S. 2014, Barock und Rokoko im Hirschberger Tal. Stein- und Glasschnitt 1650–1780, Passau

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

65

Start page:

263

End page:

322

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:193051 ; 0003-8180 ; doi:10.23858/APol65.2020.007

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jun 16, 2021

In our library since:

Jun 16, 2021

Number of object content hits:

93

Number of object content views in PDF format

144

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/186836

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information