RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Changing rural economies: theoretical background and empirical evidence

Creator:

Hruška, Vladan ; Czapiewski, Konrad Ł. ORCID

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Post-agricultural rural space of the Visegrad countries: economies, entrepreneurship and policies ; Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 39

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Rural areas have been traditionally perceived as space dominated by agriculture. However, especially since the World War II a sinking importance of agriculture for the economy, employment and even identity building could be observed. This has occurred both in developed capitalist and post-socialist countries. The purpose of this article is to discuss the character of present rural economies of developed countries (and especially Visegrad countries) with a particular attention to other than acricultural and tourism economic industries. Key factors influencing the growth of jobs in non-farming and tourism sectors are analysed and on this basis the conditions for entrepreneurship in rural areas in the era of the knowledge economy are re-evaluated.

References:

1. Atterton J., Bryden J., Johnson T., 2012, Rural economic transformations in the UK and US, [in:] Shucksmith M. et al., Rural transformations and rural policies in the US and UK, Routledge, London, pp. 117–137.
2. Audretsch D., Keilbach M., 2005, Entrepreneurship Capital and Regional Growth, Annals of Regional Science, 39, pp. 457–469.
http://dx.doi.org/10.1007/s00168-005-0246-9 -
3. Bański J., 2009, Typology for functional areas in Poland, MRD, Warsaw.
4. Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23.
5. Bičík I., Jančák V., 2005, Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha.
6. Bosworth G., Willett J., 2011, Embeddedness or escapism? Rural perceptions and economic development in Cornwall and Northumberland, Sociologia Ruralis, 51, pp. 195–214.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2011.00533.x -
7. Bosworth G., Glasgow N., 2012, Entrepreneurial Behaviour among Rural In-migrants, [in:] Shucksmith M. et al., Rural transformations and rural policies in the US and UK, Routledge, London, pp. 138–155.
8. Brown D. J., Earle J. S., Telegdy Á., 2006, The productivity effects of privatization: Longitudinal estimates from Hungary, Romania, Russia, and Ukraine. Journal of Political Economy, 1, pp. 61–99.
http://dx.doi.org/10.1086/499547 -
9. Burger A., 2006, Why is the issue of land ownership still of major concern in East Central European (ECE) transitional countries and particularly in Hungary? Land Use Policy, 4, pp. 571–579.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2005.01.003 -
10. Burton R., 2004, Seeing through the 'good farmer's' eyes: towards developing an understanding of the social symbolic value of 'productivist' behaviour, Sociologia Ruralis, 44, pp. 195–215.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2004.00270.x -
11. Csatári B., 2005, Major changes in the Hungarian micro-regions, Rural areas and development, 3, pp. 79–94.
12. Czapiewski K., Janc K., 2012, Rola wiedzy na wsi – edukacja a praca, [in:] Kamińska W., Heffner K. (eds.), 2012, Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Warszawa, Studia KPZK PAN, 145, pp. 278–301.
13. Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [in:] Pałka E., Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Warszawa, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 57–73.
14. Doležal P., 2015, Vývoj počtu obsazených pracovních míst na českém venkově od roku 1991, Master thesis, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem.
15. Domański B., 2001, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, [in:] Sagan I., Czepczyński M. (eds), Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Uniwersytet Gdański, Gdynia, pp. 127–134.
16. Drucker P. F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
17. Dutkowski M., Gawlikowska-Hueckel K., 2000, Sytuacja społeczno-gospodarcza nowych województw, IBnGR, Gdańsk.
18. Dziura M., Trzmiel T., 2011, Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 7, pp. 9−49.
19. Encyklopedia Agrobiznesu, 1998, Fundacja Innowacja, Warszawa.
20. Fløysand A., Sjøholt P., 2007, Rural Development and Embeddedness: The Importance of Human Relations for Industrial Restructuring in Rural Areas, Sociologia Ruralis, 47, pp. 205–227.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2007.00438.x -
21. Fothergill S., Gudgin G., 1982, Uneaqual growth: urban and regional employment change in the UK, Heinemann, London.
22. Gałązka A., Mync A., 1999, Zmiany społeczno-gospodarcze na obszarach przygranicznych warunkach otwierających się granic [in:] Mync A., Szul R. (eds), Rola współpracy trans granicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, pp. 42–111.
23. Halamska M., 2013, Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeń-stwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
25. Ilbery B., Bowler I., 1998, From agricultural productivism to post-productivism, [in:] Ilbery, B. (ed), The geography of rural change, Longmann, Essex, pp. 57–84.
26. Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 8, IGRR UWr, Wrocław.
27. Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003, Prace Geograficzne, 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
28. Kamińska W., 2011, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce, [in:] Kamińska W., Heffner K. (eds), Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 133, pp. 103–127.
29. Karwat-Woźniak B., Chmieliński P., 2006, Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
30. Kasimis C., Papadopoulos A., Pappas C., 2010, Gaining from rural migrants: migrant employment strategies and socio-economic implications for rural labour markets, Sociologia Ruralis, 50, pp. 258–276.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.2010.00515.x -
31. Keeble D., 1980, Industrial decline, regional policy and the urban-rural manufacturing shift in the United Kingdom, Environment and Planning A, 12, pp. 945–962.
http://dx.doi.org/10.1068/a120945 -
32. Keeble D., Owens P., Thompson C., 1983, The urban-rural manufacturing shift in the European Community, Urban Studies, 20, pp. 405–418.
http://dx.doi.org/10.1080/00420988320080771 -
33. Kiehl M., Panebianco S., 2002, The urban-rural employment shift in Western Europe: an empirical analysis of the employment development in Britain, Germany and Italy, Paper presented at the 42nd Congress of the European Regional Science Asociation (ERSA), Dortmund, 27–31 August 2002.
34. Kłodziński M., 2006, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, Warszawa.
35. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna, Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, pp. 601–611.
36. Krugman P., 1999, Development, Geography, and Economic Theory, The MIT Press, London.
37. Lapping M., 2006, Rural policy and planning, [in:] Cloke P., Marsden T., Mooney P. (eds), Handbook of rural studies, SAGE, London, pp. 104–122.
http://dx.doi.org/10.4135/9781848608016.n7 -
38. Lonsdale L., Seyler H., (eds), 1979, Non-metropolitan industrialization, Halsted Press, New York.
39. Lowe P., Murdoch J., Marsden T., Munton R., Flynn A., 1993, Regulating the new rural spaces: the uneven development of land, Journal of Rural Studies, 9, pp. 205–222.
http://dx.doi.org/10.1016/0743-0167(93)90067-T -
40. Mackinnon D., Cumbers A., 2007, An introduction to economic geography: globalization, uneven development and place, Pearson, Edinburgh.
41. Marini M., Mooney P., 2006, Rural economies, [in:] Cloke P., Marsden T., Mooney P. (eds), Handbook of rural studies, SAGE, London, pp. 91–103.
http://dx.doi.org/10.4135/9781848608016.n6 -
42. Markusen A., 1985, Profit cycles, oligopoly and regional development, MIT Press, Cambridge.
43. Matysik R., Żmija J., 1996, Agrobiznes szansą rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 741, pp. 80−85.
44. Michniak D., 2010, Najvýznamnejšie vidiecke centrá zamestnanosti na Slovensku, [in:] Fňukal M., Frajer J., Hercik J. (eds), 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 443–452.
45. Misztal S., 1989, Rozwój przemysłu na Mazowszu, Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH, 32, pp. 70–156.
46. North D., 1998, Rural industrialization, [in:] Ilbery B. (ed). The geography of rural change, Longmann, Essex, pp. 161–188.
47. OECD, 2006, The New Rural Paradigm. Policies and Governance. OECD, Paris.
48. OECD, 2008, Territorial Database, OECD, [cit. 2013-01-20]: URL: http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regionalstatisticsandindicators.htm.
49. OECD, 2010, Agricultural Policies and Rural Development – a Synthesis of Recent Work, OECD, Paris.
50. Ray C., 1997, Towards a theory of the dialectic of rural development, Sociologia Ruralis, 27, pp. 345–362.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9523.1997.tb00055.x -
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00054 -
51. Ritter K., Szabó V., Nagyné Pércsi K., 2013, Rural Restructuring and the Role of Agriculture in Rural Areas of Hungary after Post-Socialist Transformation, [in:] Babjaková B., Bandlerová A., Brown D., Kaleta A., Kulcsar L., Singelmann J. (eds), Social and Economic Transformations Affecting Rural People and Communities in Central and Eastern Europe Since 1990, Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, pp. 86–96.
52. Schlett A., Beke J., 2014, Agriculture and employment. Hungarian agriculture before and after the transition, Economic Questions and Enterprise Management, 3, pp. 47–56.
53. Seibert O., 2006, Czynniki sukcesu zintegrowanego rozwoju regionalnego, Fundacja im. Heinricha Bölla, Warszawa.
54. Słomińska B., 2007, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny, 3, pp. 19–33.
55. Smallbone D., 2005, Fostering Entrepreneurship in rural areas, [cit. 2015-01-20]: URL: http://www.oecd.org/site/cfecpr/42203059.pdf.
56. Strahl D. (ed.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
57. Synek M., 2004, Transformace, restrukturalizace, revitalizace, Acta Oeconomica Pragensia, 2004,pp. 170–195.
58. Székely V., Michniak D., 2009, Rural municipalities of Slovakia with a positive commuting balance, European Rural Development Network Studies, 6, pp. 303–319.
59. Szymańska J., 1996, Agroturystyka formą kreowania przedsiębiorczości wiejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 741, pp. 129–134.
60. Varga Z., 2010, The post-Socialist transformation of land ownership in Hungary, [in:] Congost R.,Santos R. (eds.) Contexts of Property in Europe. The Social Embeddedness of Property Rights inLand in Historical Perspective, Turnhut, Brepols, pp. 267–285.
61. Vernon R., 1966, International investment and international trade in the product cycle, Quaterly Journal of Economics, 80, pp. 190–207.
http://dx.doi.org/10.2307/1880689 -
62. VÚEPP, 2014, Správa o pol'nohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2013, (Zelená správa), VÚEPP, Bratislava.
63. Wojewoda I., 2002, Aktywizacja działalności pozarolniczej w walce z bezrobociem na wsi, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 941, pp. 476–482.
64. Woods M., 2005, Rural geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring, SAGE, London.
65. Woods M., 2011, Rural, Routledge, London.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

39

Start page:

59

End page:

76

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56666 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.39.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 15, 2021

In our library since:

Oct 14, 2015

Number of object content hits:

1 700

Number of object content views in PDF format

2589

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/77153

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information