Object

Title: Dialog polsko-rosyjski. Obszary współdziałania, nadzieje i ograniczenia

Creator:

Kabzińska, Iwona

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 55 Z. 1-2 (2011)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Akimova O. A., Mel’nikov G. P. 1997, Ideâ slavânskoj obščnosti v predstavleniâh čehov i horvatov èpohi srednevekov’â, [w:] Slavânskij vopros: vehi istorii, red. M. Dostal’ i in., Rossijskaâ Akademiâ Nauk, Institut slavânovedeniâ i balkanistiki, Moskva, s. 5–19 ; Bieńkowski Czesław 2009, Stosunek władz centralnych RB do fenomenu odrodzenia polskiego. Zarys tendencji polityki wobec polskiej mniejszości narodowej, [w:] Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988–2009. Ocena minionego dwudziestolecia, red. Z. J. Winnicki, T. Gawin, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok, s. 152–160 ; Bobrownicka Maria 1995, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian Zachodnich i Południowych, UNIVERSITAS, Kraków ; Boym Svetlana 2002, Nostalgia i postkomunistyczna pamięć, [w:] Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 270–301 ; Ciechanowicz Artur 2008, Polska i Ukraina nie chcą mówić o masakrze wołyńskiej, Dziennik, 11 lipca, 2008, s. 14 ; Connerton Paul 1992, How societies remember?, Cambridge University Press, New York–Cambridge ; Cudowska Agata 2003, Postawa „niewspółobecności” antropologii filozoficznej M. Bachtina w dialogu międzykulturowym, [w:] Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Trans Humana, Białystok, s. 127–135 ; Czachor Rafał 2008, Kulturowe uwarunkowania społecznego odbioru prezydentury Aleksandra Łukaszenki, Wschodnioznawstwo, t. II, s. 125–133 ; Czachor Rafał 2009, Polityczne uwarunkowania budowy Gazociągu Północnego: polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej a solidarność europejska, Wschodnioznawstwo, t. III, s. 261–273 ; Foligowski Przemysław 1999, Białoruś. Trudna niepodległość, Atla 2, Wrocław ; Frol’cov Vladislav V. 2010, Politika FRG w otnošenii Pol’ši w 1990-e – načale 2000-h godov: osnovnye tendencii i protivorečâ, Wschodnioznawstwo, t. IV, Wrocław, s. 139–157 ; Grabski Władysław M., Pałyga Edward 1995, Kwestia słowiańskich tradycji narodowych w procesie integracji europejskiej, [w:] Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów, s. 89–98 ; Grigorova Margreta 2009, Słowianie w Europie – spojrzenie w przeszłość w imię przyszłości. Idee iliryzmu w kontekście dialogu Europy i Słowiańszczyzny, [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11–35 ; Hnatiuk Ola 2003, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin ; Hrycak Jarosław 2001, Po obu stronach Zbrucza. Regionalizm i tożsamość narodowa na Ukrainie po upadku Związku Sowieckiego, [w:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia, Literatura. Edukacja, red. R. Traba, Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn, s. 127–144 ; Idee wspólnotowe... 2004, Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań ; Kabzińska Iwona 1996, Rozważania nad mitem słowiańskiej jedności, [w:] Konflikty etniczne. Źródła – Typy – Sposoby rozstrzygania, red. I. Kabzińska, S. Szynkiewicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, s. 225–236 ; Kabzińska Iwona 1996 2001, Utopijna idea słowiańskiej jedności w świetle podziałów w łonie katolicyzmu i pra- wosławia oraz konfliktów między „siostrzanymi Kościołami” (przykład Słowian Wschodnich i Zachodnich), Etnografia Polska, t. XLV, z. 1–2, s. 99–116 ; Kabzińska Iwona 2009, Co współcześni Słowianie mogą dać Europie i czego Europa od nich oczekuje?, [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 84–104 ; Kabzińska Iwona 2009, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Letter Quality, Warszawa ; Katastrofa smoleńska... 2011, Katastrofa smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne i medialne, red. P. Gliński, J. Wasilewski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa ; Kołodziejczyk Marcin 2011, Kamień za kamień, Polityka, nr 22, 25.05.–31.05. 2011, s. 33–34 ; Kowalczyk Andrzej 2002, O zgodę w Galicji Wschodniej. Z wybranych zagadnień stosunków polsko-ukraińskich do roku 1914, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 14–30 ; Kwiatkowska Katarzyna 2011, Czarne dni na Białej Rusi, Polityka, nr 24, 8.06–14.06., 2011, s. 60–62 ; Lewandowska Aleksandra 2007, Polacy oczami współczesnych Rosjan (niepublikowana praca licencjacka, napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Olszewskiego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu) ; Lipatow Aleksander 1999, Słowiańszczyzna – Polska – Rosja. Studia o literaturze i kulturze, Świat Literacki, Izabelin ; Lipatow Aleksander 2003, Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja, Adam Marszałek, Toruń ; McKinley Rynyan William 1992, Historie życia a psychobiografia. Badania, teorie, metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Melnyk Marek 2006, Rola kościoła katolickiego w pojednaniu polsko-ukraińskim, [w:] Kultury narodowe na pograniczach, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Trans Humana, Białystok, s. 115–137 ; Mędrzecki Włodzimierz 2010, Język dialogu historyków polskich i ukraińskich na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Na pograniczu „nowej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, red. M. Zowczak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 45–52 ; Motyka Grzegorz 2002, W cieniu grobów. Trudny dialog w czasie II wojny światowej, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 51–61 ; Musimy poznać... 2008, Musimy poznać prawdę [rozmowa Artura Ciechanowicza z Jarosławem], Dziennik, 11.07.2008, s. 14 ; Nadskakuła Olga 2009, Idee wspólnoty słowiańskiej we współczesnej politycznej myśli rosyjskiej, [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 70–83 ; Na Wschodzie... 2011, Na Wschodzie bez zmian. Rozmowa w Janem Malickim, dyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego [rozmowę przeprowadził Krzysztof Różycki], Angora, nr 33, 14.08.2011, s. 18–19 ; Netka Kazimierz 2011, Nie oddamy Ruskim gazu!, Angora, nr 30, 2.10.2011, s. 18 (przedruk artykułu z „Polska. The Times”, nr 76, 23–25.09. 2011) ; Nizioł Monika 2004, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Wydawnictwo UMCS, Lublin ; Obrazy Rosji... 2011, Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX w. do początku XXI stulecia. Myśl polityczna. Media. Opinia publiczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; Odushkin Ostap 2000, Political subcultures in Ukraina: Historical legacy and contemporary divides, extreme movements and ideological preferences of Eastern and Western Ukrainians as indicator of hidden antagonism, Polish Sociological Review, nr 4, s. 411–445 ; Ostojska Eliza 2007, Vincent Crapanzano o badaniach terenowych, Lud, t. 91, s. 17–33 ; Preece Jennifer Jackson 2007, Prawa mniejszości, tłum. M. Stolarska, Sic!, Warszawa ; Rossiâ – Pol’ša... 2002, Rossiâ – Pol’ša. Obrazy i stereotipy v literature i kul’ture, red. I. E. Adel’gejt i in., „Indrik”, Moskva ; Rougemont Denis, de 1995, List otwarty do Europejczyków, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa ; Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa 2000, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1–2, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa ; Slavânskij vopros... 1997, Slavânskij vopros: vehi istorii, red. M. Dostal’ i in., Rossijskaâ Akademiâ Nauk, Institut slavânovedeniâ i balkanistiki, Moskva ; Sobczak i Szpak 2011, Telewizor pod gruszą, Angora, nr 31, 31.07.2011, s. 38 ; Stangret Michał 2011, Jankes nie złupi Kaszuba, Metro, 24.10.2011, s. 1 ; Stegner Tadeusz 2002a, Uwagi wstępne, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 7–9 ; Stegner Tadeusz 2002b, Przemiany na Ukrainie w latach 1991–2001 widziane z polskiej i gdańskiej perspektywy, [w:] Polska – Ukraina Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 109–116 ; Stępień Stanisław 2002, Próby polsko-ukraińskiego porozumienia środowisk opiniotwórczych w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku,. red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 31–50 ; Stoćkyj Jurij 2000, Sytuacja religijna na Ukrainie w latach 1988–1998, [w:] Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy, red. G. Hryciuk, J. Stoćkyj, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, s. 111–180 ; Usow Paweł 2007, Mechanizmy polityczne kształtowania świadomości autorytarnej społeczeństwa białoruskiego, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Wro¬cław, s. 457–474 ; Wierzbicki Andrzej 2004, Rosja i wspólnota słowiańska w XXI wieku, [w:] Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej, red. P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 87–102 ; Wrzesińska Katarzyna 2009, Panslawizm w piśmiennictwie Narodowej Demokracji do 1914 roku, [w:] Europa – Slavia – Germania. W poszukiwaniu tożsamości, red. W. Burszta, M. Dudziak, R. Piotrowski, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa–Gorzów Wlkp., s. 43–62 ; Wzajemne uprzedzenia... 2001, Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami. Materiały kon¬ferencyjne, Łódź, 2–5 grudnia 2001, red. A. de Lazari, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wydawnictwo Ibidem, Kurowice k/Łodzi ; http:www.cprdip.pl/main/indem.php?id=edukacja ; http:www.cprdip.pl/main/indem.php?id=konferencje ; http:www.cprdip.pl/main/indem.php?id=konkurs-historia-bliska ; http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=powolanie-dyrektora-centrum-polsko-rosyjs... ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; www.msz.gov.pl/Komunikat,o,wynikach,pracy,posiedzenia,wspolnej,Polsko-Rosyjskiej... ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; www.wiadomosci24.pl/artykul/polsko_rosyjska_grupa_do_spraw_trudnych_ 68... ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; http:wyborcza.pl/1,75477,858722,Rosja_blizej_Polski_tylko_po_co_html ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link ; click here to follow the link

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

55

Issue:

1-2

Start page:

71

End page:

96

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61154 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Dec 9, 2016

In our library since:

Dec 9, 2016

Number of object content hits:

129

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/76885

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information