RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Farbiarstwo tekstylne na ziemiach polskich : (1750-1870)

Creator:

Kowecka, Elżbieta (1929–2001)

Date issued/created:

1963

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu ; 2 ; Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej ; 12

Publisher:

Zakł. Narodowy im. Ossolińskich

Place of publishing:

Wrocław

Description:

182 s., 20 k. tabl. : il. ; 25 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Akty powstania Kościuszki, wyd. Sz. Askenazy i Wł. Dzwonkowski, t. I, Kraków 1918 Inwentarz zakładu chemii dawnego Uniwersytetu Wileńskiego zapoczątkowany przez Jędrzeja Śniadeckiego w 1797 i doprowadzony do końca przez Ignacego Fonberga. Materiał archiwalny zebrał i do druku opracował Kazimierz Sławiński, Warszawa 1938
Assorodobraj N., Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, Warszawa 1946
Banach A., O modzie w XIX w., Warszawa 1957
Bartkowicz S., Kunszt farbiarstwa w Polsce w dobie Odrodzenia, „Zeszyty Naukowe Polit. Łódz.", nr 12. z. 4 1956,. s. 3-33
Bartyś J., Sukiennictwo w ordynacji Zamoyskiej w I poł. XIX w., „Przegląd Historyczny", t. XLIX, 1958, z. 3, ś. 486-509
Bielecki J., Chemia indyga i rozwój metod technicznych otrzymywania indyga naturalnego i syntetycznego, „Chemik Polski", 1901, nr 1, s. 16-24
Bieniarzówna J. i Strzemski M., Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego, „Studia z Dziejów Gospodarki Wiejskiej", t. I, Wrocław 1957, s. 259-314
Bogucka M„ Gdańskie rzemiosło tesktylne od XVI do poł. XVII w., Wrocław 1956
Czajkowski T., Chałupnictwo tkackie w Zelowie, Warszawa 1931
Drozdowski H., Z historii kolorystyki, „Chemik Polski", 1910, nr 12, s. 272-275, nr 13, s. 293-297, nr 14-16, s. 327-340, nr 17, s. 391
Endrei W., Hajnal L., Analyse de colorants pour textiles, „Bulletin de Liaison du Centre International d'Etude des Textiles Anciens", 1961, nr 13, s. 27-41
Fierich J., Nauki rolnicze w szkołach średnich Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1950
Friedman F., Początki przemysłu w Łodzi 1823-30, „Rocznik Łódzki", t. III, 1933, s. 96-186
Friedman F., Rola Żydów w rozwoju łódzkiego przemysłu włókienniczego, „Miesięcznik Żydowski", 1930, s. 131-150
Friedman F., Żydzi w łódzkim przemyśle włókienniczym w pierwszych stadiach jego rozwoju, „Rocznik Łódzki", t. II, 1931, s. 319-365
Gandhi M., Autobiografia, Warszawa 1958
Gembarzewski , B. Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903
Gerspach E., La manufacture nationale des Gobelins, Paris 1892
Glapa A., Strój dzierżacki, „Atlas Polskich Strojów Ludowych", Poznań 1953, cz. II, z. 2
Grabowski A., Zarys dziejów farbiarstwa, „Przegląd Techniczny", 1884, z. 3, s. 55-57
Grabski , W. Historia Towarzystwa Rolniczego 1858-1861, Warszawa 1904, t. I
Grochulska , B. Statystyka ludności Warszawy w drugiej połowie XVIII w, „Przegląd Historyczny", t. XLV, 1954, z. 4, s. 586-608
Grossman H., Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808-1810, Warszawa 1925
Górski K., Historia piechoty polskiej, Kraków 1893
Herbst S., Toruńskie cechy rzemieślnicze, Toruń 1933
Herbst S., Ulica Marszałkowska, Warszawa 1949
Historia Polski, t. II, Warszawa 1958
Jakubski A. W., Czerwiec polski, Warszawa 1934
Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1951
Kołaczkowski J., Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888
Komar M., Powstanie i rozwój zakładów przemysłowych Ludwika Geyera (1828-1847), „Rocznik Łódzki", t. III, 1933, s. 187-268
Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. II, Kraków 1897
Krajewski J., Strój opoczyński, „Atlas Polskich Strojów Ludowych", Wrocław 1956, cz. IV, z. 4
Kula W. Kształtowanie się kapitalizmu w Polsce, Warszawa 1955
Kula W. Manufaktura sukienna Radziwiłłów w Nieświeżu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. IX, 1947, s. 1-39
Kula W. Początki układu kapitalistycznego w Polsce w XVIII w., w tomie: Kołłątaj i wiek Oświecenia, Warszawa 1951, s. 36-81
Kula W. Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII w., t. I i II, Warszawa 1956
Lampe W., Zarys historii chemii w Polsce, Kraków 1948
Leppert W., Pierwsza farba anilinowa, „Chemik Polski", t. VI, 1906, s. 673-674
Leppert W., Rys rozwoju chemii w Polsce do roku 1830, Warszawa 1918
Leppert W. i Miklaszewski B., W sprawie gromadzenia materiałów do historii chemii w Polsce, „Chemik Polski", 1910, nr 14-16, s. 347-348
Lewandowski J., O ważniejszych barwnikach czerwonych, „Problemy", 1950, nr 2, s. 113-118
Lewandowski J., Również odkrywcą pierwszego barwnika syntetycznego był Polak nie Anglik, „Problemy", 1950, nr 5, s. 346
Liske X., Cudzoziemcy w Polsce, Lwów 1876
Litwin J., Municypalne fabryki włókiennicze dawnej Łodzi, Łódź 1932
Lorentz Z., Narodziny Łodzi nowoczesnej, Łódź 1926
Lorentz Z., Raport Prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej o stanie przemysłu włókienniczego w 1828 r., „Rocznik oddziału Łódzkiego PTH", t. II, 1929-1930, s. 173-192
Łukjanow P. M., Istorija chimiczeskich promysłow i chimiczeskoj promyszlennosti Rossii, Moskwa 1955
Majmon H., Ekonomiczne znaczenie indyga, „Chemik Polski", 1901, nr 1, s. 16-24
„Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim" pod red. N. Gąsiorowskiej T. I: Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego, oprać. G. Missalowa, Warszawa 1957
„Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim" pod red. N. Gąsiorowskiej T. II: Źródła do historii miast łódzkiego okręgu przemysłowego w XIX w., oprać. R. Kaczmarek, Warszawa 1958
„Materiały do historii miast, przemysłu i klasy robotniczej w okręgu łódzkim" pod red. N. Gąsiorowskiej T. IV: Początki rozwoju kapitalistycznego miasta Łodzi (1820-1864). Źródła, oprać. A. Rynkowska, Warszawa 1960
Mąpzak A., Sukiennictwo wielkopolskie XVI-XVII wieku, Warszawa 1955
Michalski J., Zagadnienia polityki cechowej w czasach Stanisława Augusta, „Przegląd Historyczny", t. XLV, 1954, z. 4, s. 635-651
Mikułowska H., Strój kurpiowski, „Atlas Polskich Strojów Ludowych", Poznań 1953, cz. II, z. 3
Muzeum Wojska. Inwentarz, wiek XVIII i I poł. XIX w., Warszawa 1952
Okołowicz N., O farbowaniu batiku, Warszawa 1925
Pazdur J., Postęp techniczny w Polsce doby Odrodzenia, Warszawa 1954
Piotrowski W., Barwienie indygiem, „Przegląd Techniczny", t. XXXIII, 1896, s. 14-15, 38-40
Poerek G. de, La draperie medievale en France et en Artois, „Technique et terminologie", t. I, Brugge 1951
Prek F. K., Czasy i ludzie, Wrocław 1959
Raciborski J., Łódź w 1860 r., „Rocznik Łódzki", t. II, 1931, s. 397-416
Radwan M., Świadectwo P. B. Podczaszyńskiego o stanie techniki hutnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim z 1842 r., „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa", t. I, Wrocław 1957
Raport prezesa Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej o stanie przemysłu włókienniczego w 1828 r., „Rocznik Łódzkiego oddziału PTH", opr. Z. Lorentz, t. II, 1929-1930, s, 173-192.
Reinfuss R., Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa 1953
Rembieliński R., Rajmund Rembieliński budowniczy Łodzi przemysłowej, „Rocznik Łódzki", t. III, 1933, s. 39-95
Rodkiewicz A., Pierwsza politechnika polska 1825-1831, Kraków 1904
Rolbiecki J. G., Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w., Poznań 1951
Rosset E., Łódź w latach 1860-70. Zarys historyczno-satyryczny, „Rocznik Łódzki", t. I, 1928, s. 335-377
Rynkowska A., Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831, Łódź 1951
Schullz F., Podróż Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791-1793, Warszawa 1956
Seweryn T., Nieznana relacja o farbiarstwie ludowym z I poł. XIX w., „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU", 1938, z. 6, s. 228-229
Seweryn T., Pasiaki łowickie, „Przemysł, Rzemiosło, Sztuka", Kraków 1924, nr 4, s. 3-13
Sławiński W., Dr Jan Emanuel Gilibert, profesor i założyciel ogrodu botanicznego w Wilnie, „Ateneum Wileńskie", 1925, s. 8-45
Szuchiewicz W., Huculszczyzna, Kraków 1902
Szuman S., Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie, Poznań 1929
Tokarz W., Armja Królestwa Polskiego (1815-30), Piotrków 1917
Trepka E., Pietruszyński J., Dzieje zakładów przemysłowych tow. akc. ,,Kijewski, Scholze i Ska" na tle historii przemysłu Polski, Warszawa 1923
Trepka E., Historia kolorystyki, Warszawa 1960
Trepka E., Rzut oka na rozwój farbiarstwa, „Chemik Polski", 1907, nr 1, s. 13, nr 2, s. 32-36, nr 3, s. 57-61
Turnau I., Moc produkcyjna polskich manufaktur sukiennych w XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1958, nr 4, s. 594-619
Turnau I., Wytwórczość tekstylno-odzieżowa w manufakturach warszawskich w XVIII w., „Przegląd Historyczny", t. XLVIII, 1957, z. 4, s. 729-750
Turski J. S., Barwniki kadziowe - indygo i indygoidy, Warszawa 1953
Turski J. S. i Więcławek B., Barwniki roślinne i zwierzęce, Warszawa 1952
Tymowski W.. Powstanie i rozwój przemysłu farbiarskiego i drukarskiego w Łodzi, „Chemik Polski", 1907, nr 4, s., 80-87
Wajnert A., Starożytności warszawskie, t. V, Warszawa 1857.
Żywirska M., Strój kurpiowski Puszcz y Białej, „Atlas Polskich Strojów Ludowych". Poznań 1952, cz. IV, z. 5

Relation:

Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu ; Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

Book ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57032

Source:

IAiE PAN, call no. II 14042 L16 ; IAiE PAN, call no. II 14040 ; IAiE PAN, call no. II 14041 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 9, 2015

Number of object content hits:

4 443

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/68958

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information