Object structure

Title:

Rola wiedzy środowiskowej mieszkańców w procesie odnowy wsi = The role of inhabitants' environmental knowledge in the process of rural revival

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Staszewska, Sylwia

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

wiedza środowiskowa ; społeczeństwo w procesie planowania i zarządzania ; odnowa wsi

Abstract:

Celem pracy jest ukazanie roli, jaką pełni społeczeństwo w podejmowaniu przez samorządy lokalne decyzji dotyczących zagospodarowania obszarów wiejskich. Korzystając z wiedzy o środowisku zamieszkania, wynikającej z doświadczeń uczestników danej przestrzeni, bardziej odpowiedzialnie i trafnie władze mogą kształtować przestrzeń. W artykule określono podstawy tej wiedzy i formy jej przekazu oraz zwrócono uwagę na fakt, iż może ona stać się podstawą współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Zwrócono również uwagę na wartość tkwiącą w aktywnym udziale mieszkańców wsi w odnowie wsi oraz na konieczność włączania tej grupy społecznej w proces powstawania dokumentów planistycznych i strategicznych. Omówiono formy komunikacji mieszkańców z władzą samorządu lokalnego, gdyż umiejętność dyskusji zawsze tworzy wartość dodaną w kontekście realizacji procesu odnowy wsi.

References:

1. Bartnicka M., 1989, Percepcja środowiska w badaniach geograficznych, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, s. 5–28. ; 2. Bell P. A., Greene Th. C., Fisher J. D., Baum A., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. ; 3. Dębczyński J., Duży B., 2000, Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych przez samorządy, Wydawnictwo KWANT, Wrocław. ; 4. Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 5. Gehl J., 2013, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Warszawa. ; 6. Gould P., White R., 1982, Mental maps, wyd. 2, Allen & Unwin, Boston. ; 7. Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna, Kraków. ; 8. Jałowiecki B., 1982, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 64–112. ; 9. Jałowiecki B., 1991, Człowiek i przestrzeń, [w:] Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia, zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa, s. 184–198. ; 10. Kwiatkowski J., 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Warszawa. ; 11. Lewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa. ; 12. Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa. ; 13. Lorens P., Madurowicz M. (red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni publicznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa. ; 14. Lynch K., 1960, The image of the city, MA M.I.T.Press, Cambridge. ; 15. Moszoro M., 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. ; 16. Poerbo H. W., 2001, Urban Design Guidelines As Design Control Instrument with a case study of the Silver Triangle Superblock, Universität Kaiserslautern, Jakarta. ; 17. Potoczek A., Stępień J., 2008, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz. ; 18. Szczepański M. S., 1990, Społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej i generowanie znaczeń, [w:] J. Wódz (red.), Przestrzeń znacząca, Studia Socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, s. 154–179. ; 19. Wolsink M., 2000, Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited significance of public support, Renewable Energy, 21, s. 49–64. ; 20. Żylicz T., 2007, Syndrom NIMBY", Aura, 4, s. 8–9.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

159

End page:

167

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: