Object structure

Title:

Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych na wsi w Polsce w 2016 r. w świetle badań budżetów gospodarstw domowych = Housing status of rural areas’ households in Poland in the light of household budget survey of 2016

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Hanusik, Krystyna : Autor ; Łangowska-Szczęśniak, Urszula : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

miszkania ; potrzeby mieszkaniowe ; sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych

Abstract:

Artykuł dotyczy problematyki nierówności poziomu zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej na wsi w Polsce, jako podstawowej determinanty poziomu życia. Celem zaprezentowanych w nim badań jest identyfikacja zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej oraz subiektywnych ocen gospodarstw domowych na wsi i porównanie ich z wybranymi obiektywnymi charakterystykami sytuacji materialnej tych podmiotów. Za reprezentatywne wskaźniki sytuacji mieszkaniowej gospodarstwa domowego przyjęto liczbę osób przypadających na 1 izbę w mieszkaniu, średnią liczbę m2 przypadających na 1 osobę w mieszkaniu czy fakt zamieszkiwania w samodzielnym mieszkaniu. Badano również wybrane charakterystyki jakości mieszkań. Przeprowadzono analizę porównawczą relacji między samooceną sytuacji mieszkaniowej, jej obiektywnymi charakterystykami oraz wybranymi charakterystykami gospodarstw zaliczanych do poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych. Analiza pozwoliła wykazać, że istnieje silna zależność między zaspokojeniem potrzeby mieszkaniowej gospodarstw a poziomem dochodów. Na podkreślenie zasługuje też istotny wpływ grupy odniesienia, za którą uznano grupę społeczno-ekonomiczną gospodarstw domowych, na samoocenę sytuacji mieszkaniowej. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej. W artykule wykorzystano źródłowe dane z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2016 r. prowadzonych przez GUS.

References:

1. Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r, Informacje i opracowania statystyczne, 2017, GUS, Warszawa.
2. Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R., 2017, Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, 1 (668), s. 77-89.
3. Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa.
4. Wójciaczyk W., 2016, Analiza porównawcza sytuacji mieszkaniowej w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe, 3 (951), s. 81-98, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0951.0306

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

39

End page:

49

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: