Object structure
Title:

Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej = Significance of village renewal in the process of functional changes in rural areas

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Creator:

Dymek, Dorota : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural areas reneval ; functional and spatial transformation of rural areas ; rural areas reneval programme

Abstract:

Rural areas have been undergoing transformation for years, which is noticeable, among others, in local communities’ lifestyle, sources of income, and especially in the rural space. In case when this process is uncontrolled, the risk of a serious imbalance in spatial order of the village is arising. One of the tools for positive functional and spatial changes in rural areas is the village renewal. This action is characterized by complexity in satisfying the needs of local communities and solving issues and inconvenience related to rural life. Village renewal may be implemented by the means of the village renewal plan, which includes tasks to be accomplished by the local community. The aim of this article is to identify directions of functional and spatial transformation of the village in the context of village renewal plans. The starting point for research was the overview of priority tasks to be implemented in the village renewal plans. In total, approximately 500 randomly selected plans were analyzed using the representative method. On this basis, ten main types of action areas were identified, which were then analyzed with respect to regional diversity in two subsequent research periods (2007‒2013 and 2014‒2018). Main changes in preferences and implementation of tasks within particular action areas were also examined. It was observed that in general, villages tend to undertake actions related to sport, tourism and recreation. Enhancing transportation and communication functions is also very important. On the other hand, villages are least likely to focus on action areas for economic development. In addition, the author has attempted to investigate the current stage in advancement concerning village renewal process in Polish rural areas.

References:

Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9-24.
Beck C.A., Campbell D., Shrives P.J., 2010, Content analysis in environmental reporting research: Enrichment and rehearsal of the method in a British-German context, The British Accounting Review, 42, 3, s. 207-222. https://doi.org/10.1016/j.bar.2010.05.002
Biczkowski M., Biczkowska M., 2017, Rewitalizacja a odnowa wsi. Analiza porównawcza instrumentów Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 29, s. 27-29. https://doi.org/10.18778/1508-1117.29.02
Chmielewska B., 2009, Odnowa wsi jako jedna z form realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, [w:] B. Chmielewska (red.), Wybrane zagadnienia polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i na Ukrainie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 57-88.
Cymerman R., Grządka B., Tyszlo L., 2002, Gospodarka przestrzenna jako dziedzina wiedzy i praktyki kształtująca ład przestrzenny, Acta Scientarium Polonorum, Gospodarka Przestrzenna, 1, s. 5-15.
Heffner K., 2014, Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski - wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, 154, s. 37-58.
Idziak W., 2004, O odnowie wsi - poradnik, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
Idziak W., 2007. Odnowa wsi wobec wyzwań współczesności, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 147-164.
Jeziorska-Biel P., Wójcik M., 2017, Społeczne i przestrzenne aspekty procesu odnowy wsi (przypadek województwa łódzkiego), Biuletyn KPZK PAN, 267, s. 121-132.
Kamiński Z., 2008, Współczesne planowanie wsi w Polsce - zagadnienia ruralisty - monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 213-218.
Kuriata Z., 2005, Metoda opracowania planu rozwoju miejscowości, Architektura Krajobrazu, 1-2, s. 27-33.
Kuriata Z., 2006, Oddziaływanie programu odnowy wsi na kształtowanie przestrzeni wiejskiej, [w:] W. Czarnecki, D. Korolczuk (red.), Odnowa polskiej wsi, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 88-92.
Lipińska H., Kępkowicz A., Miącz D., 2013, Wiejskie ogrody przydomowe a tożsamość polskiej wsi, [w:] M. Milecka (red.), Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Tradycja jako czynnik spójności krajobrazowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 214-233.
Niedźwiedzka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
Niedźwiecka-Filipiak I., Kuriata Z., 2010, Architektura Krajobrazu w Programie Odnowy Wsi Opolskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, s. 24-27.
Niedźwiecka-Filipiak I., Kuriata Z., Drabiński A., 2011, Udział Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w realizacji Programu Odnowy Wsi, [w:] IV Polski Kongres Odnowy Wsi. Odnowa Wsi - opinie ekspertów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 26-34.
Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r., 2016, GUS, Warszawa.
Paradowski M., Zielińska R., 2007, Odnowa i rozwój wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 137-146.
Rorat J., Tabor S., 2014, Rozwój lokalny na obszarach wiejskich - ocena zagrożeń i możliwe kierunki rozwoju, Przegląd Zachodniopomorski, 3, 2, s. 263-271.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1737).
Wilczyński R., 2002, Odnowa wsi jako metoda wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań, s. 121-129.
Wilczyński R., 2005, Odnowa wsi jako środowisko zachowania i zgodnego z dziedzictwem kulturowym kształtowania krajobrazu wiejskiego, Architektura Krajobrazu, 1-2, s. 10-17.
Wilkin J., 2008, Od "oglądania się na państwo" do samoorganizacji środowisk wiejskich, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 90-94.
Wolski O., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia. Wieś i Rolnictwo, 175, 2, s. 121-147.
Wójcik M., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań geograficzno-osadniczych, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 9-20.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

53

Start page:

95

End page:

108

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: