Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "4. Biczkowski M., 2005, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno\-gospodarczego, a process przekształceń struktury agrarnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko\-mazurskiego w okresie transformacji systemowej, \[w\:\] E. Pałka \(red.\), Funkcje obszarów wiejskich, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 223–233."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information