Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Abstract = "Artykuł dotyczy problematyki nierówności poziomu zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej na wsi w Polsce, jako podstawowej determinanty poziomu życia. Celem zaprezentowanych w nim badań jest identyfikacja zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej oraz subiektywnych ocen gospodarstw domowych na wsi i porównanie ich z wybranymi obiektywnymi charakterystykami sytuacji materialnej tych podmiotów. Za reprezentatywne wskaźniki sytuacji mieszkaniowej gospodarstwa domowego przyjęto liczbę osób przypadających na 1 izbę w mieszkaniu, średnią liczbę m2 przypadających na 1 osobę w mieszkaniu czy fakt zamieszkiwania w samodzielnym mieszkaniu. Badano również wybrane charakterystyki jakości mieszkań. Przeprowadzono analizę porównawczą relacji między samooceną sytuacji mieszkaniowej, jej obiektywnymi charakterystykami oraz wybranymi charakterystykami gospodarstw zaliczanych do poszczególnych grup społeczno\-ekonomicznych. Analiza pozwoliła wykazać, że istnieje silna zależność między zaspokojeniem potrzeby mieszkaniowej gospodarstw a poziomem dochodów. Na podkreślenie zasługuje też istotny wpływ grupy odniesienia, za którą uznano grupę społeczno\-ekonomiczną gospodarstw domowych, na samoocenę sytuacji mieszkaniowej. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej. W artykule wykorzystano źródłowe dane z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych w Polsce w 2016 r. prowadzonych przez GUS."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information