Object structure

Title:

Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej = Rural resources in the local development of low-carbon economy

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Creator:

Wiśniewski, Paweł

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

low-carbon economy ; local plans of low-emission economy ; rural areas ; sustainable agriculture ; Starogrard poviat

Abstract:

The aim of the study is to assess the importance of rural resources and the ability to use their potential for the local low-carbon economy development. The paper presents a diagnosis of the situation of Polish agriculture and rural areas in terms of low-carbon economy. Strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats in the two key elements, i.e. maintenance or increase in the ability to absorb CO2 and reduction of greenhouse gas emissions from agricultural lands and soils, were indicated. Specific attention was paid to the high potential of agriculture and rural areas (including forestry) in terms of the possible use of their resources in order to increase the sequestration of carbon in biomass and soil and reduce greenhouse gas emissions, as well as the use of agricultural and agro-food processing with wood biomass for renewable energy development, including the production of biogas and biofuels. Moreover, the principles of operation of a low-carbon economy and the main bearings of low-carbon development of rural areas were determined. Also the need was stressed to include agriculture and rural areas into the local planning of low-carbon economy and their recognition in low-carbon economy plans which are being prepared by local government units. The proposed solutions are the result of the research and analyses carried out, as an author, during the work on a Pilot programme of low-carbon development of Starogard county. It is the first of such documents dedicated to low-carbon economy, drawn on a county scale in Poland.

References:

1. Bański J. (red.), 2010, Atlas rolnictwa Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
2. Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.
3. Gaweł E., 2011, Rola roślin motylkowatych drobnonasiennych w gospodarstwie rolnym, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 11, 3 (35), s. 73–91.
4. Harasim A., 2015, Użytkowanie powierzchni ziemi w Polsce w aspekcie stabilności ekologicznej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1, s. 66–71.
5. Kistowski M., 2006, Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze. Ocena jakości i ekoinnowacyjności programów ochrony środowiska województw opracowanych w latach 2001–2005, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 3, Komitet "Człowiek i Środowisko" PAN, Gdańsk–Warszawa.
6. Kistowski M., 2013, Atlas sozologiczny gmin Polski 2000–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
7. Koćmit A., 1998, Erozja wodna w obszarach młodoglacjalnych Pomorza i możliwości jej ograniczenia, Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 4B, s. 83–99.
8. Kozłowski S., Swędrzyński A., Zielewicz W., 2011, Rośliny motylkowate w środowisku przyrodniczym, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 11, 4 (36), s. 161–181.
9. Matyka M., 2012, Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce, Polish Journal of Agronomy, 10, s. 16–20.
10. Ostrowski J., Gutkowska A., Tusiński E., 2009, Udział czynnika wodnego w modelowaniu kategoryzacji oraz oceny przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 9, 4 (28), s. 187–202.
11. Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego, 2015, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
12. Polna M., 2005, Zmiany lesistości Polski w latach 1990–2001, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 4 (1), s. 51–60.
13. PROW, 2014, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
14. Raport II oceny śladu węglowego powiatu starogardzkiego dla lat 2005, 2010 i 2013 oraz prognoza ostrzegawcza na lata 2020 i 2030, 2015, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
15. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego (stan na dzień 30.03.2016 r.), 2016, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
16. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2015, GUS, Warszawa.
17. Skłodowski P., Bielska A., 2009, Właściwości i urodzajność gleb Polski – podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 9, 4 (28), s. 203–214.
18. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, 2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
19. Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, Warszawa.
20. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015, 2015, GUS, Warszawa.
21. Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, 2011, Bank Światowy, Washington DC.
22. Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L., 2008, Problemy erozji gleb na przykładzie kilku gmin w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 3 (41), s. 41–49.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

7

End page:

20

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: