Object structure

Title:

Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań = Functional specialization of rural areas in the Lubelskie Voivodeship considering local conditions

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Creator:

Flaga, Małgorzata ; Wesołowska, Monika

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Subject and Keywords:

województwo lubelskie ; obszary wiejskie ; specjalizacja funkcjonalna

Abstract:

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce spowodowały pojawienie się na obszarach wiejskich nowych trudności i wyzwań. W niniejszym opracowaniu przedstawiono korzystne i niekorzystne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, m.in. trudną sytuację demograficzną, niską jakość kapitału ludzkiego, peryferyjne położenie, monofunkcyjność obszarów, położenie na pograniczu religijnym i kulturowym i inne. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania wyznaczono obszary reprezentujące różne kierunki specjalizacji (obszary funkcjonalne), m.in. mieszkaniowe, turystyczno-rekreacyjne, usługowe, rolnicze i inne.

References:

1. Audyt turystyczny województwa lubelskiego, 2008, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, Warszawa. ; 2. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 3. Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów wiejskich, 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 4. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 5. Bański J., Flaga M. 2013, The areas of unfavourable demographic processes in eastern Poland – selected aspects, Barometr Regionalny, 11, 2, s. 11–18. ; 6. Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 36, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 7. Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 8. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. ; 9. Duczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo – wieś – państwo, PWN, Warszawa. ; 10. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 11. http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/sites/default/files/www_trm_nr_3.pdf ; 12. Janicki W. (red.), 2011, Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, Norbertinum, Lublin. ; 13. Janicki W., 2013, Obszary wiejskie w województwie lubelskim A.D. 2050, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. s. 53–66. ; 14. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., (Monitor Polski z 27 kwietnia 2012, poz. 252) ; 15. Kukuła S., Krasowicz S., Igras J., 2009, Potencjał żywicielski rolnictwa województwa lubelskiego na tle Wielkopolski i kraju, IUNG, Puławy (maszynopis). ; 16. Miszczuk A., 1993, Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, Dokumentacja Geograficzna, 3. ; 17. Miszczuk A., Wesołowska M., 2012, Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej-ujęcie typologiczne, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, Warszawa, s. 209–229. ; 18. Sikora J., 2012, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), s. 215–226. ; 19. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006–2020. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, t. 1, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin, 2005. ; 20. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.), Lublin, 2013. http://www.strategia.lubelskie.pl/SRWL%202014-2020%20FIN.pdf ; 21. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa. ; 22. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w]: A. Richling (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, cz. II, 3, Człowiek i krajobraz – ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/2, Warszawa, s.75–88. ; 23. Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 3, s. 37–62. ; 24. Śleszyński P., Czapiewski K., Komornicki T., Stępniak M., Świątek D., Węcławowicz G., Deręgowska A., Janc K., Jaworska B., Rosik P., Siłka P., Wisniewski R., 2012, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza, 3/2012, Warszawa. ; 25. Tucki A., 2008, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania, maszynopis pracy doktorskiej, Lublin. ; 26. Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat polskich, Filia Geographica, series Geogr.-Oeconomica, XVIII, s.79–104 ; 27. Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa. ; 28. Wesołowska M., 2013, Demographic Process in the Lubelskie Voivodeship Villages, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Transformation processes of rural areas, Studia Regionalia, 36, KPZK PAN, Warszawa, s. 187–202. ; 29. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

143

End page:

156

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: