RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań = Functional specialization of rural areas in the Lubelskie Voivodeship considering local conditions

Creator:

Flaga, Małgorzata ; Wesołowska, Monika

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Due to the socio-economic transformation, rural areas in Poland faced new difficulties and challenges. In this article, favorable and adverse factors for development of rural areas in the Lubelskie Voivodeship are presented (among others: unfavorable demographic conditions, low quality of human resources, peripheral localization, mono-functionality, location in the religious and cultural borderland). Taking into consideration all the factors mentioned above, areas with various functional specialization (functional areas) have been determined, e.g. with residential, tourism and recreation, service and agricultural functions.

References:

1. Audyt turystyczny województwa lubelskiego, 2008, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, Warszawa.
2. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów wiejskich, 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
5. Bański J., Flaga M. 2013, The areas of unfavourable demographic processes in eastern Poland – selected aspects, Barometr Regionalny, 11, 2, s. 11–18.
6. Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 36, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
8. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
9. Duczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo – wieś – państwo, PWN, Warszawa.
10. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa.
11. http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/sites/default/files/www_trm_nr_3.pdf
12. Janicki W. (red.), 2011, Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, Norbertinum, Lublin.
13. Janicki W., 2013, Obszary wiejskie w województwie lubelskim A.D. 2050, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. s. 53–66.
14. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., (Monitor Polski z 27 kwietnia 2012, poz. 252)
15. Kukuła S., Krasowicz S., Igras J., 2009, Potencjał żywicielski rolnictwa województwa lubelskiego na tle Wielkopolski i kraju, IUNG, Puławy (maszynopis).
16. Miszczuk A., 1993, Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, Dokumentacja Geograficzna, 3.
17. Miszczuk A., Wesołowska M., 2012, Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej-ujęcie typologiczne, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, Warszawa, s. 209–229.
18. Sikora J., 2012, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), s. 215–226.
19. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006–2020. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, t. 1, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin, 2005.
20. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.), Lublin, 2013. http://www.strategia.lubelskie.pl/SRWL%202014-2020%20FIN.pdf
21. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa.
22. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w]: A. Richling (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, cz. II, 3, Człowiek i krajobraz – ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/2, Warszawa, s.75–88.
23. Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 3, s. 37–62.
24. Śleszyński P., Czapiewski K., Komornicki T., Stępniak M., Świątek D., Węcławowicz G., Deręgowska A., Janc K., Jaworska B., Rosik P., Siłka P., Wisniewski R., 2012, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza, 3/2012, Warszawa.
25. Tucki A., 2008, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania, maszynopis pracy doktorskiej, Lublin.
26. Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat polskich, Filia Geographica, series Geogr.-Oeconomica, XVIII, s.79–104
27. Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
28. Wesołowska M., 2013, Demographic Process in the Lubelskie Voivodeship Villages, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Transformation processes of rural areas, Studia Regionalia, 36, KPZK PAN, Warszawa, s. 187–202.
29. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

143

End page:

156

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55724 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 3, 2015

Number of object content hits:

645

Number of object content views in PDF format

830

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/76045

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information