Object structure

Title:

Zmiany powierzchni jezior wybranych obszarów chronionych na podstawie materiałów kartograficznych* = Lake-area changes in selected protected areas on the basis of cartographic materials

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Creator:

Ławniczak, Agnieszka E. ; Kutyła, Sebastian

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

lake-area ; disappearance of lakes ; protected areas ; GIS

Abstract:

W pracy przedstawiono zmiany powierzchni jezior położonych na trzech obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz w randze parku narodowego lub krajobrazowego. Analizę obejmującą okres około 50 lat prowadzono na podstawie materiałów kartograficznych: niemieckich map topograficznych – Messtischblatt w skali 1:25 000 (1930) oraz polskich map topograficznych w układzie PUWG 1965 w skali 1:25 000 (1980). Największe zmiany powierzchni stwierdzono w odniesieniu do jezior na terenie Ostoi Wielkopolskiej, najmniejsze natomiast – na obszarze Ostoi Brodnickiej. Wyniki wykazały, że nie ma większych różnic tempa zaniku jezior na badanych obszarach Natura 2000 i w parkach. Najbardziej podatne na zmniejszenie się były jeziora średnie i małe o powierzchniach między 1 a 10 ha oraz między 10,1 a 50 ha. Wynika to z mniejszej ich odporności na degradację i ograniczonych zdolności do samooczyszczania się wód.

References:

1. Bartoszek L., 2007, Wydzielanie fosforu z osadów dennych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 42(240), s. 5-19. ; 2. Choiński A., 1995, Zarys limnologii fizycznej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 3. Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 4. Choiński A., Ławniczak A., Ptak M., Sobkowiak L., 2011, Causes of lake area changes in Poland, Journal of Resources and Ecology, 2, 2, s. 175-180. ; 5. Choiński A., Ptak M., 2009, Lake infill as the main factor leading to lake's disappearance, Polish Journal of Environmental Studies, 18, 3, s. 347-352. ; 6. Choiński A., Ptak M., Strzelczak A., 2012, Examples of lake disappearance as an effect of reclamation works in Poland, Limnological Review, 12, 4, s. 161-167. ; 7. Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Dondajewska R., 2010, The bottom sediments of Lake Uzarzewskie – a phosphorus source or sink?, Oceanological and Hydrobiological Studies, 39, 3, s. 81-91. ; 8. Kutyła S., 2009, Jeziora w sieci NATURA 2000 w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa, maszynopis. ; 9. Kutyła S., 2014, Characteristics of water level fluctuations in Polish lakes: a review of the literature, Environmental Protection and Natural Resources, 25, 3, s. 27-34. ; 10. Krüger G., Schnadt J., 2000, Die Entwicklung der geodätischen Grundlagen für die Kartographie und die Kartenwerke 1810-1945, Berlin-Brandenburg im Kartenbild, Berlin. ; 11. http://www.geobasis-bb.de/GeoPortal1/produkte/verm_bb/pdf/201-schnadt.pdf [14.03.2014] ; 12. Lange W., 1986, Fizyczno-limnologiczne uwarunkowania tolerancji systemów jeziornych Pomorza, Zeszyty Naukowe UG, Rozprawy i Monografie, 79, Gdańsk. ; 13. Ławniczak A.E., 2010, Overgrowing of two polymictic lakes in Central-Western Poland, Limnological Review, 10, 3-4, s. 147-156. ; 14. Ławniczak A.E., Choiński A., Kurzyca I., 2011, Dynamics of lake morphometry and bathymetry in various hydrological conditions, Polish Journal of Environmental Studies, 20, 4, s. 931-940. ; 15. Ławniczak A.E., Bartusz A., 2010, Zmiany struktury użytkowania stref przybrzeżnych jezior poddanych silnej antropopresji, [w:] A. Choiński (red.), Przemiany jezior i zbiorników wodnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 77-88. ; 16. Ławniczak A.E., Lipińska K., 2012, Problemy ochrony wód na obszarach chronionych na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej, [w:] A.E. Ławniczak (red.), Ekosystemy wodne i wodno-błotne na obszarach chronionych, Wyd. DANIEL Ewa Wierzchucka, Poznań-Tuchola, s. 35-45. ; 17. Ławniczak A.E. (red.), 2013, Operat ochrony ekosystemów wodnych i wód podziemnych, [w:] Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego, maszynopis w Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego, Jeziory. ; 18. Marszelewski W., Ptak M., Skowron R., 2011, Antropogenic and natural conditionings of disappearing lakes in the Wielkopolska-Kujawy Lake District, Roczniki Gleboznawcze, 62(2), s. 283-294. ; 19. Podbielkowski Z., Tomaszewicz H., 1996, Zarys hydrobotaniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 20. Ptak M., 2013a, Lake evolution in the Żnin region in the years 1912-1960 (Central Poland), Questiones Geographicae, 32, 1, s. 21-26. ; 21. Ptak M., 2013b, Historical medium-scale maps as a source of information on the overgrowing of lakes, Limnological Review, 13, 3, s. 155-162. ; 22. Ptak M., Ławniczak A.E., 2011, Changes in water resources in selected lakes in the middle and lower catchment of the River Warta, Limnological Review, 11, 1, s. 25-32. ; 23. Siwek J., 2006, Mapy topograficzne, [w] J. Pasławski (red.), Wprowadzenie do kartografii i topografii, Nowa Era, Warszawa, s. 235-290. ; 24. Sobczyński T., Joniak T., 2009, Co zagraża ekosystemowi Jeziora Góreckiego?, [w:] B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.), Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, Poznań-Jeziory, s. 51-62. ; 25. Wiśniewski B., Wolski T., 2005, Changes in Dąbie Lake bathymetry in the period 1962-1996, Limnological Review, 5, s. 255-262.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

95

End page:

107

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: