Object structure
Title:

Kreatywność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa opolskiego = Creativity as a rural development factor on the example of the Opolskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Bucka, Maria : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

rozwój obszarów wiejskich ; kreatywność ; innowacyjność ; sektory kreatywne ; województwo opolskie

Abstract:

W opracowaniu przedstawiono znaczenie i wpływ kreatywności oraz innowacyjności na rozwój obszarów wiejskich. Zdefiniowano pojęcie kreatywności i sektorów kreatywnych, wskazano działania w zakresie rozwoju kreatywności i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Określono wpływ działalności pozarolniczej na jakość życia ludności wiejskiej oraz przedstawiono przykłady aktywizacji i różnych działań kreatywnych będących formą przedsięwzięć innowacyjnych na obszarach wiejskich województwa opolskiego.

References:

1. Dobre przykłady "Odnowy Wsi" w województwie opolskim, 2017, Urząd Marszałkowski województwa opolskiego http://www.opolskie.pl/2017/10/program-odnowa-wsi-ma-juz-20-lat/(dostęp: 26.10.2017).
2. Florida R., 2005, Cities and the Creative Class, New York-London, Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203997673
3. Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla agroturystyki, 2015 http://www.rp.pl/Promocja-turystyczna/307089939-Gospodarstwa-opiekuncze-szansa-dla-agroturystyki.htm (dostęp: 08.07.2015).
4. Hełpa-Liszkowska K., 2009. Potencjał kulturowy w procesie stymulowania rozwoju obszarów wiejskich, Journal of Agribusiness and Rual Development, 2 (24), s. 83-93.
5. Idziak W., Idziak P., Kamiński R., 2015, Wsparcie dla turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2014-2020 oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych, ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
6. Informacje i opracowania statystyczne. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku, 2017, Departament Rolnictwa, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, GUS, Warszawa.
7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., 2012. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
8. Kraśnicka T., 2012, Wokół pojęcia przedsiębiorczości, Przegląd Organizacji, 6, s. 14-16.
9. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., 2009, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Ecorys Polska SA, Warszawa, s. 12-13.
10. Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., 2011, Specyfika pozarolniczej działalność gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5, s. 401-415.
11. Mickiewicz A., Mickiewicz B., 2016. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 1, Szczecin, s. 181-185.
12. Mempel-Śnieżyk A., 2012, Gospodarka kreatywna-kwestie interpretacyjne z uwzględnieniem możliwych związków z turystyką kulturową, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 81-82.
13. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 2013, Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Warszawa.
14. Narodziny kreatywnych regionów, 2011, rozmowa A. Mikołajczyka z R. Floridą. Brief for Poland. http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf (dostęp: 15.05.2011).
15. Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku. Analizy statystyczne, 2018, GUS, Warszawa-Olsztyn, s. 29-51.
16. Polska Sieć Odnowy Wsi, 2013, http://psorw.pl/26/4/utworzenie-polskiej-odnowy-i-rozwoju-wsi.html (dostęp: 12.06.2013).
17. Raszkowski A., 2014, Znaczenie kreatywności w rozwoju regionalnym, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s 161-173.
18. Rolnictwo społeczne, 2018, http://www.kalendarzrolnikow.pl/1219/rolnictwo-spoleczne (dostęp: 15.01.2018).
19. Schumpeter J., 1960, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
20. Szultka S., 2012, Klastry w sektorach kreatywnych motory rozwoju miast i regionów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
21. The Economy of Culture in Europe, 2006, Raport KEA European Affairs dla Komisji Europejskiej, Bruksela, http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf (dostęp: 06.03. 2006).
22. Wieś przyszłości, 2012, http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php? id=204 (dostęp: 25.01.2012).
23. Wilczyński R., 2011, Odnowa wsi w Polsce u progu XV-lecia, Odnowa Wsi - Opinie ekspertów. IV Polski Kongres Odnowy Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, s. 505-514.
24. Wsparcie rolnictwa, 2016, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020, (dostęp: 12 lipca 2016).
25. Zagrody Edukacyjne, 2014, https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/edukacja-na-obszarach-wiejskich/ogolnopolska-siec-zagrod-edukacyjnych.html (dostęp: 30.01.2014).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

127

End page:

137

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: