Object structure

Title:

Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy = Rural landscape as a collective project

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Górka, Anna

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; wiejskość ; krajobrazy wiejskie ; partycypacja ; zarządzanie przestrzenią

Abstract:

W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika stąd konieczność poszukiwania zintegrowanych metod i innowacyjnych narzędzi podtrzymujących i przywracających równowagę, spójność i różnorodność. Wnioskowanie oparto na przeglądzie badań. Zwrócono uwagę, że warunkiem kształtowania ładu przestrzennego na określonym terytorium jest wspólna dla społeczności lokalnej wizja rozwoju konstruowana w procesie mediacji. Poszukiwano jej podstaw w ujęciach wiejskości, które wypracowała socjologia wsi oraz geografia humanistyczna. Następnie ukazano rolę partycypacji w negocjowaniu decyzji przestrzennych oraz rolę oddziaływania krajobrazu w kształtowaniu wyobrażenia terytorium. Zgromadzone argumenty doprowadziły do wniosku, że wizja rozwoju może powstawać w procesie partycypacyjnego zarządzania krajobrazem.

References:

1. Arnstein S.R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 35,4, s. 216–224. ; - ; 2. Berleant A., 2011, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, Wydawnictwo Universitas, Kraków. ; 3. Domanowska M., 2015, Social initiatives as a means of participation in the transformation of city space, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture,36, s. 57–69. ; 4. Frouws J., 1998, The Contested Redefinition of the Countryside. An Analysis of Rural Discourses in the Netherlands, Sociologia Ruralis, 38 (1), s. 54–68. ; - ; 5. Gaze M., 2015, Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s.181–187. ; - ; 6. Górka A., 2016, Krajobrazowy wymiar ruralistyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. ; 7. Gramberger M., 2001, (red.) Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych. Rządzenie, wyd. I – Paryż, 2001; wydanie polskie 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor. ; 8. Halamska M., 2009, Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania, [w:] G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek-miasto-region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 123–136. ; 9. Halamska M., 2011, Wiejskość jako kategoria socjologiczna, Wieś i Rolnictwo, 1 (150), Studia i Rozprawy, s. 37–55. ; 10. Halfecree K., 2006, Rural space: constructing a three-fold architecture, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P.H. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, s. 44–62. ; 11. Harvey D., 1996, Justice, Nature and the Geography of Difference, Wiley-Blackwell, Oxford. ; 12. Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Scholar, Warszawa. ; 13. Jollivet M.,1996, Les fondements agraires de l'Europe, [w:] M. Jollivet, N. Eizner (red.), L'Europe et ses campagnes, Paris, Presses de Sciences Po, s. 15–36. ; 14. Kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (04.02.2018) http://rpo.lubuskie.pl ; 15. Lefebvre H., 1991, The Production of Space, Donald Nicholson-Smith [trans.]Blackwell, Oxford UK, Cambridge USA. ; 16. Lipińska B., 2011, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Ujęcie krajobrazowe, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk. ; 17. Marsden T., Murdoch J., Lowe P., Munton R., Flynn A., 1993, Constructing the Countryside, UCL Press, London. ; 18. Mormont M., 1996, Le rural comme catégorie de lecture du social, [w:] M. Jolliet, N. Eizner (eds.), L'Europe et ses campagnes, Presses de Sciences Po, Paryż, s. 161–176. ; 19. Nacher A., 2016, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 20. Niedźwiecka-Filipiak I., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole. ; 21. Pawłowska K., 2008, Idea i metody partycypacji społecznej w architekturze krajobrazu, [w:] U. Myga-Piątek, K. Pawłowska (red.), Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 617–624. ; 22. Pawłowska K., 2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ; 23. Ploege J., 2008, The New Peasantries. Struggles for Autonomy and Sustainability in an Area of Empire and Globalization, Earthscan, London. ; 24. Raszeja E., 2013, Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów Wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ; 25. Solon J., 2014, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 21, s. 26–44. ; 26. Stanny M., Śliwowska Z., Hoffmann R., Miasto–wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym, Zeszyty Naukowe WNE Politechniki Koszalińskiej, 20, s.265–279. ; 27. Taylor Ch., 2001, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Wydawnictwo Znak, Kraków. ; 28. Wilkin J., O potrzebie i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja Rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 9–14.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

21

End page:

30

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: