Object structure

Title:

Potencjał rozwoju rolnictwa i specjalizacja produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych w Polsce = Potential of agriculture development and specialization of agricultural production in regional dimension in the context of smart specializations in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Creator:

Mazurek, Damian

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; specjalizacja inteligentna ; potencjał rozwoju ; specjalizacja produkcji rolniczej ; rozwój rolnictwa ; Regionalna Strategia Innowacji

Abstract:

W artykule przedstawiono analizę potencjału rozwoju sektora rolnego w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych. Dokonano analizy dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym pod kątem specjalizacji inteligentnych. Przeanalizowano 3 potencjały: gospodarczy, naturalny i naukowo-badawczy. Ponadto dokonano analizy specjalizacji produkcyjnych w każdym z regionów pod kątem profilu produkcji, jak też liczby kierunków produkcji rolnej. W artykule dokonano także syntetycznej oceny potencjałów rozwoju w kontekście wdrażania poszczególnych regionalnych specjalizacji inteligentnych. Cele Strategii Europa 2020 rozszerzają politykę regionalną o wypracowanie Regionalnych Strategii Innowacji, w ramach których regiony zobligowane są do zidentyfikowania swoich mocnych stron. Ma to duże znaczenie w kontekście nowego programu finansowania w latach 2014–2020, gdyż wspierane w ramach RSI inicjatywy mają wdrożyć województwa w innowacyjny model rozwoju gospodarczego. Jednakże wybór inteligentnej specjalizacji nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty potencjał regionu w danym sektorze. Sektor rolnictwa jest ponadto specyficzny ze względu na wiele uwarunkowań, przez co potencjał produkcji ogółem jest mało porównywalny między regionami.

References:

1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
2. Barca F., McCann P., Rodríguez-Pose A., 2012,The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, Journal of Regional Science, 52 (1), s. 134–152.
-
3. Bathelt, H., Glückler J., 2012, Wirtschafts geographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive, UTB, Stuttgart.
4. Benner M., 2013, From smart specialisation to smart experimentation: Towards a new theoretical framework for EU regional policy, SPACES online, 11, Issue 2013–04, Toronto and Heidelberg.
5. Bilbao-Osorio B., Rodríguez-Pose A., 2004, From R&D to innovation and economic growth in the EU, Growth Change, 35 (4), s. 434–455.
-
6. Bowler I.R., 1986, Intensification, concentration and specialization in agriculture – the case of European Community, Geography, 71, s. 14–24.
7. Bowler I.R., 1987, The regional restructuring of production in capitalist agriculture, Rural Systems, 5, 1, s. 17–26.
8. Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K., 2014, Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Geoprofit, Warszawa.
9. Dzierżanowski M., 2013, Definiowanie i rozwijanie inteligentnych specjalizacji – wnioski z dobrych praktyk w zakresie polityk klastrowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
10. Foray D., 2009, Understanding "Smart Specialization" [w:] The Question of R&D Specialization: Perspectives and policy implications, JRC Scientific and Technical Reports, European Commission, Bruksela.
11. Foray D., David P.A., Hall B., 2009, Smart Specialisation – The Concept, Knowledge Economists Policy Brief, 9, Bruksela.
12. Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 1, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, s. 25–48.
13. Kardas M., 2011, Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE, 2, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 121–135.
14. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa: Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne, 187, IGiPZ PAN, Warszawa.
15. Kulikowski R., 2012, Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny, 4 (30), WSZiA, Zamość, s. 17–29.
16. McCann P., Ortega-Argiles R., 2015, Smart specialization, regional growth and applications to European Union cohesion policy, Regional Studies, 49, s. 1291–1302.
-
-
17. Naldi L., Nilsson P., Westlund H., Wixe S., 2015, What is Smart Rural Development? Journal of Rural Studies, 40, s. 90–101.
-
18. Okuniewski J., 1959, Intensywność i poziom produkcji w gospodarstwach chłopskich, PWRiL, Warszawa.
19. Okuniewski J., 1958, Próba oznaczenia kierunków produkcji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, IERiGŻ–PIB, Warszawa.
20. Pluta W., 1977, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
21. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press LTD, London.
-
22. Proniewski M., 2013, Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów: zarys metodologiczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (ekspertyza).
23. Pytkowski W., 1964, Niektóre pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 165–169.
24. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku, 2011, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów.
25. Rehfeld D., 2013, Clusterpolitik, intelligente Spezialisierung, soziale Innovationen – neue Impulse in der Innovationspolitik, IAT Forschung Aktuell, 04, Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule, Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen.
26. Rodrígues-Pose A., 2001, Is R&D investment in lagging areas of Europe worthwhile? theory and empirical evidence, Papers in Regional Science, 80 (3), s. 275–295.
-
-
27. Ślusarz G., 2015, Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania. Roczniki Naukowe SERiA, XVII, 6, Poznań.
28. Szyrmer J.H., 1975, Stopień specjalizacji rolnictwa, Próba zastosowania nowej metody mierzenia, Przegląd Geograficzny, 47, 1, s. 117–135.
29. Tłuczak A., 2016, Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 209–216.
-
30. Wojtaszek Z., 1963, Zagadnienia specjalizacji gospodarstw rolnych w Wielkiej Brytanii, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 6, Warszawa, s. 101–116.
31. Vanthillo T., Verhetsel A., 2012, Paradigm change In regional policy: towards smart specialisation? Lessons from Flanders (Belgium), Belgeo, 1–2, Inaugural issue, s. 5.
32. www.bdl.stat.gov.pl/bdl/start
33. www.minrol.gov.pl

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

171

End page:

186

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: