Object structure

Title:

Bricolage w wykorzystaniu zasobów społecznych wsi. Relacja między zasobami społecznymi obszarów partnerstw a kapitałem społecznym lokalnych grup działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich = Bricolage in the use of social resources of rural areas. Ther elation between social resources of partnerships and social capital of local action groups from provinces with varied social activist traditions.

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Creator:

Zajda, Katarzyna

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; kapitał społeczny ; zasoby społeczne ; lokalne grupy działania ; historyczne regiony Polski ; bricolage

Abstract:

W literaturze przedmiotu podejmuje się problem oddziaływania tradycji aktywności społecznej na różne cechy współczesnych społeczeństw, instytucji i organizacji, m.in. ich kapitał społeczny. Przedmiotem rozważań wniniejszym artykule jest relacja między wyposażeniem wzasoby społeczne obszarów obejmowanych wsparciem przez lokalne grupy działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich a ich kapitałem społecznym. W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytania: Czy usytuowanie lokalnych grup działania w województwach o historycznie odmiennych tradycjach aktywności społecznej różnicuje ich dostęp do zasobów społecznych? Czy deficyty zasobów społecznych obszarów, które obejmują wsparciem, negatywnie oddziałują na ich kapitał społeczny? Celem udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania analizie poddano 287 kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez członków 18 lokalnych grup działania. Uzyskane wyniki zinterpretowano wnawiązaniu dokoncepcji bricolage, ukazując jej nowe, nieopisywane dotąd oblicze.

References:

1. Azmat F., Ferdous A.S., Couchman P., 2015, Understanding the Dynamics Between Social Entrepreneurship and Inclusive Growth in Subsistence Marketplaces, Journal of Public Policy & Marketing, 34, 2, s. 252–271.
2. Baker T., Nelson R., 2005, Creating Something from Nothing: Resource Construction Through Entrepreneurial Bricolage, Administrative Science Quarterly, 50, 3, s. 329–66.
-
3. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
4. Di Domenico M.L., Haugh H., Tracey P., 2010, Social Bricolage: Theorizing Social Value Creation in Social Enterprises, Entrepreneurship Theory and Practice, 34, 4, s. 681–703.
-
5. Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
6. Działek J., 2014, Is social capital useful for explaining economic development in Polish regions?, Geografiska Annaler; Series B, Human Geography 96, 2, s. 177–193.
-
7. Halamska M., 2007, Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi [w:] G. Gorzelak (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 76–96.
8. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo 4, 149, s. 104–119.
9. Levi-Strauss C., 1967, The Savage Mind, University of Chicago Press, Chicago.
10. Miner A.S., Bassoff P., Moorman C., 2001, Organizational Improvisation and learning: A field study, Administrative Science Quarterly, 46, s. 304–337.
-
11. Peisert A., Kotnarowski T., 2012, Tradycje obywatelskie polskich regionów a partycypacja obywatelska, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 250–273.
12. Portes A., 1998, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, 24, s. 1–24.
-
13. Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Durak D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
14. Putnam R.D., 2000, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
-
15. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
16. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Wasilewski K. (red.), 2009, Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
18. Weick K.E., 1993, The collapse of sense making in organizations: The Mann Gulch disaster, Administrative Science Quarterly, 38, s. 628–652.
-
19. Zajda K., 2012, Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 2, 155, s. 69–81.
20. Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014, Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
21. Zajda K., Michalska S., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4, 153, s. 123–138.
22. Zarycki T., 2004, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, Kultura i Społeczeństwo, 48, s. 45–65.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

117

End page:

129

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: