Object structure

Title:

Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej – między strategią a praktyką = Use of landscape resources in the municipal spatial policy in the Poznań agglomeration – between strategy and practice

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Creator:

Wilkaniec, Agnieszka ; Raszeja, Elżbieta ; Szczepańska, Magdalena

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; zasoby przestrzenne ; walory przyrodnicze ; krajobrazy kulturowe ; gminy podmiejskie ; aglomeracja poznańska

Abstract:

Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe mogą stanowić istotną podstawę rozwoju gmin wiejskich. Intensywna urbanizacja terenów podmiejskich powoduje, że są one narażone na znacznie szybszą utratę tych zasobów niż jednostki położone peryferyjnie w stosunku do aglomeracji miejskich. Tym ważniejsza wydaje się w tym kontekście identyfikacja istniejących walorów w gminach podmiejskich, a także ich ochrona z wykorzystaniem narzędzi planistycznych. Celem prezentowanych badań jest rozpoznanie sposobu wykorzystania zasobów krajobrazowych w gminach aglomeracji poznańskiej oraz konfrontacja praktyki gospodarowania przestrzenią z zapisami w studiach gmin. Posłużono się przykładem trzech gmin – Dopiewo, Tarnowo Podgórne i Stęszew – położonych w zachodniej części powiatu poznańskiego w paśmie intensywnego rozwoju osadnictwa podmiejskiego. Wskazano cenne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych i zbiorników wodnych. Przeprowadzono badania dotyczące dynamiki zmian użytkowania przestrzeni będącej w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów, opisywanych w dokumentach planistycznych gmin jako najcenniejsze z punktu widzenia występujących zasobów. Zaobserwowano wyraźne różnice w sposobie prowadzenia polityki przestrzennej poszczególnych gmin w kontekście zachowania posiadanych zasobów.

References:

1. Baranowski A., 2002, Koncepcja partnerstwa "miasto-wieś", [w:] E. Raszeja (red.), Obszary wiejskie – problemy, projekty, wizje, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, s. 32–44. ; 2. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 29–43. ; 3. Bański J., 2014, Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 47–56. ; 4. Böhm A., 2008, Skuteczność istniejących w Polsce instrumentów prawnych, Czasopismo Techniczne, Architektura, 1-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 137–146. ; 5. Głębocki B., 2008, Zmiany w strukturze własnościowej i użytkowaniu gruntów w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej, [w:] T. Kaczmarek, A. Mazgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 177–192. ; 6. Halamska M., 2006, Polska: nowy kształt relacji wieś-miasto, Roczniki Socjologii Wsi, 26, s. 138–162. ; 7. Kowicki M., 1997, Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza Miasta, Monografia, 242, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ; 8. Raszeja E., 2006, Quo vadis civitas? – A rus. Przestrzenno-krajobrazowe aspekty procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Poznania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 6, Architektura i Urbanistyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 49–56. ; 9. Raszeja E., 2008, Ochrona krajobrazu kulturowego w teorii i praktyce zarządzania przestrzenią, [w:] K. Zimniewicz (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 49–67. ; 10. Raszeja E., Wilkaniec A., dr Mezer E., 2010, Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 11. Raszeja E., 2013, Ochrona Krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ; 12. Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej – metropolia Poznań 2020, 2011, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań. ; 13. Staszewska S., 2012, Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego Miasta, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 4, s. 53–68. ; 14. Szczepańska M., Wilkaniec A., 2014, Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 45–60. ; 15. Świderski A. 2007, Geoinformacyjne modele prognozowania użytkowania ziemi, Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań. ; 16. Wójcik M., 2013, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 17. Gmina Dopiewo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z naniesieniem zmiany studium w formie ujednoliconego tekstu, t. Kierunki, t. Uwarunkowania, zaktualizowane uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/308/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo w Poznaniu. ; 18. Mapa topograficzna w skali 1:25000, 1979, 422.24 Dopiewo, 422.22 Przeźmierowo, zdjęcie topograficzne 1977 r., Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa. ; 19. Messtichbtatt, 1940–44, mapy stolikowe w skali 1:25000, założone w latach 1890–92, Dabrowka (sekcja 3666), Buk (sekcja 3665), Sady (sekcja 3556), Gr. Gay (sekcja 3565) http://mapy.amzp.pl/maps.shtml (dostęp w lutym 2016) ; 20. Ortofotomapa, 2014,dostępna online w bibliotekach programu ArcGIS. ; 21. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stęszew 2010, załącznik do uchwały nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 r. ; 22. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stęszew, 2014, załącznik do uchwały nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 r. ; 23. Tarnowo Podgórne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, część A. Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, część B. Kierunki Zagospodarowania przestrzennego, 2011, załącznik do Uchwały Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku. ; 24. Uchwała Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki położonych w obrębach geodezyjnych Tomice, Mirosławki i Rybojedzko, gmina Stęszew. ; 25. Wyrok NSA z 2014–11–19, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-osk-1014–13/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_skargi_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_i/2bf5228.html (dostęp w marcu 2016)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

105

End page:

123

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: