Object structure

Title:

Finansowanie struktur klastrowych w perspektywie 2014–2020 – wnioski dla klastrów na obszarach wiejskich = Financing cluster structures in the perspective of 2014-2020 - conclusions for clusters in rural areas

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41

Creator:

Heffner, Krystian ; Klemens, Brygida

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cluster ; rural clusters ; financing of clusters ; cluster policy ; rural areas

Abstract:

The article presents sources of financing cluster structures in the context of the proposed distribution of European funds in Poland for the period of 2014-2020. Possibilities, conditions and limitations for supporting cluster initiatives related to the new EU cohesion policy objectives were also indicated. The article aims to assess potential directions for supporting clusters operating in rural areas and identifies possible effects of the new mode of cluster financing for structures operating in the countryside.

References:

1. Anderson P., Rosenkopf L., 2004, Global recombination: cross-border technology and innovation management, [w:] H. Gatignon, J.R. Kimberly, R. Gunter (red.), The INSEAD - Wharton Alliance on Globalizing. Strategies for Building Successful Global Businesses, Cambridge University Press, Cambridge.
2. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P., 2004, Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation, Progress in Human Geography, 28, 1, s. 31–56.
3. Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania, 2010, Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting SA, PARP, Warszawa.
4. Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania, 2012, J. Hołub-Iwan (red.), PARP, Warszawa.
5. Benchmarking klastrów w Polsce – Raport ogólny, 2014, PARP, Warszawa.
6. Boschma R.A., 2004, Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective, Regional Studies, 38, 9, s. 1001–1014.
7. Chorób R., 2013, Czynniki warunkujące rozwój i funkcjonowanie innowacyjnych struktur integracyjnych w agrobiznesie, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 6, s. 45–49.
8. Dzierżanowski M. (red.), 2012, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa.
9. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, 2010, nr KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Komunikat Komisji, Komisja Europejska Bruksela.
10. European Commission 2002, Industrial Policy in an Enlarged Europe, Brussels.
11. European Commission, 2003, European Trend Chart on Innovation, Thematic Report – Cluster Policies, Brussels.
12. European Commission, 2008, Towards world-class clusters in the European Union. Implementing the broad-based innovation strategy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2008) 652 final, Brussels.
13. Fabińska M., 2015, Klastry w nowej perspektywie programowej 2014–2020, [w:] J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 402, s. 84–94.
14. Godlewska S., 2014, Klastry jako katalizator rozwoju gospodarczego i myśli innowacyjnej, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, s. 46–54.
15. Heffner K., Klemens B., 2011, Możliwości współfinansowania struktur klastrowych w teorii i praktyce, [w:] A. Łuczyszyn (red.), Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe, 31, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław, s. 111–129.
16. Heffner K., Klemens B., 2012, Struktury klastrowe w gospodarce przestrzennej – wybrane korzyści i problemy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, [w:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Przestrzeń a rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 241, Wrocław, s. 56–64.
17. Isaksen A., 2013, Knowledge-based Clusters and Urban Location: The Clustering of Software Consultancy in Oslo, [w:] A. Cumbers, D. McKinnon (red.), Clusters in Urban and Regional Development, Routledge, Abingdon, s. 187–204.
18. Kaliszczak L., Grzebyk M., Walenia A., 2008, Proces tworzenia klastra rolno-spożywczego, [w:] D. Bobrecka-Jamro, W. Jastrzebska, E. Szpunar-Krok, B. Tuziak (red.), Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Difin, Warszawa.
19. Klemens B., 2012, Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2, 28, Zamość.
20. Klemens B., 2014, Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014–2020, Barometr Regionalny, 2, 12, Zamość.
21. Klemens B., 2015, Klastry turystyczne i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki. Wybrane problemy, Biuletyn KPZK PAN, 256, Warszawa, s. 27–52.
22. Klemens B., 2015, Wpływ kapitału społecznego i sieciowania na rozwój innowacji wśród przedsiębiorstw, [w:] K. Malik, Ł. Dymek (red.), Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. Uwarunkowania skutecznej współpracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
23. Komisja Europejska, 2010, Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, SEC (2010) 1161, COM (2010) 546 wersja ostateczna, Bruksela.
24. Kowalska A., 2010, Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
25. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
26. Krajowy Program Reform Europa 2020, 2011, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2011.
27. Kusa R., 2008, Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, [w:] Zarządzanie gospodarkami opartymi na wiedzy, Kraków, http://www.zarz.agh.edu.pl/rkusa/ZZ_P28_08'%20 UwarunkowaniaRozwojuKlastrowTurystycznych.pdf
28. Majewska A., 2015, Uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce w latach 2010–2014, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie, XLII, 1, s. 147–160.
29. Matusiak K.B., Stawasz E., 2001, Otoczenie instytucjonalne małych firm innowacyjnych, [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 51–52.
30. Nepal: Rural Finance Sector Development Cluster Program, 2007, Asian Development Bank.
31. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
32. Piątyszek-Pych A., 2013, Rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki rozwoju opartej na klastrach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64/2 (2013), Szczecin, s. 151–158.
33. Plawgo B., 2014, Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badań, PARP, Warszawa.
34. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
35. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. projekt, Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, 2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa.
36. Ratajczak-Mrozek M., 2012, Motywy współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, s. 37–41.
37. Ruan J., Zhang X., 2009, Finance and Cluster-Based Industrial Development in China, Economic Development and Cultural Change, 58, s. 143–164.
38. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Dynamiczna Polska 2020", 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
39. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
40. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 22 października 2015.
41. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 5 listopada 2015.
42. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 22 października 2015.
43. Szewczuk-Stępień M., Romaniuk U., 2011, Analiza finansowa z uwzględnieniem wsparcia z UE możliwości powstawania oraz rozwoju klastrów w województwie opolskim. Ocena ekspercka, [w:] W. Duczmal, W. Potwora (red.), Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Ocena ekspercka, Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole, s. 191–242.
44. Szymoniuk B., 2014, Polityka klastrowa – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów?, [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
45. Śniecińska, K., 2008, Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej przy wykorzystaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013, [w:] M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 394–404.
46. Urbančíková N., Burger P., 2014, Financing Clusters from Public Founds in the European Countries, Journal of Applied Economic Sciences, 9 (1), s. 148–157.
47. Zygmunt A., 2014, R&D Expenditures in Poland. Voivodship Perspective, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 12, 2, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość.
48. Zygmunt J., 2013, Innowacyjność przedsiębiorstw a rozwój regionu na przykładzie województwa opolskiego, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 11, 3, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

83

End page:

96

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: