Object structure
Title:

Urban and Rural Cultural Landscapes in the Functional Urban Region of Bratislava

Subtitle:

Europa XXI 22 (2012)

Creator:

Hanušin, Ján ; Huba, Mikuláš ; Ira, Vladimír ; Podolák, Peter

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

p. 133-183

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cultural landscape ; urban-rural space ; Bratislava ; functional urban regions ; demograhphic situation ; environmental quality ; quality of life ; land cover

References:

1. Antrop M., 2004, Landscape change and the urbanization process in Europe, Landscape and UrbanPlanning, 67: 9–26.
-
2. Antrop M., 2006, Sustainable landscapes: contradiction, fiction or utopia?, Landscape and UrbanPlanning, 75: 187–197.
-
3. Bezák A., 1990, Funkčné mestské regióny v sídelnom systéme Slovenska [Functional urban regionsin the settlement system of Slovakia], Geografický časopis, 42: 57-73.
4. Bezák A., 2000, Funkčné mestské regióny na Slovensku [Functional urban regions in Slovakia],Geographia Slovaca, 15, Geografický ústav SAV.
5. Cebecauerová M., 2007, Analýza a hodnotenie zmien štruktúry krajiny [Analysis and evaluation ofthe landscape structure changes], Geographia Slovaca, 24, Geografický ústav SAV.
6. Claval P., 2005, Reading the rural landscapes, Landscape and Urban Planning, 70: 9–19.
-
7. Hahs A K., McDonnell M.J., 2006, Selecting independent measures to quantify Melbourne’surban–rural gradient, Landscape and Urban Planning, 78: 435–448.
-
8. Halfacree K.H., 2009, Urban-Rural Continuum, in Kitchin R., Thrift N. (eds.), International Encyclopediaof Human Geography, Vol. 12., Elsevier, Amsterdam - Oxford, 119-124.
-
9. Hanušin J., Huba M., Ira V., Klinec I., Podoba J., Szőllős J., 2000, Výkladový slovník termínov z trvalejudržateľnosti (Sustainability Dictionary), Bratislava, STUŽ/SR.
10. Huba M., Ira V., Chrenka B., 2010, Environmentálna situácia mestských a vidieckych obcí SR podlavybraných indikátorov [The environmental situation of urban and rural communes in the SlovakRepublic according to selected indicators]. in Ira V., Podolák P. (eds.), Sídelná štruktúra Slovenska(diferenciácie v čase a priestore), Geographia Slovaca 27, Geografický ústav SAV, 57-79.
11. Huba M. Ira V., Chrenka B., 2011, Odlišnosti medzi rurálnym a urbánnym prostredím na Slovenskuvo svetle vybraných environmentálnych ukazovateľov [Differences between the Rural and UrbanEnvironments in Slovakia in the Light of Selected Environmental Indicators]. Životné prostredie,45, 115-118.
12. Huba, M., Ira, V., Mačáková, S., Švihlová, D., Záborská, Z. (2000), Indikátory trvalo udržateľnéhorozvoja miest, [Indicators of sustainable development of cities and towns] Košice, ETP Slovenskoa STUŽ/SR.
13. Ira V., Andráško I., 2010, Infraštruktúra a vybavenosť obcí: percepcia a hodnotenie vo vybranýchregiónoch Slovenska [Infrastructure and amenities in communes: perception and assessment inselected regions of Slovakia], in Ira V., Podolák P. (eds.), Sídelná štruktúra Slovenska (diferenciáciev čase a priestore), Geographia Slovaca 27, Geografický ústav SAV, 19-40.
14. Jarvis H., 2005, Moving to London Time: Household co-ordination and the infrastructure of everydaylife, Time & Society, 14: 133–154.
-
15. MacGregor-Fors I., 2011, Misconceptions or misunderstandings? On the standardization of basicterms and definitions in urban ecology, Landscape and Urban Planning, 30: 347-349.
-
16. Massam B.H., 2002, Quality of life: public planning and private living, Progress in Planning, 58:141-227.
-
17. Moravanská K., 2010, Suburbanizácia na Slovensku a jej dopady na spoločenstvá obcí, [Suburbanizationin Slovakia and its impacts on rural communes], Geographia Slovaca 27, Geografický ústavSAV, 81–100.
18. Palang H., 2009, Evolution of the post-Soviet rural world and landscape. Proceedings from the EightCouncil of Europe Workshops for the implementation of ELC, Malmö, 137–142.
19. Podolák P., 2007, Geografické aspekty suburbanizácie a priestorový pohyb obyvateľstva. [Geographicalaspects of suburbanization and spatial movement of population], Životné prostredie,41: 298-302,
21. Pohyb obyvateľstva Slovenskej republiky podľa obcí v rokoch 1971-2009. [Balance of movement of thepopulation in the Slovak republic by Communes 1971-2009 Bratislava, Štatistický úrad SR.
20. Podolák P., Huba M., Hanušin J., 2011, O stave a perspektívach Podmalokarpatskej kultúrnej krajiny[On state and perspectives of podmalokarpatska cultural landscape], Prognostické práce, 3:5-25.
22. Primdahl J., Swaffield S., 2009, Landscape trasformation and policy challenges. Proceedings fromthe Eight Council of Europe Workshops for the implementation of ELC, Malmö, 143-150.
23. Slavík V., Kurta T., 2007, Rezidenčná suburbanizácia v zázemí Bratislavy – nový trend v migráciiobyvatelstva [Residential suburbanization in hinterland of Bratislava – new tend in migration ofpopulation], Forum Statisticum Slovacum, 3: 201-207.
24. Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991, 1992, Bratislava, Štatistický úrad SR.
25. Sčítanie ľudu, domov a bytov 2001, 2001, Bratislava, Štatistický úrad SR.
26. Štatistický lexikón obcí ČSSR 1974, 1974, Praha, Federální statistický úřad.
27. Šveda M., 2009, Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v priestorovej zóne Bratislavy[Spatial structure of residential suburbanization in the suburban zone of Bratislava],Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, 53: 169-182.
28. Toit du M., Cilliers S.S., 2011, Aspects influencing the selection of representative urbanizationmeasures to quantify urban-rural gradients. Landscape Ecology, 26: 169-181.
-

Relation:

Europa XXI

Volume:

22

Start page:

163

End page:

174

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2012.22.13

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: