Object structure

Title:

Perspektywy rozwoju innowacyjnych funkcji pomorskich wsi = Perspectives for the development of innovative functions of Pomeranian villages

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Creator:

Czapiewska, Gabriela : Autor ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

funkcje wsi ; obszary wiejskie ; wielofunkcyjność ; innowacyjność ; region pomorski

Abstract:

Podstawowym warunkiem rozwoju wsi jest wzrost ich różnorodności, przede wszystkim poprzez wzbogacanie struktury funkcji społeczno-gospodarczych. Wraz z postępującymi procesami rozwojowymi na obszarach wiejskich ujawnia się i wzmacnia znaczenie różnorodnych funkcji dotychczas nieakcentowanych. Zakres przestrzenny badań obejmował województwo pomorskie. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie perspektyw rozwoju innowacyjnych funkcji pomorskich wsi, a także zdefiniowanie zmian zachodzących w poszczególnych funkcjach obszarów wiejskich i relacji między nimi, z uwzględnieniem przede wszystkim funkcji produkcyjnej, gdyż rolnictwo pozostaje nadal kluczową funkcją obszarów wiejskich regionu pomorskiego. W artykule zobrazowano klasyfikacje funkcji wsi i rolnictwa w oparciu o różnorodne kryteria. Podkreślono znaczącą rolę pojawiających się nowych funkcji na wsiach badanego terenu, często innowacyjnych i perspektywicznych, wywierających wpływ na dalszy rozwój obszarów wiejskich Pomorza.

References:

Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 32-56.
Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., 2009, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, s. 11-38.
Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
Bański J., 2017, Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa.
Błąd M., 2010, Kulturowe funkcje wsi i rolnictwa, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 165-180.
Czapiewska G., 2012a, Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11, 2, s. 49–63.
Czapiewska G., 2012b, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, s. 109–123.
Czapiewska G., 2013, Trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 153-164.
Czapiewska G., 2014, Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich regionu pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, [w:] R. Rudnicki, M. Kluba (red.) Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 171-185.
Czapiewska G., 2015, Renewable energy sources in the context of sustainable development of Northern Poland rural areas, [w:] Energy and Clean Technologies, Conference proceedings, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Albena, Bulgaria, s. 447-454.
Czapiewska G., 2018, Innowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza - przykład zagród edukacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31, s. 39-58. https://doi.org/10.18778/1508-1117.31.03
Czyżewski B., Majewski R., Staniszewski J., 2012, Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne KPSW, 5, s. 401-416.
Dietl J., Gregor B., 1979, Funkcje obszarów wiejskich i ich wpływ na obsługę handlową, Biuletyn KPZK PAN, 101, Warszawa.
Domański R., 1989, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa.
Durand G., Van Huylenbroeck G., 2003, Multifunctionality and Rural Development a General Framework, [w:] Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Aldershot, s. 1-16.
Feltynowski M., 2009, Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
Gloza-Musiał H., 2000, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, [w:] H. Zaniewska, A. Pawłat-Zawrzykraj, H. Gloza-Musiał (red.), Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 57-68.
Heffner K., 2012, Ewolucja funkcji w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej w Polsce, [w:] A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa, s. 39-60.
Innowacyjna wieś pomorska, 2017, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubań.
Jaworski M., 2010, Społeczno-gospodarcze zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa pomorskiego, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań (maszynopis).
Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.
Kłodziński M., 2010, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, Studia BAS, 24, 4, s. 9-28.
Kmita-Dziasek E., 2015, Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, www.ksow.pl (19.09.2018).
Kmita-Dziasek E., Bogusz M., 2017, Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, [w:] J. Wojciechowska (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania, Kraków - Łódź, s. 115-133.
Kołodziejczak A., 2017, Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 37, s. 41-49.
Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 601-611.
Kozera M., 2012, Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich obszarów wiejskich, Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 2, s. 46-53.
Kutkowska B., 2012, Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29, s. 97-110.
Niedzielski E., 2015, Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, s. 84-92. https://doi.org/10.5604/00441600.1152187.
Okuniewski J., 1995, Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa, 295, 43, s. 11-17.
Oleszko-Kurzyna B., 2009, Wspólna Polityka Rolna wobec wyzwań nowych funkcji rolnictwa z perspektywy Polski, Roczniki Naukowe SERiA, 9, 2, Warszawa - Poznań - Olsztyn, s. 174-179.
Pomorskie stawia na OZE, 2019, www.rpo.pomorskie.eu (11.01.2019).
Rohrscheidt A.M., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy, GWSHM, Gniezno.
Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z., 2017, Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza. Raport z badania, Fundacja Wspomagania Wsi, www.fundacjawspomaganiawsi.pl (15.10.2018).
Salamon J., 2005, Badania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, s. 145-155.
Sawicka J., 2003, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 170, s. 93-107.
Stasiak A., Zgliński W., 1997, Podstawowe problemy obszarów wiejskich na przełomie XX-XI wieku, [w:] A. Stasiak, W. Zgliński (red.), Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, IGiPZ PAN, Warszawa.
Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław.
Stola W., 1992, Typologia i regionalizacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, IERiGŻ, Warszawa.
Suszyński A., 1993, Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Meetepenningen E., Verspecht A., 2007, Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Reviews in Landscape Research, 1, 3, www.lrlr.landscapeonline.de (16.10.2018). https://doi.org/10.12942/lrlr-2007-3
W pomorskim duże inwestycje w produkcję energii z OZE, 2019, www.rpo.pomorskie.eu (11.01.2019).
Wieliczko B., 2006, Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Studia i Monografie, 134, IERiGŻ, Warszawa.
Wierzbiński B., 2000, Przedsiębiorczość pozarolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Seria, 2, 4, Bydgoszcz, s. 85-89.
Wilkin J. (red.), 2005, Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa.
Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i impilkacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
Wlazły A., 2018, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności, Progress in Economic Sciences, 5, s. 65-94.
Woods M., 2005, Rural Geography: processes, respondes and experiences in rural restructuring, Sage, London.
Woś A., Zegar J., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

7

End page:

24

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.54.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: