RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Perspektywy rozwoju innowacyjnych funkcji pomorskich wsi = Perspectives for the development of innovative functions of Pomeranian villages

Creator:

Czapiewska, Gabriela : Autor ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Contemporary villages are becoming increasingly differentiated, both in the regional and socio-economic sense. Transformation of these areas is an ongoing process, resulting in changing their functions. Growing diversity of agriculture gives way to increasing multi-functionality of rural areas. Along with the progressive development processes in rural areas, significance of various functions – not yet accentuated – is being revealed and amplified. The study presents functional transformation of rural areas on the example of Pomerania region. These areas have enhanced their socio-economic, environmental, cultural and spatial functions. The aim of this study is to define changes taking place in individual functions of rural areas and their mutual relations. Agriculture and forestry play an important role in rural areas, acting as a basis for natural resource management and development of the rural landscape. The article illustrates classifications of village and agriculture functions based on various criteria. Significant role of emerging new functions in the villages of the studied area, often innovative and prospective, influencing further development of Pomeranian rural areas was emphasized. Fundamental condition for the development of the researched villages is to increase their diversity, in particular by enriching the socio-economic functions. Rural areas are currently facing numerous challenges and the driving force for their development lies within activity of their residents.

References:

Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 32-56.
Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., 2009, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, s. 11-38.
Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
Bański J., 2017, Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa.
Błąd M., 2010, Kulturowe funkcje wsi i rolnictwa, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 165-180.
Czapiewska G., 2012a, Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11, 2, s. 49–63.
Czapiewska G., 2012b, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1, s. 109–123.
Czapiewska G., 2013, Trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 153-164.
Czapiewska G., 2014, Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich regionu pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, [w:] R. Rudnicki, M. Kluba (red.) Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 171-185.
Czapiewska G., 2015, Renewable energy sources in the context of sustainable development of Northern Poland rural areas, [w:] Energy and Clean Technologies, Conference proceedings, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Albena, Bulgaria, s. 447-454.
Czapiewska G., 2018, Innowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza - przykład zagród edukacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31, s. 39-58. https://doi.org/10.18778/1508-1117.31.03
Czyżewski B., Majewski R., Staniszewski J., 2012, Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, Roczniki Ekonomiczne KPSW, 5, s. 401-416.
Dietl J., Gregor B., 1979, Funkcje obszarów wiejskich i ich wpływ na obsługę handlową, Biuletyn KPZK PAN, 101, Warszawa.
Domański R., 1989, Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa.
Durand G., Van Huylenbroeck G., 2003, Multifunctionality and Rural Development a General Framework, [w:] Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Aldershot, s. 1-16.
Feltynowski M., 2009, Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
Gloza-Musiał H., 2000, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, [w:] H. Zaniewska, A. Pawłat-Zawrzykraj, H. Gloza-Musiał (red.), Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 57-68.
Heffner K., 2012, Ewolucja funkcji w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej w Polsce, [w:] A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa, s. 39-60.
Innowacyjna wieś pomorska, 2017, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubań.
Jaworski M., 2010, Społeczno-gospodarcze zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa pomorskiego, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań (maszynopis).
Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.
Kłodziński M., 2010, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, Studia BAS, 24, 4, s. 9-28.
Kmita-Dziasek E., 2015, Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, www.ksow.pl (19.09.2018).
Kmita-Dziasek E., Bogusz M., 2017, Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, [w:] J. Wojciechowska (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania, Kraków - Łódź, s. 115-133.
Kołodziejczak A., 2017, Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 37, s. 41-49.
Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 601-611.
Kozera M., 2012, Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich obszarów wiejskich, Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 2, s. 46-53.
Kutkowska B., 2012, Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29, s. 97-110.
Niedzielski E., 2015, Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, s. 84-92. https://doi.org/10.5604/00441600.1152187.
Okuniewski J., 1995, Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa, 295, 43, s. 11-17.
Oleszko-Kurzyna B., 2009, Wspólna Polityka Rolna wobec wyzwań nowych funkcji rolnictwa z perspektywy Polski, Roczniki Naukowe SERiA, 9, 2, Warszawa - Poznań - Olsztyn, s. 174-179.
Pomorskie stawia na OZE, 2019, www.rpo.pomorskie.eu (11.01.2019).
Rohrscheidt A.M., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, Potencjał. Perspektywy, GWSHM, Gniezno.
Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z., 2017, Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza. Raport z badania, Fundacja Wspomagania Wsi, www.fundacjawspomaganiawsi.pl (15.10.2018).
Salamon J., 2005, Badania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, s. 145-155.
Sawicka J., 2003, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 170, s. 93-107.
Stasiak A., Zgliński W., 1997, Podstawowe problemy obszarów wiejskich na przełomie XX-XI wieku, [w:] A. Stasiak, W. Zgliński (red.), Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, IGiPZ PAN, Warszawa.
Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław.
Stola W., 1992, Typologia i regionalizacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, IERiGŻ, Warszawa.
Suszyński A., 1993, Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Meetepenningen E., Verspecht A., 2007, Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Reviews in Landscape Research, 1, 3, www.lrlr.landscapeonline.de (16.10.2018). https://doi.org/10.12942/lrlr-2007-3
W pomorskim duże inwestycje w produkcję energii z OZE, 2019, www.rpo.pomorskie.eu (11.01.2019).
Wieliczko B., 2006, Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, Studia i Monografie, 134, IERiGŻ, Warszawa.
Wierzbiński B., 2000, Przedsiębiorczość pozarolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Seria, 2, 4, Bydgoszcz, s. 85-89.
Wilkin J. (red.), 2005, Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa.
Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i impilkacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
Wlazły A., 2018, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie teorii wielofunkcyjności, Progress in Economic Sciences, 5, s. 65-94.
Woods M., 2005, Rural Geography: processes, respondes and experiences in rural restructuring, Sage, London.
Woś A., Zegar J., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

7

End page:

24

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119985 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.54.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 3, 2020

Number of object content hits:

555

Number of object content views in PDF format

1052

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/139466

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information