Object structure

Title:

Po wojnie, zimą. Berlinek w opowieściach jego nowych mieszkańców

Subtitle:

After the war, in winter. Berlinek in the stories of its new residents ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Creator:

Karpińska, Grażyna Ewa

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

osiedla poniemieckie ; szaber ; zajmowanie opuszczonych mieszkań ; styczeń 1945 ; warunki bytowe ; „wrastanie” w mieszkania ; rzeczy po Niemcach ; Berlinek ; Łódź

Abstract:

Berlinek to miejscowa nazwa osiedla mieszkaniowego, wybudowanego w Łodzi na Julianowie podczas drugiej wojny światowej dla oficerów i wyższych urzędników administracji niemieckiej. Niemcy opuścili je w pośpiechu w styczniu 1945 roku, a już w lutym mieszkania te zajęli polscy lokatorzy. W artykule odtwarzam obraz zasiedlania przez Polaków mieszkań na Berlinku natychmiast po ucieczce Niemców z miasta, jaki został zapisany w ich pamięci i wyobraźni. Kluczem do antropologicznego poznania stały się relacjezebrane od osób, które po wojnie w bardzo młodym wieku zamieszkały na Berlinku wraz z rodzinami, jak również od tych, które poznały przebieg wydarzeń z opowieści rodziców lub teściów

References:

Barthes R. 2001, Lektury, przeł. Kłosiński K. i in., Wydawnictwo KR, Warszawa ; Bolanowski T. 2013, Architektura okupowanej Łodzi. Niemieckie plany przebudowy miasta, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź ; Brodski J. 2003, Dyptyk petersburski, czyli przewodnik po przemianowanym mieście, przeł. Husarska A., Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa ; Brosz M. 2012, Gospodarowanie przestrzenią mieszkalną. Poszukiwanie koncepcji ładu przestrzeni indywidualnej jako jej odtwarzanie, [w:] Maślanka T., Strzyczkowski K. (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 209–218 ; de Certeau M., 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Thiel-Jańczuk K., Wydawnictwo UJ, Kraków ; Csikszentmihalyi M., Rochberg-Halton E. 1981, The Meaning of Things: Domestic Objects and the Self, Cambridge University Press, Cambridge ; Douglas M. 2007, Czystość i zmaza, przeł. Bucholc M., PIW, Warszawa ; Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. Sadza A.,Wydawnictwo UJ, Kraków ; Halbwachs, M. 2008, Społeczne ramy pamięci, przeł. Król M., PWN, Warszawa ; Jewdokimow M. 2011, Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa ; Kamiński Ł. 2000, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego, Adam Marszałek, Toruń ; King P. 2004, Private Dwelling. Contemplating the Use of Housing, Routledge, New York ; Krajewski M. 2004, Śmieci w sztuce. Sztuka jako śmieć, „Zeszyty Artystyczne”, nr 13, s. 51–65 ; Lévinas E. 1998, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. Kowalska M., PWN,Warszawa ; Marszałek M. 2014, Autobiografia, [w:] Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Scholar, Warszawa, s. 53–58 ; Paczyńska I. 1994, Gospodarka mieszkaniowa a polityka państwa w warunkach przekształceń ustrojowych w Polsce w latach 1945–1950 na przykładzie Krakowa, Wydawnictwo UJ, Kraków ; Perkowski P. 2008, Dom jako schronienie w Polsce Ludowej. Przypadek mieszkańców Gdańska (1945–1979), [w:] Opacki Z., Płaza-Opacka D. (red.), Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku. Zbiór studiów,Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 264–276 ; Perkowski P. 2015, Gdańsk – miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk ; Pink S. 2004, Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life, Berg, Oxford–New York ; Rybczyński W. 1996, Dom. Krótka historia idei, przeł. Husarska K., Marabut, Gdańsk–Warszawa ; Rzepkowska A. 2009, Sybiracy: wspólnota – pamięć – narracja. Studium antropologiczne, PTL, Łódź ; Dziennik Łódzki, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/495356,19-stycznia-1945-r-rosjanie-wyzwolili-lodz-zdjeciafilm,id,t.html, 18.11.2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; click here to follow the link

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: