Object structure

Title:

Relikty pomostu średniowiecznego młyna w Nasielsku

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Creator:

Błoński, Mariusz ; Żukowski, Robert

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill., 24 cm

Subject and Keywords:

Nasielsk ; Mazovia ; medieval archaeology ; mill ; milling industry

References:

Baranowski Bohdan. 1977. Polskie młynarstwo, Wrocław ; Bagniewski Zbigniew, Kubów Piotr. 1977. Średniowieczny młyn wodny z Ptakowic na Dolnym Śląsku, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXV, nr 1, s. 3–30 ; Błoński Mariusz. 2018. Nasielsk we wczesnym średniowieczu, Warszawa ; Błoński Mariusz, Szwarczewski Piotr. 2008. Antropogeniczne przekształcenia doliny Nasielnej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska w Nasielsku, „Archeologia Polski”, t. LIII, z. 2, s. 291–317 ; Dokumenty. 1887. Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków ; Iwaszczuk Urszula. 2015. „Szczątki zwierzęce z Nasielska, st. «Mleczarnia»” (maszynopis ekspertyzy w archiwum Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych IAE PAN w Warszawie) ; Kazimierski Józef. 1970. Rozwój przestrzenny miasta Nasielska, [w:] Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, red. S. Pazyra, Warszawa, s. 29–38 ; Księga ziemska. 1920. Księga ziemska zakroczymska pierwsza 1423–1427, wyd. A. Rybarski,Warszawa, k. 165 ; Kuncewicz Adam. 1929. Plany przeglądowe miast polskich, Warszawa ; Mosty. 1920. Mosty wojenne, I: Mosty polowe, Warszawa, biblioteka cyfrowa Politechniki Krakowskiej ; Nowy Kodeks. 1989. Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. II: dokumenty z lat 1248–1355, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław ; Pacuski Kazimierz. 2017. „Nasielsk. Kasztelania nasielska, nadania książęce 1386 r. oraz pierwsi właściciele Nasielska z rodu Prawdziców”, Warszawa (maszynopis w archiwum Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych IAE PAN w Warszawie) ; Słownik Geograficzny. 1885. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa, s. 925–926 ; Sadowska-Topór Jolanta. 1999. Starożytne drogi w rejonie rzeki Dzierzgoń w świetle badań archeologicznych, Warszawa ; Szulta Wojciech. 2008. Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Toruń ; Trawkowski Stanisław. 1959. Młyny wodne w Polsce w XII wieku, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.VII, nr 1, s. 62–86

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

3

Start page:

381

End page:

394

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.007

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: