Object structure

Title:

Kolekcje we dworach ziemiańskich na terenach Rzeczypospolitej w dobie rozbiorów

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Creator:

Rosset (de), Tomasz F.

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill., 24 cm

Subject and Keywords:

manor ; artistic culture ; collection ; museum ; art

References:

Aftanazy Roman. 1986–1993. Materiały do dziejów rezydencji, t. 1–11, Warszawa ; Ajewski Konrad. 2004. Kolekcjonerstwo Konstantego Świdzińskiego. Z dziejów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. XXXVI, s. 21–77 ; Benjamin Walter. 2005. Pasaże, Kraków ; Bukowski Andrzej. 1989. Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim, Wrocław–Gdańsk ; Chopicki Edward. 1881. Wędrówka po guberni kijowskiej, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 310, s. 294–295 ; Chwalewik Edward. 1926–1927. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, Warszawa ; Epstein Tadeusz. 2005. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa ; Galeria rogalińska. 1998. Galeria rogalińska Edwarda Raczyńskiego (katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu), Poznań ; Gerson Wojciech. 1897. Znawstwo prawdziwe i rzekome w malarstwie, Warszawa ; Haskell Francis. 1988. Taste and the Antiqua: The Lure of Classical Sculpture 1500–1900, New Haven ; Jakimowicz Irena. 1973. Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas, Wrocław ; Klempert Mateusz. 2014. Dzieje fortuny rodu Kossakowskich z Wojtkuszek, [w:] Doktoranckie spotkania z historią, red. K.A. Kierski, M. Klempert, J. Śliczyńska, Olsztyn, s. 171–186 ; Kluczewska-Wójcik Agnieszka. 2014. Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków ; Łoski Józef, 1857. Biblioteka i muzeum Konstantego Świdzińskiego (wspomnienia z pobytuw Opoczyńskiem), „Gazeta Warszawska”, nr 138, s. 3–4; nr 140, s. 5–6; nr 143, s. 4–6; nr 146, s. 5–6; nr 148, s. 4; nr 149, s. 5; nr 151, s. 5–6; nr 153, s. 4–6 ; Łoziński Władysław. 1978. Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków ; O. 1903. Muzeum huculskie w Kołomyi, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 14, s. 274–275 ; Ostrowska-Kębłowska Zofia. 1979. Siedziby-muzea. Ze studiów nad architekturą XIX w. w Wielkopolsce, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród — Miasto, Materiały Sesji SHS Poznań, grudzień 1977, Warszawa, s. 69–108 ; Przezdziecki Aleksander. 1841. Galeria obrazów Pana Marcelego Żurowskiego w Iwańkowicach pod Berdyczowem, „Atheneum”, t. IV, s. 231–254 ; Przezdziecki Aleksander, Rastawiecki Edward. 1853–1858. Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia w dawnej Polsce, Warszawa–Paryż ; Rastawiecki Edward. 1850–1857. Słownik malarzy polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. 1–3, Warszawa ; Rosset (de) Tomasz F. 2014a. Kolekcja artystyczna: geneza, rozkwit, kryzys, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLV, s. 253–277 ; Rosset (de) Tomasz F. 2014b. Szkic o polskich kolekcjach artystycznych epoki zaborów, [w:]Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red.K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa, s. 24–43 ; Ryszkiewicz Andrzej. 1981. Galeria obrazów Ignacego Korwina-Milewskiego, [w:] A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa, s. 197–222 ; Rzyska-Laube Dobromiła. 2013. Początki waplewskich zbiorów artystycznych za czasów Antoniego Sierakowskiego (1783–1842), [w:] Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, red. J. Hochleitner, P. Szwedowski, Malbork, s. 115–126 ; Rzyska-Laube Dobromiła. 2014. Narodowy gabinet osobliwości. Zbiory Mieczysława Mieczkowskiego (1869–1947) z Niedźwiedzia, [w:] Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa, s. 115–135 ; Rzyska-Laube Dobromiła. 2015. Zaginiona kolekcja. Nowe ustalenia na temat zawartości zbiorów Sierakowskich z Waplewa oraz ich wojennych i powojennych losów, „Gdańskie Studia Muzealne”, t. 8: Pałac hrabiów Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Ludzie, miejsce, kolekcja, Gdańsk, s. 122–125 ; Skorupska-Szarlej Janina. 2012. Polskie malarstwo i grafika w zbiorach Niedzielskich w Śledziejowicach, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXVIII, s. 185–204 ; Skorupska-Szarlej Janina. 2016. Zbiory rzemiosła artystycznego, militariów i malarstwa obcego rodziny Niedzielskich, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXI, s. 253–287 ; Syrokomla Władysław. 1861. Borejkowszyzna — zbiorek obrazów, „Kuryer Wileński”, nr 90.Tazbir Janusz. 1987. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy, mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa ; Urbański Antoni. 1927. Kresowe siedziby polskie, które uległy zagładzie. Czerwony Dwór, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 52, s. 1085 ; Urbański Antoni. 1928a. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży: zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie, Warszawa ; Urbański Antoni. 1928b. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi, Warszawa ; Urbański Antoni. 1929a. Memento kresowe, Warszawa ; Urbański Antoni. 1929b. Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych, Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

3

Start page:

371

End page:

380

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.006

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: