Object structure

Title:

W drodze na zesłanie. Rozważania na temat relacji między- ludzkich w czasie transportu do Związku Radzieckiego

Subtitle:

Etnografia Polska 54 Z. 1-2 (2010)

Creator:

Rzepkowska, Aleksandra

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

zesłańcy syberyjscy ; zesłanie ; wojna światowa II (1939-1945) ; relacje międzyludzkie ; wspomnienia zesłańców ; autobiografie

References:

Baumeister Roy F., Zhang Liqing, Vohs Kathleen D. 2008, Plotka jako narzędzie kulturowego uczenia się, Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-Kulturalny, nr 4, s. 6–20 ; Benit-Leonkiewicz Irena 2000, Zesłańcze wspomnienia, My, Sybiracy, nr 11, s. 95–127 ; Ciesielski Stanisław, Hryciuk Grzegorz, Srebrakowski Aleksander 2003, Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Adam Marszałek, Toruń ; Dąbrowska Halina 2005, Syberia w oczach wygnańca. Pamięci naszej matki, My, Sybiracy, nr 16, s. 163–189 ; Deflem Mathieu 2002, Rytuał, anty-struktura i religia, czyli Victora Turnera procesualna analiza symboli, Polska Sztuka Ludowa. Konteksty, nr 1–2, s. 188–199 ; Dobroński Adam 1997, Losy Sybiraków, Zarząd Główny Związku Sybiraków, Warszawa ; Domgowski Józef 2001, Wspomnienia Sybiraka, [w:] Pamiętniki Sybiraków, red. J. Lew-Starowicz, A. Firlit, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz, s. 147–151 ; Dwyer Diana 2005, Bliskie relacje interpersonalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk ; Fader Janina 2001, Wspomnienie, [w:] Pamiętniki Sybiraków, red. J. Lew-Starowicz, A. Firlit, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz, s. 94–95 ; Głowacki Albin 1996, Deportacje obywateli polskich do Kazachstanu i ich osiedlenie w latach 1940–1941, [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. S. Ciesielski, A. Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 291–308 ; Głowacki Albin 1998, Początek drogi powrotnej do ojczyzny. Przesiedlenie części zesłańców polskich ze wschodniej Syberii na Powołże w 1944 roku, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Silesia, Wrocław, s. 445–451 ; Głowacki Albin 1998, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ; Głowacki Albin 2007, Przemieszczenia i przesiedlenia ludności polskiej w ZSRR w latach 1940–1946, My, Sybiracy, nr 18, s. 13–28 ; Grotowska-Leder Jolanta 2008, Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych – kontekst więzi społecznej, sieci społecznych, sieci wymiany, [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, red. J. Grotowska-Leder, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–27 ; Grzegorek Anna 2003, Narracja jako forma strukturyzująca doświadczenie, [w:] Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci, red. K. Krzyżewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 209–225 ; Hall Edward 1976, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa ; Hałas Elżbieta 2001, Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa ; Hirsch Marianne 1997, Family frames. Photography, narrative, and postmemory, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-London ; Jabłońska Irena 2001, Za co?, [w:] Pamiętniki Sybiraków, red. J. Lew-Starowicz, A. Firlit, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz, s. 47–58 ; Kafar Marcin A. 2002, Rozważania o antropologii Victora Wittera Turnera, Lud, t. 86, s. 13–29 ; Kaniowska Katarzyna 2004, „Memoria” i „postpamięć” a antropologiczne badanie wspólnoty, [w:] Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, red. G.E. Karpińska, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 43, PTL, Łódź, s. 9–28 ; Klauzer Genowefa 2008, Wspomnienia z zesłania na Sybir, My, Sybiracy, nr 19, s. 262–270 ; Kość Katarzyna 2002, Dehumanizacja kresu życia w warunkach zesłania, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, t. 6, red. J. Kolbuszewski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 255–260 ; Kość Katarzyna 2003, Dramat śmierci matek i ich dzieci w literaturze zesłańczej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, t. 7, red. J. Kolbuszewski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 371–383 ; Kość Katarzyna 2006, Tropami światów „odpamiętanych” – narracje zesłańcze a prawda historyczna w badaniach etnologicznych, Etnografia Polska, t. 50, z. 1–2, s. 159–176 ; Kość Katarzyna 2008, Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR (w latach 1940–1946), Prace Etnologiczne, t. 19, PTL, Wrocław ; Krupa Aleksandra 2010, Aromaty i smrody. Olfaktoryczny pejzaż miasta, [w:] Lato w mieście. Różne oblicza kultury, red. R. Godula-Węcławowicz, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa–Kraków, s. 163–179 ; Kuczyński Antoni 1997, Wysiedlenie i podróż w nieznane, [w:] Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940–1946. Studia, red. S. Ciesielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 45–77 ; Kuczyński Antoni 2004, Związek Sybiraków liczy 75 lat, Niepodległość i Pamięć, nr 1, s. 195–212 ; Lachowicz Stefania 2001, Bezlitosna rzeczywistość – krzyk prawdy, [w:] Pamiętniki Sybiraków, red. J. Lew-Starowicz, A. Firlit, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz, s. 83–93 ; Lichocik Marianna 2001, Sześć lat walki o dziecko, My, Sybiracy, nr 12, s. 196–203 ; Maciejewski Mikołaj 2008, W ziemi zesłańczej pozostali moi rodzice i rodzeństwo, My, Sybiracy, nr 19, s. 270–278 ; Markowska Cecylia 1998, Wspomnienia Sybiraczki, My, Sybiracy, nr 9, s. 114–135 ; Michalak Jarosław 1998, Pożegnania przy „słupie grobowym nadziei”. Granica uralska w pamiętnikach Sybiraków, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Silesia, Wrocław, s. 101–105 ; Michalik Janina B. 2006, Moje życie: lata 1939–1946, My, Sybiracy, nr 17, s. 205–218 ; Misiejuk Józef 2008, Zesłańcze losy: Perkowicze, Pinega, Łapa, Charków, My, Sybiracy, nr 19, s. 283–300 ; Moczydłowska Jadwiga 2005, Pamiętnik cierpieniem pisany, My, Sybiracy, nr 16, s. 207–217 ; Nowak-Dziemianowicz Mirosława 2002, Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; Olczykowa Wanda 1997, Wspomnienia z Kazachstanu, cz. I, My, Sybiracy, nr 8, s. 132–146 ; Ong Walter J. 1992, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin ; Pamiętniki… 2001, Pamiętniki Sybiraków, red. J. Lew-Starowicz, A. Firlit, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz ; Pessel Włodzimierz K. 2008, Odór Warszawy. Poznanie miasta poprzez węch, Kultura Miasta. Miasto w Kulturze, nr 4, s. 63–79 ; Pietrzycka Helena 2000, Spojrzenie wstecz po sześcioletnim pobycie w Kazachstanie, My, Sybiracy, nr 11, s. 168–181 ; Podgórecki Adam 1976, Zagadnienia patologii społecznej, PWN, Warszawa ; Podlaska Zdzisława 2000, Sześć lat w Kazachstanie, My, Sybiracy, nr 11, s. 182–209 ; Rancew-Sikora Dorota 2007, Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Trio, Warszawa ; Raźny Anna 1999, Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa świadectwo prawdy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Ricoeur Paul 1992, Filozofia osoby, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków ; Ricoeur Paul 1993, Życie w poszukiwaniu opowieści, Logos i Ethos, nr 2, s. 225–236 ; Rokuszewska-Pawełek Alicja 2002, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ; Rzepkowska Aleksandra 2009, Sybiracy: wspólnota — pamięć — narracja. Studium antropologiczne, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 48, PTL, Łódź ; Rzepkowska Aleksandra 2010, Tabu ciała i płci w pamiętnikach Sybiraczek, Zesłaniec, nr 42, s. 29–42 ; Rzyski Zbigniew I. 2008, Urywki wspomnień z zesłania, My, Sybiracy, nr 19, s. 309–312 ; Simmel Georg 2006, Most i drzwi. Wybór esejów, Oficyna Naukowa, Warszawa ; Skirgajło Henryk 2010, Moje syberyjskie zielone lata, Zesłaniec, nr 42, s. 43–75 ; Sprys Zofia J. 2007, Smutna to była nasza karawana, My, Sybiracy, nr 18, s. 265–289 ; Stanisławiak Ewa 2005, Pamięć autobiograficzna: najbardziej osobista forma ludzkiej pamięci, [w:] Pamięć, zjawiska zwykłe i niezwykłe, red. E. Czerniawska, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-giczne, Warszawa, s. 50–74 ; Starostka Leszek 2008, Stawiski – Ust’Kałmanka – Stawiski. Wspomnienia z lat 1939–1946, My, Sybiracy, nr 19, s. 313–319 ; Szarota Tomasz 1978, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, Czytelnik, Warszawa ; Titkow Anna 1993, Stres i życie społeczne. Polskie doświadczenia, PIW, Warszawa ; Turner Victor 1977, The ritual process: structure and anti-structure, Aldine Publishing Company, Chicago ; Wawrzyniak Barbara 2001, Deportowane dzieciństwo. Opowiadanie z pamięci własnej oraz informacji rodzeństwa i matki, [w:] Pamiętniki Sybiraków, red. J. Lew-Starowicz, A. Firlit, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz, s. 17–46 ; Wieczorkiewicz Anna 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków ; Wiśniewska Waleria 2007, Deportacja na Syberię, My, Sybiracy, nr 18, s. 289–296 ; Wojtyło Roman 2009, W tajgach Sybiru i na stepach Ukrainy, Zesłaniec, nr 41, s. 59–92 ; Zwolan Agata 1997, Aksjologia domu zesłańczego, [w:] Obraz domu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki, Warszawa, s. 37–46 ; Żaroń Piotr 1990, Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, PWN, Warszawa

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

54

Issue:

1-2

Start page:

23

End page:

45

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0071-1861

Source:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: