Object structure

Title:

Z problematyki polskich badań składu chemicznego ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej metodą fluorescencji rentgenowskiej

Subtitle:

Archeologia Polski Vol. 52 (2007) No 1-2 ; On Polish X-ray fluorescence analyses of the chemical composition of Late Medieval and modern potte

Creator:

Bis, Magdalena

Contributor:

Zych, Iwona. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

P. 186-202 ; 25 cm ; Bibliography p. 198-200 ; English summary

Subject and Keywords:

late Middle Ages-modern period -- Poland ; late Middle Ages-modern period pottery ; chemical composition of pottery ; X-ray fluorescence researches

References:

1. Auch M., 2004, Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. lubelskie, „Archeologia Polski ", vol. 49, z. 1-2, pp. 49-94 ; 2. Barbacki A. red., 2003, Mikroskopia elektronowa, Poznań ; 3. Barszcz E., Manecki A., 1988, Rentgenowska analiza spektralna w mikroobszarach. Mikro analizator rentgenowski, [w:] Metody badań minerałów i skał, A. Bolewski, W. Żabiński red., Warszawa, wyd. 2, pp. 658-690 ; 4. Bis M., 2005, Badania laboratoryjne naczyń z glin kaolinitowych z Solca nad Wisłą, [w:] Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki ba-dawczej, A. Buko, L. Kajzer red., Kielce-Łagów, pp. 161-181 ; 5. Buko A., 1976, Niektóre aspekty współczesnych badań nad zagadnieniem pochodzenia ceramiki zabytkowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ", R. 24, nr 4, pp. 611-620 ; 6. Buko A., 1997, Ceramika wczesnośredniowieczna, późnośredniowieczna i nowożytna, [w:] Klecza-nów. Badania rozpoznawcze 1989-1992, A. Buko red., Warszawa, pp. 173-217 ; 7. Buko A., Werfel Z., 1977, Zastosowanie kwantometru do badania składu chemicznego ceramiki zabytkowej, „Archeologia Polski ", vol. 22, z. 2, pp. 301-328 ; 8. Chmielewski H., Baran L., Skupiński S., 1968, Ilustrowany słownik techniczny dla wszystkich, Warszawa ; 9. Czerni S. red., 1967, Encyklopedyczny słownik techniczny, Warszawa ; 10. Daszkiewicz M., 1994, Badania fizyko-chemiczne ceramiki zabytkowej na przykładzie późnośredniowiecznej ceramiki płockiej, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, A. Gruszczyńska, A. Targońska red., Rzeszów, pp. 245-247 ; 11. Daszkiewicz M., Wyciślik H., 1989, Zastosowanie fluorescencyjnej spektroskopii rentgenowskiej do identyfikacji surowca ceramiki zabytkowej, „Archeologia Polski", vol. 34, part 2, pp. 253-258 ; 12. Daszkiewicz M., Raabe J., 1989, Wyznaczanie temperatury pierwotnego wypalania ceramiki zabytkowej, " Archeologia Polski", vol. 34, part 1, pp. 29-38 ; 13. Daszkiewicz M., Raabe J., 1989, Zastosowanie elektronowego mikroskopu skaningowego do określania temperatury wypalania ceramiki zabytkowej, „Archeologia Polski", vol. 34, part 2, pp. 259-264 ; 14. Dereń J., Piątkiewicz-Dereniowa M., Stoch L., 1966, O surowcach i technologii dawnych kafli wawelskich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 14, nr 1, pp. 21-35 ; 15. Dziunikowski B., 1991, Radiometryczne metody analizy chemicznej, Warszawa ; 16. Girdwoyń A., 1987, Wyniki analiz fizykochemicznych składu i temperatury płynięcia polew, [w:] M. Dąbrowska, Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław--Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, pp. 233-255 ; 17. Girdwoyń A., 1997, Wyniki analiz składu chemicznego szkliw ceramicznych, [w:] K. Sulkowska--Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie, Toruń, aneks nr 2 (brak numeru strony) ; 18. Hunicz A., 1984, Studia z archeologii średniowiecznego Lublina, Warszawa ; 19. Kara M., Sikorski A., 1988 Wstępne wyniki badań laboratoryjnych kafli z opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 36, nr 4, pp. 665-680 ; 20. Kociszewski L., 1966, Metody laboratoryjne badania przedmiotów zabytkowych ze szkła, Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu, t. 6, Wrocław-Warszawa-Kraków, pp. 49-75 ; 21. Kociszewski L., Kruppé J., 1962, Niektóre badania fizykochemiczne jako metoda badawcza w studiach nad dziejami produkcji garncarskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 10, nr 1-2, pp. 167-182 ; 22. Kociszewski L., Kruppé J., 1964, Analizy fizykochemiczne zawartości pieca wapiennego z Solca nad Wisłą, pow. Lipsko, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 12, nr 1, pp. 61-66 ; 23. Kociszewski L., Kruppé J., 1965, Wyniki analiz fizykochemicznych próbek naczyń, cegieł i zapraw z Solca nad Wisłą, pow. Lipsko, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 13, nr 1, pp. 133-138 ; 24. Kociszewski L., Kruppé J., 1973, Badania fizykochemiczne ceramiki warszawskiej XIV-XVII wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, vol. 47, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk ; 25. Kruppé J., 196,7 Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV, Wrocław-Warszawa-Kraków ; 26. Kunicki-Goldfinger J. J., 2005, Konserwacja i badania dwóch szklanych naczyń z rzymskiego Novae, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia 29, Archeologia szkła 9, Toruń, pp. 269-274 ; 27. Lelek R., 2004, Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI-XVII w.), Kraków ; 28. Manecki A., Niewodniczański J., 1988, Rentgenowska analiza fluorescencyjna, [w:] Metody badań minerałów i skał, A. Bolewski, W. Żabiński red., Warszawa, wyd. 2, pp. 632-657 ; 29. Morysiński T. W., 2000, Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane z Komorowa k. Warszawy, Studia i Materiały Archeologiczne, vol. 10, pp. 129-158 ; 30. Piątkiewicz-Dereniowa M., Dereń J., Hauber J., Polaczkowa E., 1958, Charakterystyka chemiczna zabytkowych kafli wawelskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Ceramika", vol. 2, nr 16, pp. 73-79 ; 31. Ryszewska K., 2001, Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie, Prace Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nr 25, Kielce ; 32. Wałowy A., 1979, Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicz-nych, „Materiały Archeologiczne", vol. 19, pp. 5-151 ; 33. Werfel Z., 1974, Zastosowanie rentgenofluorescencyjnej metody badania składu chemicznego su-rowców szklarskich, „Szkło i Ceramika", R. 25, z. 2, pp. 38-42 ; 34. Ziółkowska M., 1997, Wstępna analiza petrograficzna szlifów cienkich próbek ceramiki ze Strzelna (wg wyróżnionych makroskopowo grup surowcowych), [w:] K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie, Toruń, aneks nr 1 (brak numeru strony)

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

52

Issue:

1-2

Start page:

186

End page:

202

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: