Object structure

Title:

Kilka uwag o pieczęciach z okresu panowania Kazimierza Jagiellończyka

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 51 (2013)

Creator:

Grulkowski, Marcin

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

p.19-32 : ill. ; Annex ger. ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

seals - Poland - Middle Ages ; diplomatics - Poland - 15th c. ; administrative documents - Poland - 15th c. ; kings and rulers - Poland - 15th c. - archives ; Kazimierz IV Jagiellończyk (King of Poland ; 1427-1492)

References:

Acten der Ständetage Preussens, Königlichen Anteils (Westpreussen), Bd. 1, hg. von F. Thunert, Danzig 1896. ; Bära M., Über die Gerichte in Preussen zur Zeit der polnischen Herrschaft, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 47, 1904, s. 95–96. ; Biskup M., Kazimierz Jagiellończyk, w: Królowie polscy w Toruniu, red. tenże, Toruń 1984, s. 10–16. ; Biskup M., Prusy Królewskie i Krzyżackie (1466–1526), w: Historia Pomorza, t. 2: Do roku 1815, cz. 1: (1464/66–1648/57), red. G. Labuda, Poznań 1976, s. 75–80. ; Blumhoff E., Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der westpreussischen Stände im 15. Jahrhundert, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 34, 1894, s. 42–45. ; Borawska T., Bażyński Gabriel h. Wiewiórka, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1: A–F, red. S. Gierszewski, Gdańsk 1992, s. 69. ; Borawska T., Machwic Otto, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. 3: L–P, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 132–133. ; Chorążyczewski W., Czego wciąż nie wiemy o kancelariach centralnych dawnej Rzeczypospolitej?, w: Belliculum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska — stan obecny i perspektywy badań, red. W. Chorążyczewski i J. Tandecki, Toruń 2011, s. 47–74. ; Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007. ; Dwa fragmenty ksiąg kancelaryjnych królewskich z 1–ej połowy XV wieku, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1907. ; Gąsiorowski A., O dokumencie sądowym w Polsce późnośredniowiecznej, „Czasopismo Prawno Historyczne”, 21, 1969, z. 1, s. 115–117. ; Górski K., Bażyński Gabrjel, h. Wiewiórka, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 376. ; Górski K., Machwic (Machwicz) Otto, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 1–3. ; Górski K., Pierwsze czterdziestolecie Prus Królewskich (1466–1506), „Rocznik Gdański”, 11, 1937, s. 22 n. ; Górski K., Rozwój życia stanowego Prus Królewskich po wojnie trzynastoletniej w latach 1466–1479, „Zapiski Historyczne”, 31, 1966, z. 3, s. 109–143. ; Górski K., Rządy wewnętrzne Kazimierza Jagiellończyka w Koronie, „Kwartalnik Historyczny”, 66, 1959, nr 3, s. 741. ; Groth A., Królewskie starostwo, w: Historia Pucka, red. tenże, Gdańsk 1998, s. 92–94. ; Grzegorz M., Analiza dyplomatyczno–sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 1970 (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 75, z. 1), s. 55–68. ; Gumowski M., Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966. ; Gumowski M., Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910. ; Gumowski M., Sfragistyka polska, w: Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960, s. 182–190. ; Hlebionek M., Pokora P., Refleksje o „Pieczęciach królów i królowych Polski”, „Studia Źródłoznawcze”, 50, 2012, s. 112–122. ; Hlebionek M., System heraldyczny na pieczęciach królów polskich (XIV–XVIII wiek). Propozycje badawcze, w: Pieczęcie herbowe — herby na pieczęciach, red. W. Drelicharz i Z. Piech, Warszawa 2011, s. 13–31. ; Imagines potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Krzyżackim. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca — 30 września 2007 roku, red. J. Trupinda, Malbork 2007. ; Inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447–1795, oprac. I. Sułkowska–Kurasiowa i M. Woźniakowa, Warszawa 1975. ; Jaworska A., Insygnia w herbie Orzeł Biały (koniec XIII–XVIII w.), w: Orzeł Biały. Herb państwa polskiego. Materiały sesji naukowej w dniach 27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1996, s. 73–84. ; Jaworska A., Konotacje herbu Orzeł Biały w sfragistyce monarchów z dynastii Piastów i Jagiellonów (1295–1572), w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zbiór studiów, red. P. Dymmel, Lublin 1998, s. 123–146. ; Jaworska A., Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003. ; Kętrzyński S., Formuła „ad relacionem” w kancelarii polskiej (1393–1492), „Przegląd Historyczny”, 18, 1914, s. 39–50, 146–171. ; Kętrzyński S., Odpowiedź drowi E. Nowickiemu, „Przegląd Historyczny”, 16, 1913, z. 3, s. 373–378. ; Kętrzyński S., Uwagi i przyczynki do studyów nad kancelaryą koronną Kazimierza Jagiellończyka, „Przegląd Historyczny”, 15, 1912, s. 89–112. ; Kętrzyński S., Uwagi o początkach Metryki Koronnej i jej charakterze w XV w., „Archeion”, 2, 1927, s. 1–30. ; Kętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008. ; Krzyżaniakowa J., Wprowadzenie formuły relacji do polskiej kancelarii królewskiej, w: Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu Profesora Kazimierza Tymienieckiego, red. J. Bardach i in., Poznań 1970, s. 397–416. ; Księga Metryki Koronnej podkanclerzego Andrzeja Oporowskiego z lat 1479–1483, wyd. G. Rutkowska, Warszawa 2005. ; Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993. ; Możejko B., Kontakty polskiej kancelarii królewskiej z Gdańskiem w okresie wojny trzynastoletniej, w: Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Malbork 2–3 IX 2004, red. J. Trupinda, Malbork 2006, s. 191–210. ; Nowicki E., Polemika, „Przegląd Historyczny”, 16, 1913, z. 3, s. 356–373. ; Nowicki E., Studya nad kancelaryą koronną Kazimierza Jagiellończyka, Lwów 1912. ; Odyniec W., Dzieje ziemi puckiej, [Gdynia 1962]. ; Odyniec W., Godlewski J., Ziemia pucka. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1974. ; Odyniec W., Starostwo puckie 1546–1678, Gdańsk 1961. ; Papée F., Księgi Kazimierzowskie w Metryce koronnej, w: tenże, Studya i szkice z czasów Kazimierza Jagiellończyka, Warszawa 1907, s. 271–281. ; Papée F., Polska i Litwa na przełomie wieków średnich, t. 1: Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiellończyka, Kraków 1904, s. 381–385. ; Perzanowski Z., Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, Kraków 1968. ; Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003. ; Pieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, Divisio Prima — „InSimul”, Warszawa 2010. ; Potkowski E., Podpisy królów polskich, „Miscellanea Historico–Archivistica”, 2, 1987, s. 5–37. ; Radzimiński A., Tandecki J., Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu (1345–1789), Warszawa 1999. ; Rozynkowski W., Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 1996. ; Samsonowicz H., Rola Gdańska w życiu stanowym Prus Królewskich i w życiu politycznym Rzeczypospolitej, w: Historia Gdańska, t. 2: 1454–1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, s. 263–264. ; Sulkovska-Kuraseva I., Itinerarij Kazimira Jagellona (sostojanie podgotovki), w: Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki. Sbornik naučnych trudov, č. 2, sud. V.T. Pašuto, Moskva 1989, s. 306. ; Sułkowska I., Księgi polskiej kancelarii koronnej w drugiej połowie XV wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 6, 1961, s. 81–101. ; Sułkowska I., Księgi wpisów Metryki Koronnej (1447–1794) w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion”, 44, 1966, s. 73–91. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Inicjały na średniowiecznych dokumentach monarszych w Polsce (do 1444 r.), w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. D. Gawinowa i in., Warszawa 1991, s. 171–177. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Kurozwęcki Stanisław, zwany Lubelczyk, h. Róża (Poraj), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 16/2, z. 69, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 275–276. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Oporowski Andrzej h. Sulima, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 24/1, z. 100, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 132–134. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Renesansowe pismo w kancelarii Władysława Jagiełły, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, red. S.K. Kuczyński i in., Warszawa 1976, s. 547–550. ; Sułkowska-Kurasiowa I., Wejchertowa J., Księgi poselskie (Libri Legationum) Metryki Koronnej, „Archeion”, 48, 1968, s. 61–73. ; Szczuczko W., Korespondencja czasów wojny. Listy króla Kazimierza Jagiellończyka do rady miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej 1454–1466, w: Kancelaria wielkich mistrzów, s. 257–265. ; Szybkowski S., Przyczynki do sfragistyki Jagiellonów na podstawie materiałów z Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Rocznik Gdański”, 71–72, 2011–1012, s. 9–18. ; Szybkowski S., Uwagi o pieczęciach Aleksandra Jagiellończyka, „Studia Źródłoznawcze”, 51, 2013, s. 33–42. ; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 10. ; Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 5, z. 2. ; Vetulani A., Pozew sądowy w średniowiecznym procesie polskim, Kraków 1925, Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno–Filozoficzny, seria II, t. 40, s. 47–51. ; Vossberg F.A., Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen. Ein Beitrag zur Förderung diplomatischer, genealogischer, numismatischer und kunstgeschichtlicher Studien über ursprünglich slavische Theile der Preussischen Monarchie, Berlin 1854. ; Wdowiszewski Z., Ze studiów nad sfragistyką Kazimierza Jagiellończyka, w: Księga pamiątkowa 75–lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu, red. T. Czeżowski i in., Toruń 1952, s. 229–236. ; Węcowski P., Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004. ; Węcowski P., Odnaleziona pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka, „Roczniki Historyczne”, 71, 2005, s. 223–233. ; Węcowski P., Pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka. Datacja oraz próba wyjaśnienia, dlaczego król przestał jej używać, „Studia Źródłoznawcze”, 49, 2011, s. 97–116. ; Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze”, 1, 1957, s. 155–184. ; Wyczańska K., O zaginionych pieczęciach Kazimierza Jagiellończyka, „Przegląd Historyczny”, 49, 1958, z. 3, s. 530–537. ; Zyglewski Z., Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484–1495, Bydgoszcz 2007.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

51

Start page:

19

End page:

32

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/51 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/51 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund