Object structure

Title:

Z Kaszub do „Wiecznego Miasta”. Bernard Sculteti (ca 1450–1518), kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika, Teresa Borawska, Henryk Rietz, Toruń 2019 : [recenzja]

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 4

Creator:

Bogucka, Maria

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

history of material culture

References:

Baumüller Barbara. 2000. Santa Maria dell’Anima in Rom. Ein Kirchenbau im politischen Spannungsfeld der Zeit um 1500. Aspekte einer historischen Architekturbefragung, Berlin ; Biskup Marian. 1967. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, Warszawa ; Biskup Radosław. 2007. Das Domkapitel von Samland (1285–1525), Prussia Sacra, 2, Toruń ; Borawska Teresa, Rietz Henryk. 2017. Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia, Toruń ; Esch Arnold. 2016. Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance 1378–1484, München ; Frenz Thomas. 1986. Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471–1527), Tübingen ; Kowalski Marek Daniel. 2017. Polish students in Rome in the second half of the 15th century, [w:] Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jh., red. K. Ożóg, M. Zdanek, Kraków, s. 113–137 ; Pawlik Radosław. 2011. Kaszub Bernard Sculteti (ok. 1455–1518) w służbie czterech papieży, [w:] II Dzień Kaszubski w Szczecinie, red. K. Kozłowski, Szczecin, s. 91–104 ; Pawlik Radosław. 2014. W służbie czterech papieży. Bernard Sculteti (ok. 1455–1518) — prepozyt kolegiaty Mariackiej w Szczecinie i proboszcz kościoła NMP w Gdańsku, „Acta Cassubiana”, nr 16, s. 7–29 ; Schuchard Christiane. 2005. Zu den Rotanotaren im 15. und frühen 16. Jahrhun dert, [w:] Offices et papauté (XIV e–XVII e siècle), charges, hommes, destins, red. A. Jamme, O. Poncet, Rome, s. 805–828 ; Protokoły. 2015. Protokoły posiedzeń warmińskiej kapituły katedralnej z czasów Mikołaja Kopernika (1499–1543), zebrał A. Szorc, do druku przyg. I. Makarczyk, Olsztyn ; Schulz Knut. 2002. Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die ältesten Mitgliederverzeichnisse (1500/01–1536) und Statuten der Bruderschaft. Rom–Freiburg–Wien ; Sikorski Jerzy. 1978. Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn ; Smołucha Janusz. 1999. Papiestwo a Polska w latach 1484–1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków ; Stachowiak Remigius. 2015. Duchowni pruscy w Kurii Rzymskiej w XV i na początku XVI w. — zabiegi o kariery i beneficja, [w:] Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach zakonu niemieckiego od XIII do XVI w., red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń, s. 219–235 ; Strnad Alfred A. 1967. Die Protektoren des Deutschen Ordens im Kardinalkollegium, [w:] Acht Jahrhunderte Deutscher Ordens in Einzeldarstellung, red. P.K. Wieser, Bad Godesberg ; Volkmar Christoph 2008. Mittelsmänner zwischen Sachsen und Rom. Die Ku rienprokuratoren Herzog Georgs von Sachsen am Vorabend der Reformation, „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, t. 88, s. 244–309 ; Wardęska Zofia. 1989. Wpisy kanoników warmińskich i wrocławskich do „Liber Confraternitatis Beate Marie de Anima Teutonicorum de Urbe” w wiekach XV–XVII, „Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych”, nr 4, s. 61–82

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

4

Start page:

533

End page:

535

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: