Object structure

Title:

Aktywność podmiotów lokalnych w procesie odnowy wsi w województwie małopolskim = Activity of local actors in the process of village renewal in the Małopolskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Mucha, Agnieszka. Autor ; Świgost, Agnieszka. Autor ; Sykała, Łukasz. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

odnowa wsi ; lokalni aktorzy ; województwo małopolskie ; fundusze europejskie ; Program Działaj Lokalnie

Abstract:

Odnowa wsi jest jednym z podstawowych narzędzi wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. W niniejszym artykule porównano, na przykładzie województwa małopolskiego, dwa odmienne źródła finansowania projektów bezpośrednio wspierających proces odnowy – programy współfinansowane ze środków europejskich i program Działaj Lokalnie. W obu przypadkach zwrócono szczególną uwagę na rolę oraz aktywność różnych podmiotów lokalnych w procesie odnowy wsi. Przeprowadzona analiza zrealizowanych przedsięwzięć oraz ich beneficjentów wskazuje na komplementarność obu instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Projekty odnowy wsi finansowane z budżetu Unii Europejskiej, realizowane głównie przez podmioty sektora publicznego, obejmują przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne. Z kolei w ramach programu Działaj Lokalnie wspierane są działania miękkie, ukierunkowane m.in. na budowę i wzmocnienie tożsamości lokalnej, podejmowane przez podmioty reprezentujące sektor społeczny. Łączenie obu źródeł finansowania i wysiłków różnych aktorów lokalnych może być odpowiedzią na poszukiwanie kompleksowych rozwiązań, prowadzących do wielowymiarowej odnowy wsi.

References:

1. Bański J., 2015, Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo, 2 (167), s. 139-149. ; 2. Biejat M., Wójcikowska K., 2015, O roli tradycji we współczesnej działalności kół gospodyń wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1.2 (166.2), s. 97-109. ; 3. Błąd M., 2007, Przykłady odnowy wsi w Polsce, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 195-214. ; 4. Furmankiewicz M., 2012, Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? "Ukryty" sektor publiczny w Lokalnych Grupach Działania w Polsce?, Wieś i Rolnictwo, 4 (157), s. 112-127. ; 5. Gwiaździńska-Goraj M., Goraj S., Sobolewska-Węgrzyn B., 2017, Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wsi Ruś, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 27-39. https://doi.org/10.7163/SOW.46.2 ; 6. Halamska M., Michalska S., Spiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104-119. ; 7. Hoffman R., 2014, Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 183-196. ; 8. Matysiak I., 2013, Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 3 (160), s. 138-152. ; 9. Iłowiecka-Tańska I., 2011, Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. https://doi.org/10.31338/uw.9788323511021 ; 10. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., 2003, Dylematy polskiej wsi w procesie integracji z Unią Europejską, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 75-85. ; 11. Kołodziejczak A., 2011, Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, Studia Obszarów Wiejskich, 26, s. 203-214. ; 12. Kołomycew A., Pawłowska A., 2013, Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (52), s. 62-80. ; 13. Kretek-Kamińska A., Psyk-Piotrowska E., 2014, Znaczenie lokalnych grup działania w kształtowaniu i pomnażaniu zasobów kapitałowych na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 169-182. ; 14. Michalewska-Pawlak M., 2013, Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa. ; 15. Lendzion K., 2008, Rola kapłana-proboszcza w rozwoju społeczności wiejskich. Prezentacja wybranych parafii, [w:] H Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 288-301. ; 16. Piekara A., 1986, Społeczność lokalna i samorząd, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa. ; 17. Ptak A., 2015, Lokalna społeczność w procesie tworzenia funduszu sołeckiego, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (59), s. 138-158. ; 18. Ray Ch., 2001, Culture Economies: a perspective on local rural development in Europe, Centre for Rural Economy, University of Newcastle upon Tyne. ; 19. Ward N., Atterton J., Kim T.-Y., Lowe P., Phillipson J., Thompson N., 2005, Universities, the Knowledge Economy and 'Neo-Endogenous Rural Development', Centre for Rural Economy Discussion Paper Series, 1, University of Newcastle upon Tyne. ; 20. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań. ; 21. Wilczyński R., 2007, Specyfika opolskiego programu odnowy wsi, Urząd Województwa Opolskiego, Kamień Śląski. ; 22. Wilczyński R., 2012, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich - niewykorzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, 2, s. 4-22. ; 23. Zajda K., 2015, Partycypacja polityczna kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1.2 (166.2), s. 81-95.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

77

End page:

93

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: