Object structure

Title:

Polityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz = Information and communication policy of local authorities. Case study of rural municipality of Zgierz

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Creator:

Dzwonkowska-Godula, Krystyna. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

polityka informacyjna ; polityka komunikacyjna ; gmina wiejska ; samorząd lokalny ; społeczność lokalna

Abstract:

W artykule podjęto problem komunikacji władz samorządowych z mieszkańcami w gminie wiejskiej, stosowanych narzędzi komunikowania, stwarzania możliwości dialogu z obywatelami. Zrealizowane badanie opiera się na studium przypadku gminy wiejskiej Zgierz w województwie łódzkim i analizie danych zastanych dotyczących różnych form komunikowania władz gminy ze społecznością lokalną. Zaproponowano rozróżnienie polityki informacyjnej, mającej charakter jednostronnej komunikacji, ukierunkowanej na przekazanie informacji „z góry na dół” oraz polityki komunikacyjnej, mającej na celu wymianę informacji pomiędzy władzami lokalnymi oraz członkami lokalnej społeczności, w której obie strony wchodzą w role nadawców i odbiorców. Wśród wykorzystywanych instrumentów komunikacji wyodrębniono formy oparte na komunikacji bezpośredniej i pośredniej, w tym komunikacji medialnej. Jak pokazują wyniki badania, mimo stosowania różnorodnych oraz nowoczesnych form komunikowania się z obywatelami, władze samorządowe koncentrują się na informowaniu obywateli o podejmowanych przez nie działaniach i promowaniu prowadzonej polityki. Mniej zainteresowane są natomiast pozyskiwaniem informacji o ich potrzebach, problemach, oczekiwaniach. Sami mieszkańcy również stosunkowo rzadko korzystają z dostępnych form komunikacji z przedstawicielami władz i wpływania w ten sposób na lokalną politykę.

References:

1. Arnstein S.R., 2012, Drabina partycypacji, [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja, Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 12-39. ; 2. Bogdanov D., 2016, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole. ; 3. Długosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa. ; 4. Drosik A., 2006, Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 269-278. ; 5. Cheshire L., Higgins V., Lawrence G., 2007, Introduction: governing the rural, (w:) L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance. International perspectives, Routledge, London, s. 1-17. ; 6. Chmielewski Z., 2015, Postawa i oczekiwania mieszkańców jako strony w dialogu z urzędem miasta i gminy, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 67-90. ; 7. Chmielewski Z., 2015, Praktyka public relations w gminach, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 34-66. ; 8. Chmielewski Z., Kuca P., Polak R., 2015, Definicje i zagadnienia wprowadzające, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 11-33. ; 9. Chyliński M., 2014, Informacja i zarządzanie informacją w działalności samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 69, s. 119-130. ; 10. Frączek P., 2010, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 314-324. ; 11. Gierula M., 2006, Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156. ; 12. Hausner J. (red.), Górniak J., Kołdras S., Mazur S., Paszkowska R., 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, 1999, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków. ; 13. Keeter B., 1995, Public relations czyli jak skutecznie informować o swojej działalności, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 161-189. ; 14. Kozłowski J., 1995, Polityka informacyjna gminy, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 21-42. ; 15. Kubas S., 2014, Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice, Annales UMCS, 21, 2, s. 169-187. https://doi.org/10.1515/curie-2015-0009 ; 16. Łabędź K., 2015, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia, Przegląd Politologiczny, 20, 4, s. 93-106. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.7 ; 17. Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., 2012, Analiza dokumentów zastanych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. 163-188. ; 18. Marks-Krzyszkowska M., 2013, Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym - geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie, Studia Prawno-Ekonomiczne, 88, s. 313-332. ; 19. Michalska-Żyła A., 2017, Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego, [w:] E. Sobczak, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, s. 172-181. https://doi.org/10.15611/pn.2017.477.17 ; 20. Michałowski S., 2006, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156. ; 21. Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, s. 71-80. ; 22. Pokrzycka L., 2006, Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 251-268. ; 23. Raport BIP-Watch - Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej, 2013, Instytut Metropolitalny, Gdańsk. ; 24. Rasmussen T.H., 1992, Not in my backyard: the politics of siting prisons, landfills, and incinerators, State & Local Government Review, 24, 3, s. 128-134. ; 25. Regulska J., 1995, Wprowadzenie, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 7-9. ; 26. Regulska J., 1995, Polityka informacyjna a udział obywateli w życiu publicznym, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 43-59. ; 27. Rhodes R.A., 1996, The New Governance: Governing without Government, Political Studies, 44, s. 652-667. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x ; 28. Sakowicz M., 2006, Zarządzanie informacją w gminie - podejście strategiczne czy marketingowe?, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156. ; 29. Schimanek T., 2015, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa. ; 30. Strategia rozwoju gminy Zgierz na lata 2015-2020, 2015, Załącznik do Uchwały nr 11/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zgierz. ; 31. Szostok P., Rajczyk R., 2013, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

51

Start page:

27

End page:

45

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: