Object structure

Title:

Tradycyjne sposoby gospodarowania na obszarach wiejskich jako element ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Dolnej Wisły = Traditional methods of management in rural areas as an element of protecting the natural and cultural heritage of the Lower Vistula Valley

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Gonia, Alicja. Autor ; Michniewicz-Ankiersztajn, Hanna. Autor ; Józefowicz, Iwona. Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

tradycyjne metody gospodarowania ; dziedzictwo wsi ; Dolina Dolnej Wisły

Abstract:

W świetle głębokich przemian przestrzenno-funkcjonalnych, jakim podlegają współcześnie tereny wiejskie, coraz istotniejsze wydaje się zachowanie tradycyjnych form i sposobów gospodarowania, które stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego wsi. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka działań na rzecz ochrony i promocji tego dziedzictwa na obszarach wiejskich Doliny Dolnej Wisły w ujęciu dynamicznym i przestrzennym. Przeprowadzone badania wykazały, że mieszkańcy gmin wiejskich, zwłaszcza na obszarach chronionych, coraz chętniej kultywują uprawę i hodowlę tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt. Ich działania przyczyniają się zarówno do zachowania bioróżnorodności na wymienionych obszarach, jak i ochrony specyficznego, kształtowanego przez stulecia krajobrazu kulturowego wsi.

References:

1. Andrejczuk W., 2007, Krajobrazy dolin rzecznych, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Doliny rzeczne przyroda-krajobraz-człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 7, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec, s. 9–27. ; 2. Bignal E.M., McCracken D.I., 2000, The nature conservation value of European traditional farming systems, Environmental Review, 8, s. 149–171. ; 3. Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. (red.), 2011, Rzecz o dziedzictwie na wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; 4. Fischer J., Hartel T., Kuemmerle T., 2012, Conservation policy in traditional farming landscapes, Conservation Letters, 5, s. 167–175. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00227.x ; 5. Gacka-Grzesikiewicz E., 2004, Ochrona walorów turystycznych doliny środkowej Wisły szansą na rozwój regionu, [w:] M. Kucharczyk (red.), Współczesne problemy ochrony krajobrazu, Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin, s. 99–105. ; 6. Gobattoni F., Pelorosso R., Leone A., Ripa M.N., 2012, Sustainable rural development: The role of traditional activities in Central Italy, Land Use Policy, 48, s. 412–427. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.013 ; 7. Gonia A., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2016, Rezerwaty przyrody Doliny Dolnej Wisły. Przewodnik, ZPKChiN, Świecie. ; 8. Gonia A., Michniewicz-Ankiersztajn H., Dłuzewska A., 2015, Tourism potential of counties located in Kujawsko-pomorskie and Pomorskie voievodeships in respect of waterways revitalisation, Economic Problems of Tourism, 4, s. 123–141. ; 9. Gonia R., Bykowski W. (red.), 2010, Dolina Dolnej Wisły dla ciekawych. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny, Apeiron, Bydgoszcz. ; 10. Grabowska M., 2010, Rozwój ekologiczny obszarów wiejskich, [w:] B. Kryk (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Aspekty ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Economicus, Szczecin, s. 81–101. ; 11. Harrop S.R., 2007, Traditional agricultural landscapes as protected areas in international law and policy, Agriculture Ecosystems & Environment, 121, s. 296–307. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.12.020 ; 12. Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa. ; 13. Kondracki J., 2004, Mezoregiony fizycznogeograficzne Polski, PWE, Warszawa. ; 14. Korska-Adamowicz M., Dopka D., Płotczyk B. 2012, Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze, Fragm. Agron, 29 (2), s. 77–86. ; 15. Kuś J., Stalenga J., 2006, Perspektywy rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w Polsce, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 242, Puławy, s. 15–25. ; 16. Michniewicz-Ankiersztajn H., Gonia A., 2013, Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich – gmina Dąbrowa Chełmińska, [w:] Prace Komisji Krajobrazu kulturowego PTG, 21, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec, s. 37–45. ; 17. Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice. ; 18. Pająkowski J., 2015, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, t. I, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń. ; 19. PROW, 2016, Program rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 20. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, 2015, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Warszawa. ; 21. Prus P., 2008, Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 5 (XX), s. 133–143. ; 22. Schmitz M.F. Matos D.G.G., Aranzabal I., Ruiz-Labourdette D., Pineda F.D., 2012, Effects of a protected area on land-use dynamics and socioeconomic development of local populations, Biological Conservation, 149, s. 122–135. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.01.043 ; 23. Zielińska A., 2013, Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław. ; 24. Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecina, Wydawnictwo Hogben, Szczecin. ; 25. Zimny L., 2007, Definicje i podziały systemów rolniczych, Acta Agrophysica, 10 (2), s. 507–518. ; 26. www.geoportal.gov.pl ; 27. www.lgdswiecie.pl ; 28. www.lgdvistula.org ; 29. www.szlaktradycji.pl ; 30. www.tpdw.pl ; 31. www.zakolewisly.pl

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

65

End page:

79

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: