Object structure

Title:

Odnowa wsi jako przedmiot badań geograficzno-osadniczych = Rural renewal as a study field of settlement geography

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Wójcik, Marcin

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; odnowa wsi ; koncepcje badań ; geografia osadnictwa

Abstract:

Próba zarysowania problemów związanych z wybranymi tendencjami dezintegracyjnymi i integracyjnymi w nauce ma na celu zastanowienie się nad pojęciem „odnowy wsi” oraz jego funkcjonowaniem w różnych kontekstach i wymiarach. Niektóre formy hybrydyzacji badań naukowych skłaniają do przemyśleń odnośnie zakresu tego pojęcia w zależności od wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań jego rozwoju. Celem opracowania jest próba określenia specyfiki i zakresu pojęcia odnowy wsi w zależności od charakteru hybrydyzacji badań naukowych. Punktem wyjścia, a jednocześnie punktem odniesienia kolejnych etapów rozważań jest geografia osadnictwa – dyscyplina o bardzo długiej tradycji rozwoju, a także niekwestionowanym dorobku badawczym oraz walorach poznawczych i aplikacyjnych. W każdym przypadku podkreślany jest wkład geografii osadnictwa w rozwój kierunków badań transdyscyplinarnych oraz rozumienie odnowy wsi w ich obrębie. Kolejne ogniwa rozważań należy również traktować jako oryginalną propozycję badań łączącą wiedzę geograficzną oraz tę wytworzoną na styku z innymi naukami. Elementem uzupełniającym, wplecionym w strukturę opracowania, są opisy czterech zagadnień badawczych, które należy traktować jako przykłady dobrych praktyk geografii osadnictwa. Stanowią one reprezentację możliwości wykorzystania różnych koncepcji w budowie całościowego programu badań nad odnową wsi.

References:

1. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 2. George P., 1959, Wieś. Problemy rolnictwa światowego, PWN, Warszawa. ; 3. Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), 2002, Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, ZERiOŚ, FI, Łódź. ; 4. Jeziorska-Biel P., 2014, Realizacja programu "Odnowa Wsi": a poziom zrównoważonego rozwoju gmin województwa łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, maszynopis pracy doktorskiej. ; 5. Jeziorska-Biel P., 2017, Gospodarowanie przestrzenią w odnowie wsi – zastosowanie koncepcji miejsca do analizy projektów odnowy wsi, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 17–30. ; - ; 6. Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 7. Kacprzak E., Głębocki B., 2017, Organizacja przestrzenna gruntów w województwie wielkopolskim a możliwości wykorzystania środków UE na jej poprawę na przykładzie wsi Brudzewek, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 105–130. ; - ; 8. Kałamucka W., 2017, Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej, Wyd. UMCS, Lublin. ; 9. Lisowski A., 2011, Geografia i nauki społeczne w nauce transdyscyplinarnej, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 69–90. ; 10. Liszewski S., Maik W. (red.), 2000, Wielka encyklopedia geografii świata, Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań. ; 11. Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 12. Maik W., 1993, Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze, [w:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 19–28. ; 13. Maik W., 2005, Wprowadzenie, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 1, Bydgoszcz, s. 9–17. ; 14. Maik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz. ; 15. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2005, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. ; 16. Majewski E., 2008, Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ; 17. Parysek J., 2007, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 18. Rykiel Z., 1994, Główne kierunki i metody badań w polskiej geografii osadnictwa, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. 2: Kierunki badań naukowych, PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 251–264. ; 19. Stanny M., Czarnecki A., 2011, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR, Warszawa. ; 20. Suliborski A., 2008, O znaczeniu syntezy naukowej w geografii, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 79–90. ; 21. Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 22. Suliborski A., 2015, Wykorzystanie koncepcji "funkcji miejsca" w badaniach wielofunkcyjności obszarów wiejskich (przykład gminy miejsko-wiejskiej Rzgów w powiecie wschodnio-łódzkim), Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 71–90. ; - ; 23. Sykała Ł., Kudłacz K., Ziółkowska M.., 2017, Rewitalizacji i odnowa wsi – doświadczenia w opracowaniu Gminnych Programów Rewitalizacji na obszarach wiejskich, Instytut Rozwoju Miast wKrakowie, https://www.silesia.org.pl/upload/files/IwonaK/IRM_-_Rewitalizacja_i_odnowa_wsi.pdf ; 24. Szacki J., 1983, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa. ; 25. Szymańska D., 2013, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 26. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce, Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź. ; - ; 27. Wójcik M., 2017, Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

9

End page:

20

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: