Object structure

Title:

Krajobraz wsi Ługwałd i jego współczesne transformacje = Landscape of the Ługwałd village and its contemporary transformations

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Creator:

Antolak, Mariusz ; Pawelec, Patrycja

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; odnowa wsi ; waloryzacja krajobrazu ; ruralistyka ; estetyzacja ; Warmia

Abstract:

W artykule dokonano oceny i waloryzacji wybranych elementów krajobrazu jednej z podmiejskich wsi warmińskich – Ługwałd w gminie Dywity. W ramach badań wykonano ogólną inwentaryzację wsi, analizę rozbudowy miejscowości, analizę i waloryzację zabudowy oraz przeprowadzono badania społeczne wśród mieszkańców. W artykule opisano zagadnienie współczesnych przekształceń przestrzeni podmiejskich w Polsce oraz ładu przestrzennego i estetyzacji krajobrazu wiejskiego w odniesieniu do programu odnowy wsi.

References:

1. Antolak M., 2013, Zróżnicowanie oraz przekształcenia detalu architektonicznego w wizualnym odbiorze zabudowy na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 12 (3), Olsztyn, s. 5–13. ; 2. Bartoś M., Zalewska B., 2003, Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur, Borussia, Olsztyn. ; 3. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., Bańska M., 1981, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa. ; 4. Chmielewski T.J., 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie, PWN, Warszawa. ; 5. Halamska M., 2011, Transformacja wsi 1989–2009: Zmienny rytm modernizacji, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (44), s. 5–25. ; 6. Idziak W., 2004, O odnowie wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; 7. Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi, Fundacja Programów Pomocy, Warszawa. ; 8. Jadwiszczak S., 2012, Warmia znana i nieznana, Stowarzyszenie Nasze Gady, Gady. ; 9. Jak Polacy mieszkają, 2003, Centrum Badania Opinii Społecznej, BS111/2003, Warszawa. ; 10. Kadelska M., 2006, Odbiór i prawidłowe formowanie krajobraz, [w:] K. Młynarczyk (red.), Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną, Olsztyn, s. 180–183. ; 11. Knercer W., Zalewska B., Zwierowicz M., 1999, Studium wartości kulturowych gminy Dywity, Olsztyn. ; 12. Kowicki M., 1997, Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ; 13. Kulczyk-Dynatowska A., 2012, Sąsiedztwo przestrzeni wiejskiej i dużego miasta, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 3, s. 69–76. ; 14. Lewicka D., Tomkiewicz R., 1994, Gmina Dywity, Teraźniejszość i przeszłość, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn. ; 15. Liżewska I., 2007, Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach, Borrusia, Olsztyn. ; 16. Messtichbtatt, mapy stolikowe w skali 1:25000, założone w latach 1890–92, wydane w latach 1940–44, Gutkowo (Göttkendorf) cz. wschodnia (Ostdeutschland) (sekcja 2188), http://igrek.amzp.pl (dostęp w kwietniu 2015) ; 17. Niedźwiecka-Filipiak I., Kuriata Z., 2010, Architektura krajobrazu w Programie Odnowy Wsi Opolskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław. ; 18. Polacy o architekturze, 2010, Centrum Badania Opinii Społecznej, BS/134/2010, Warszawa. ; 19. Raszeja E., 2013, Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ; 20. Tarajko-Kowalska J., 2009, W poszukiwaniu inspiracji – kolor w tradycyjnej architekturze wsi Opolskiej, [w:] Z. Kuriata, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 12, Sosnowiec s. 58–62. ; 21. Uchwała Nr XXXVI/244/06 Rady Gminy Dywity z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity. ; 22. Uchwała Nr XLV/332/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30 października 2014 r. Plan odnowy miejscowości Ługwałd na lata 2014–2020. ; 23. Uchwała Nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem w którym warto żyć… – program odnowy wsi województwa warmińsko-mazurskiego (założenia ogólne). ; 24. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). ; 25. Wieczorkiewicz W., 1995, Planowanie przestrzenne osadnictwa wiejskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ; 26. www.olsztyn.stat.gov.pl. (dostęp: 20.10.2015 r.).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

157

End page:

174

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: