Object structure

Title:

Wykorzystanie środków unijnych w obszarach nierówności w edukacji. Na przykładzie działań wybranych trzech gmin wiejskich województwa łódzkiego w latach 2006–2013 = Use of UE funds in areas of education inequality. Examples of measures in selected three rural communes of the Łódzkie Voivodship in 2006-2013

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Gabryelak, Ewa ; Psyk-Piotrowska, Elzbieta

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

nierówności w edukacji ; szanse edukacyjne ; fundusze Unii Europejskiej ; obszary wiejskie

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników działań realizowanych w latach 2006–2013 w ramach projektów unijnych przez wybrane gminy z województwa łódzkiego na rzecz poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Projekty wspierały przemiany w wybranych (i zdefiniowanych) obszarach nierówności w zakresie edukacji na wsi, począwszy od edukacji przedszkolnej poprzez wdrażanie programów w szkołach ogólnych oraz pozyskiwanie środków na programy doskonalenia nauczycieli. Dzięki funduszom unijnym możliwa jest realizacja kompleksowych działań wspierających istniejące placówki oświatowe oraz powoływanie nowych, doposażanie bazy dydaktycznej, w tym także tworzenie bogatej infrastruktury sportowej, zmianę kwalifikacji kadry pedagogicznej, jak również inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Punktem wyjścia są dane statystyczne dotyczące zrealizowanych w okresie 2006–2013 projektów w edukacji przy wykorzystaniu środków UE w województwie łódzkim. Następnie zaprezentowane są przykłady zrealizowanych projektów (z uwzględnieniem obszaru nierówności) w trzech gminach województwa łódzkiego: Drużbice z powiatu bełchatowskiego, Grabów z powiatu łęczyckiego i Kowiesy z powiatu skierniewickiego. Podstawowym materiałem są źródła zastane, pozyskane na szczeblu województwa oraz analizowanych gmin.

References:

1. Ansalone G., 2009, Exploring unequal achievement in the schools. The social construction of failure, Lexington Books, Lanham, Plymouth. ; 2. Bernstein B., 1961, Social Class and Linguistic Development: A Theory of Social Learning, [w:] A. H. Halsey i in. (red.), Education, Economy, and Society, New York, s. 288–314. ; 3. Bourdieu P., Passeron J. C., 2006, Reprodukcja, PWN, Warszawa. ; 4. Coleman J., et al., 1966, Equality of educational opportunity, D.C.U.S. Government, Washington. ; 5. Dolata R., 2010, Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach, [w:] J. Łukasik, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.), Edukacja. Równość czy jakość?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. ; 6. Dolata R., 2008, Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 7. Federowicz M, Wojciuk A. (red.), 2012, Raport o stanie edukacji 2011, Kontynuacja przemian, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. ; 8. Gabryelak E., 2014, Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] E. Psyk-Piotrowska (red.), Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 41–92. ; 9. Gabryelak E., 2011, Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich (na przykładzie projektów Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i Małe Przedszkola w 5 wsiach województwa łódzkiego..." ), Kwartalnik Nauczanie Początkowe, 1, Kielce, s. 88–93. ; 10. Gabryelak E., 2011, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w regionie łódzkim (na podstawie współdziałania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej przy udziale środków unijnych), [w:] A. Organiściak-Krzyszkowska i B. Balcerzak-Paradowska (red.), Społeczno-Ekonomiczne Problemy Regionów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, s. 235–253. ; 11. Gorlach K., 2003, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej: aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. ; 12. Guz S. (red.), 2005, Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 13. Hałabudra E., 2005, Szanse edukacyjne dziecka we współczesnym świecie – dostępność oświaty na początkowych jej szczeblach, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublin, s.87–92. ; 14. Herczyński J., 2012, Wyzwania oświatowe stojące przed samorządami, [w:] A. Levitas (red.), Strategie oświatowe, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 14–39. ; 15. Herbst M., (red.), 2012, Finansowanie oświaty, Biblioteczka Oświaty Samorządowej, Wydawnictwo ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. ; 16. Herbst M., 2012, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego: doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Scholar, Warszawa. ; 17. Jencks Ch., 1993, Rethinking social Policy: race, poverty, and the underclass, Harper Perennial, New York. ; 18. Jencks Ch., Mayer, S. E.,1990, The social consequences of growing up in poor neighbor-hood, [w:] L. Lynn, M. G. H. Geary (red.), Inner-city poverty in the United States, National Academy Press, Washington, DC. ; 19. Karczewska J., 2009, Placówki wychowania przedszkolnego, ich organizacja i funkcjonowanie, [w:] E. Zyzik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 9–22. ; 20. Kowalik-Olubińska M., 2005, Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, [w:] S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka szanse i zagrożenia, UMCS, Lublin, s. 73–86. ; 21. Kwiecińska-Zdrenka M., 2004, Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?; młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 22. Kwieciński Z., 2011, Cztery i pół: preliminaria – liminaria – varia, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław. ; 23. Lackowski J., 2008, Decentralizacja zarządzania polskim systemem oświatowym a społeczne nierówności edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 24. Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa dostępny w Internecie https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/.../NSRO_maj2007.pdf ; 25. Niezgoda M. (red.), 2011, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ; 26. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, GUS, 2007. ; 27. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, GUS, 2008. ; 28. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, GUS, 2009. ; 29. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, 2010. ; 30. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, 2011. ; 31. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, GUS, 2012. ; 32. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, GUS, 2013. ; 33. Płaszczyńska S., Różne formy edukacji przedszkolnej na wsi w świetle prawa oświatowego, Federacja Inicjatyw Oświatowych, dostępny w Internecie <www.mmp.fio.org.pl>, FIO, Warszawa ; 34. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 14stycznia 2015r. dostępny w Internecie http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/program-kapital-ludzki/ ; 35. Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008–2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, (dostęp 15.10.2014), dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa ; 36. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wrzesień 2015, dostępny w Internecie http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty ; 37. Rice M. J., 2009, Effect Size in Psychiatric Evidence-Based Practice Care, Journal of the American Psychiatric Nurses Association, 15, 138–142. ; - ; 38. Strategia Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Internet, (dostęp 15.10.2014), dostępny: www.men.gov.pl, MEN, Warszawa ; 39. Szafraniec K. (red.), 2008, Młodość i oświata za burtą przemian: z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży, PTS, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa. ; 40. Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa. ; 41. Szafraniec K., 2012, Szanse życiowe wiejskiej młodzieży, [w:] J. Wilkin, J. Nużyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 203–218. ; 42. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 8 września 2015 r. dostępny w Internecie http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-priorytetow/ ; 43. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) isap.sejm.gov.pl

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

95

End page:

113

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: